User:Kmichals

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Karit Michalski
Esitamise kuupäev: 8. november 2012

Essee

Viide:

Erialatutvustus ISa ja Isd (2012). https://wiki.itcollege.ee/index.php/Erialatutvustus_ISa_ja_ISd

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kui oled arvestusel läbi kukkunud, saad teha kuni kaks kordussooritust ning seda kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Selleks tuleb õppejõuga kokku leppida ning end õppeosakonnas kordusarvestusele kirja panna. Kordussooritusele on võimalik registreeruda kordussooritusest üle-eelmise tööpäeva lõpuni vastavalt õppeosakonna vastuvõtuaegadele. Soovi korral saab end kordussooritusele registreerida ka e-posti teel, saates e-kirjaga (“Subject”-reale “Kordussooritusele registreerumine” + märge “High Importance”) digitaalselt allkirjastatud avalduse (REV tudengid lisaks koopia maksekorraldusest) õppekonsultandi (kaugõppurid rahvusvahelise- ja distantsõppe spetsialisti) e-posti aadressile või “Out of Office”-teate korral asendajale.

Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kordussoorituste ajakava avaldatakse ÕIS-i rubriigis “Minu asjad” ja õppehoone 2. korruse teadetetahvlil.

Kordussoorituse tasu REV tudengile on 14,2 €, mis tuleb kanda EITSA kontole hiljemalt üle-eelmise tööpäeva lõpuks, arvestatuna eksami toimumise päevast. RE tudengile on kordussooritused tasuta.


Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või ajateenistusse asumiseks saab taotleda mistahes ajal õppeaasta vältel, muudel põhjustel kuni semestri punase joone päevani. Taotlemiseks tuleb esitada õppeosakonda rektori nimele vabas vormis avaldus ning vastav lisadokument (arstitõend, lapse sünnitunnistus, kutse kaitseväeteenistusse vms).

Maksimaalne puhkuse aeg sõltub selle taotlemise põhjusest - tervislikel põhjustel kuni kaheks aastaks, lapse hooldamiseks kuni lapse kolme aastaseks saamiseni ning Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel ja muudel põhjustel kuni üheks aastaks.

Akadeemilise puhkuse katkestamist taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.

Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud teha eksameid/arvestusi varem deklareeritud õppeainetes, milles kehtib põhi- või kordussoorituse õigus. Akadeemilise puhkuse ajal saab aineid deklareerida üliõpilane, kes on puhkusel lapse hooldamise tõttu, esitades selleks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.


Viited:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž - Õppekorralduse eeskiri http://www.itcollege.ee/tudengile/oppetoo/oppekorraldus-eeskiri/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž - KKK: Vastused korduma kippuvatele küsimustele http://www.itcollege.ee/tudengile/kkk/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž - Õppeteenused http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/pangarekvisiidid/