Difference between revisions of "User:Maleppik"

From ICO wiki
(Erialatutvustuse aine arvestustöö)
(Erialatutvustuse aine arvestustöö)
Line 17: Line 17:
  
 
===Vastus===
 
===Vastus===
Siia tuleb varsti vastus.
+
1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab IT Kolledži õppeosakonda hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohase taotluse koos vajalike lisadega (sh maksekorralduse koopia vt p IV 3). Taotlus peab olema korrektne ja täielik ning esitatud õigeaegselt.
 +
 
 +
2. Taotluste koostamisega seotud küsimustes nõustab taotlejat õppekonsultant. Õppekava- ja/või erialaspetsiifilistes VÕTA küsimustes on taotlejal õigus pöörduda nõustamise saamiseks vastava aine õppejõu, õppekavajuhi või VÕTA komisjoni liikme poole.
 +
 
 +
3. Taotleja lisab taotlusele oma pädevusi tõendavad materjalid (õpimapi), milleks võivad olla varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid (originaal või notariaalne koopia):
 +
 
 +
a. Tunnistus, väljavõte akadeemilisest õiendist, õpingute sisu kirjeldav dokument, töökogemuse olemasolu ja selle olemust kirjeldav dokument;
 +
 
 +
b. tehtud tööde näidised;
 +
 
 +
c. kolmandate osapoolte tagasiside jms.
 +
 
 +
4. Töökogemuse ja iseseisvalt õpitu arvestamise taotlemisel tuleb lisaks muudele tõendusmaterjalidele esitada järgmistele kriteeriumidele vastav kogemusest õpitu analüüs:
 +
 
 +
a. kirjeldatud kogemus sobib taotletava ainega;
 +
 
 +
b. kirjeldatud on õpiväljundi aspektist olulisi tööülesandeid;
 +
 
 +
c. on analüüsitud taotletava aine seisukohalt asjakohaseid pädevusi;
 +
 
 +
d. on kajastatud kogemusest õpitut;
 +
 
 +
e. taotleja on analüüsinud oma tõendatavate pädevuste põhise tegevuse õnnestumisi ja nõrgemaid sooritusi ning esitanud olulisema, mida ta nendest olukordadest õppis;
 +
 
 +
f. analüüsis on selgelt ja üheselt mõistetavalt väljendatud arusaam kogemusest õpitu ning selle mooduli õpiväljunditega seotuse osas.
 +
 
 +
 +
 
 +
5. Taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ning täielikkuse eest.
 +
 
 +
6. Varasemate õpingute arvestamist ei ole vaja taotleda, kui:
 +
 
 +
a. üliõpilane soovib üle kanda külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud ja vastavalt külalisõppurite protsessile kooskõlastatud õppeaineid;
 +
 
 +
b. õpingute tunnustamine on ITK ja teise kõrgkooli vahelises koostöölepingus kokku lepitud;
 +
 
 +
c. üliõpilane ennistatakse.

Revision as of 23:28, 17 October 2011

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Martin Leppik
Esitamise kuupäev: 18. september 2011

Essee

Essee arvestatud.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Pärast arvestusel läbikukkumist loen õppekorralduse eeskirjast, kas ja millistel tingimustel on võimalik teha kordusarvestust, kui seda varem polnud teinud. Sealt leian, et arvestust on võimalik teha kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Arvestust tuleb kokkuleppida õppeosakonnas vastava õppejõuga, kes reeglina eeldab kordusarvestuses õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Õppur peab olema arvestusele registreerunud ja kordussoorituse korral tasunud punktis 5.2.7. toodud tasu hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast. Kordusarvestused on tasulised, v.a riigieelarvelisel õppekohalõppivatel üliõpilastel. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga, mis on vastavalt 13 eurot, mida tuleb tasuda arveldusarvele, mille andmed leiab ITK kodulehelt.

Küsimus 3

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad?

Vastus

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab IT Kolledži õppeosakonda hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohase taotluse koos vajalike lisadega (sh maksekorralduse koopia vt p IV 3). Taotlus peab olema korrektne ja täielik ning esitatud õigeaegselt.

2. Taotluste koostamisega seotud küsimustes nõustab taotlejat õppekonsultant. Õppekava- ja/või erialaspetsiifilistes VÕTA küsimustes on taotlejal õigus pöörduda nõustamise saamiseks vastava aine õppejõu, õppekavajuhi või VÕTA komisjoni liikme poole.

3. Taotleja lisab taotlusele oma pädevusi tõendavad materjalid (õpimapi), milleks võivad olla varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid (originaal või notariaalne koopia):

a. Tunnistus, väljavõte akadeemilisest õiendist, õpingute sisu kirjeldav dokument, töökogemuse olemasolu ja selle olemust kirjeldav dokument;

b. tehtud tööde näidised;

c. kolmandate osapoolte tagasiside jms.

4. Töökogemuse ja iseseisvalt õpitu arvestamise taotlemisel tuleb lisaks muudele tõendusmaterjalidele esitada järgmistele kriteeriumidele vastav kogemusest õpitu analüüs:

a. kirjeldatud kogemus sobib taotletava ainega;

b. kirjeldatud on õpiväljundi aspektist olulisi tööülesandeid;

c. on analüüsitud taotletava aine seisukohalt asjakohaseid pädevusi;

d. on kajastatud kogemusest õpitut;

e. taotleja on analüüsinud oma tõendatavate pädevuste põhise tegevuse õnnestumisi ja nõrgemaid sooritusi ning esitanud olulisema, mida ta nendest olukordadest õppis;

f. analüüsis on selgelt ja üheselt mõistetavalt väljendatud arusaam kogemusest õpitu ning selle mooduli õpiväljunditega seotuse osas.


5. Taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ning täielikkuse eest.

6. Varasemate õpingute arvestamist ei ole vaja taotleda, kui:

a. üliõpilane soovib üle kanda külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud ja vastavalt külalisõppurite protsessile kooskõlastatud õppeaineid;

b. õpingute tunnustamine on ITK ja teise kõrgkooli vahelises koostöölepingus kokku lepitud;

c. üliõpilane ennistatakse.