User:Kmichals

From ICO wiki
Revision as of 02:30, 8 November 2012 by Kmichals (talk | contribs) (→‎Erialatutvustuse aine arvestustöö)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Karit Michalski
Esitamise kuupäev: 8. november 2012

Essee

Olles IT maailmas uustulnuk, otsustasin valdkonnast parema ülevaate saamiseks ära vaadata päevaõppele mõeldud külalisesinemised ning kirjutada nende põhjal ka oma essee. Kuna sügavaks sisuliseks analüüsiks käsitletud teemadel esialgu veel teadmisi napib, keskendun antud töös pigem isiklike ja üdini subjektiivsete tähelepanekute esitamisele. Seega kirjutan järgnevalt sellest, mis huvipakkuv tundus ja mõtlema pani, millest midagi uut ja kasulikku teada sain ning milliseks kujunes mulje antud kursusest tervikuna.

Alustuseks, aine korraldusliku poole peale oli positiivne see, et esinema oli kutsutud erineva taustaga inimesi - infotehnoloogiaga tegelevatest firmadest, kus huviks kasumlikkus, muud eesmärki teenivast organisatsioonist (PERH), kus IT on vaid tugistruktuur ning samuti isik, kes oli pikka aega tegutsenud nö vabakutselisena. Kõik see aitas paremini näitlikustada, milline on infotehnoloogia olemus erinevas kontekstis. Samuti meeldis see, et lisaks üldise ülevaate andmisele teemast, lähenes suur osa esinejatest sellele ka personaalsest vaatepunktist, rääkides oma kogemustest ja tuues välja isiklikke eelistusi.

Kuigi esinemistes käsitleti mõnevõrra erinevaid teemasid, oli siiski märgata nii kokkulangevusi kui ka erinevusi. Üsna paljudes esinemistes räägiti IT tööturu olemusest ja seal esitatavatest nõuetest. Seejuures rõhutati korduvalt just koostöö- ja suhtlemisoskust, mis võib esmapilgul vähemoluline tunduda, kuid ilma milleta meeskonnad efektiivselt funktsioneerida ei suuda. Lisaks avaldati arvamust, et suurepärane spetsialist, kel puuduvad eelmainitud oskused, osutub ettevõtte jaoks praktiliselt kasutuks. Kuigi ma eduka kommunikatsiooni vajalikkuses ei kahtle, oleks siiski huvitav teada, kuivõrd jäävad need sõnad vaid sõnadeks ja kuivõrd nimetatud oskusi reaalselt tööelus arvestatakse.

Meeldis see, et räägiti ausalt ja keerutamata erinevatest stereotüüpidest, mis IT maailmas eksisteerivad. Kuigi mõni esineja toetus oma näidetes endiselt vaid „patsiga poisi“ kuvandile, lükkasid teised selle ümber, tuues sisse mitmekesisema ja reaalsusele enam vastava vaatenurga. Ka oli tore kuulata, kuidas üks naisesineja rääkis oma teest infotehnoloogia maailma ning kogemustest ja hakkamasaamisest programmeerijana, samas teadvustades ja ümber lükates naiste kohta levivat stereotüüpi IT maailmas. Vaatamata sellele, et õrnema soo esindajatel nõuab enese tõestamine selles valdkonnas kindlasti veidi suuremat pingutust, andis esineja optimistlik suhtumine loodetavasti julgustust paljudele värsketele naistudengitele.

Olles ise arenduse õppesuunal, tundus mulle kõige kaasahaaravam programmeerimise teemal olev loeng. Kuna programmeerimine on mulle isiklikult alati üdini reaalalana tundunud ning seostunud eelkõige loogilise mõtlemise, süsteemsuse ja kindlate reeglite rakendamisega, oli huvitav näha asja ka teiste inimeste vaatenurgast. Nimelt lähenes üks esineja tarkvaraarendusele kui ühele kunstivormidest, mis võimaldab luua midagi uut. Ka teine jagas taolist seisukohta, võrreldes programmeerimist loovkirjutamisega ning vaadeldes arendajat kui loovinimest - stsenaristi, kel vaja teada, mida edasi anda ning kuidas seda kõige efektiivsemalt esitada. Seega jäeti seekord toomata paljulevinud „programmeerija kui ehitaja“ näide ning prooviti asjale läheneda humanitaarsemast küljest. Kuigi vaatenurk on huvitav, suudan ma ise paremini paralleele tõmmata siiski arendaja ja ehitaja vahele, kes mõlemad küll loovad midagi uut, kuid on oma tegevuses siiski piisavalt kammitsetud - üsna palju on ette määratud ja reeglitega paika pandud ning loovusele ei jäeta just üleliia palju ruumi. Kunstil ei ole piire, kuid programmeerimine on üsna selgelt raamistatud.

Uut teadmist pakkus ka loeng, kus räägiti muuhulgas tarkvaraarenduse protsessist ning kust sai lühikese ülevaate, mida kujutab endast agiilne arendusmetoodika.

