Revision history of "User:Sluhtoja"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:03, 23 October 2013Sluhtoja (talk | contribs). . (11,321 bytes) (+11,321). . (Created page with "== Õpingukorraldus ja erialatutvustus == === Essee === ---- '''Loeng 0:'''" Õppekorraldus ja sisekord." Esimene loeng oli standartne reeglite tutvustus väikeste noomimiste…")