Ettekanne IT tööturu teemal pakkus üsna kindlameelseid seisukohti. Näiteks vastandati üsna tugevalt äri- ja IT-inimesi, tuues tahtmatult silme ette pildi kahest täiesti eraldiseisvast kooslusest, kes töötavad küll samas ettevõttes, kuid ei suuda üksteist kuidagi mõista ega tolereerida. Samuti jagati kahte leeri vastavalt avalik ja erasektor ning suured ja väiksemad ettevõtted ning tehti üsna laiapõhjalisi üldistusi nende olemuse, tööjõu kompetentsuse, bürokraatia- ja palgataseme kohta. Kuna esinejal jagub IT valdkonnas kindlasti piisavalt kogemusi, mille põhjal järeldusi teha, poleks põhjust esitatud seisukohti ümber lükata. Samas tundus vastav lahterdamine minu jaoks siiski veidi jõuline ning ma loodan, et pilt, mis selle esinemise kuulamisel silme ette kerkis, päris alati ja igalpool nii mustvalge ei ole. Kokkuvõttes sai kogenematum kuulaja, kaasaarvatud mina, sellest esinemisest siiski ettekujutuse, millised tendentsid võiksid laiemas plaanis IT tööturul aset leida.

Loengust pealkirjaga „Karma“ meeldis ja jäi minu jaoks enim kõlama mõte tegevuse eetilisusest - kas see, mille heaks sa töötad, teenib nö õilsat eesmärki. Õilsusest kui sellisest on ärimaailmas ehk küll veidi palju rääkida, kuid mõtet võib edasi anda ka järgmiselt: „Kas see, mida sa teed, kahjustab selgelt kellegi huve?“ Sümpaatne tundus esineja ülestunnistus, mille kohaselt olevat ta loobunud töökohtadest, mis ei teeninud tema arvates õiget eesmärki. See oli teema, mis pani mõtlema laiemalt – kas loobuda tulutoovast pakkumisest või karjäärivõimalusest, kui seotud tegevus on eetilises mõttes vale.

Mitmeid huvitavaid tähelepanekuid oli võimalik teha ka teiste loengute jälgimisel. Väga informatiivne oli tarkvara testimise teemaline esinemine, kus tutvustati testimise erinevaid vorme, lükati ümber testimise kohta käivaid müüte, kirjeldati nõudmisi sellel ametikohal töötamiseks ning anti ülevaade kaasnevatest kitsaskohtadest. Kui küsida, kas ka minu jaoks sai täielikult ümber lükatud müüt „testimine on igav“, siis seda ei julge ma siiski sajaprotsendiliselt väita. Loodetavasti toob edasine ja veidi ulatuslikum kokkupuude teemaga sellele vastuse.

Väga tervitatav oli näha ka esinejat väljaspoolt IT ettevõtet, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, kes tutvustas ausalt ja ilustamata, millist rolli täidab ja kuidas toimib infotehnoloogia haigla kontekstis. Loeng, kus käsitleti IT-toe toimimist, jäi mulle teema poolest veidi kaugemaks, kuid esinejad suutsid siiski, kohati küll läbi irooniaprisma, anda asjast küllaldase ülevaate.

Kokkuvõttes võib väita, et minu jaoks täitis vastav aine oma eesmärki, kuna pakkus piisaval hulgal uudset teavet, võimaldas kuuldut enda arusaamade kohaselt analüüsida ja lahti mõtestada ning andis parema ülevaate IT sektori olemusest.


Viide:

Erialatutvustus ISa ja Isd (2012). https://wiki.itcollege.ee/index.php/Erialatutvustus_ISa_ja_ISd


Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kui oled arvestusel läbi kukkunud, saad teha kuni kaks kordussooritust ning seda kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Selleks tuleb õppejõuga kokku leppida ning end õppeosakonnas kordusarvestusele kirja panna. Kordussooritusele on võimalik registreeruda kordussooritusest üle-eelmise tööpäeva lõpuni vastavalt õppeosakonna vastuvõtuaegadele. Soovi korral saab end kordussooritusele registreerida ka e-posti teel, saates e-kirjaga (“Subject”-reale “Kordussooritusele registreerumine” + märge “High Importance”) digitaalselt allkirjastatud avalduse (REV tudengid lisaks koopia maksekorraldusest) õppekonsultandi (kaugõppurid rahvusvahelise- ja distantsõppe spetsialisti) e-posti aadressile või “Out of Office”-teate korral asendajale.

Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kordussoorituste ajakava avaldatakse ÕIS-i rubriigis “Minu asjad” ja õppehoone 2. korruse teadetetahvlil.

Kordussoorituse tasu REV tudengile on 14,2 €, mis tuleb kanda EITSA kontole hiljemalt üle-eelmise tööpäeva lõpuks, arvestatuna eksami toimumise päevast. RE tudengile on kordussooritused tasuta.


Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või ajateenistusse asumiseks saab taotleda mistahes ajal õppeaasta vältel, muudel põhjustel kuni semestri punase joone päevani. Taotlemiseks tuleb esitada õppeosakonda rektori nimele vabas vormis avaldus ning vastav lisadokument (arstitõend, lapse sünnitunnistus, kutse kaitseväeteenistusse vms).

Maksimaalne puhkuse aeg sõltub selle taotlemise põhjusest - tervislikel põhjustel kuni kaheks aastaks, lapse hooldamiseks kuni lapse kolme aastaseks saamiseni ning Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel ja muudel põhjustel kuni üheks aastaks.

Akadeemilise puhkuse katkestamist taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.

Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud teha eksameid/arvestusi varem deklareeritud õppeainetes, milles kehtib põhi- või kordussoorituse õigus. Akadeemilise puhkuse ajal saab aineid deklareerida üliõpilane, kes on puhkusel lapse hooldamise tõttu, esitades selleks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.


Viited:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž - Õppekorralduse eeskiri http://www.itcollege.ee/tudengile/oppetoo/oppekorraldus-eeskiri/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž - KKK: Vastused korduma kippuvatele küsimustele http://www.itcollege.ee/tudengile/kkk/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž - Õppeteenused http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/pangarekvisiidid/