User talk:Skralik: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

21 December 2014

5 November 2014

3 November 2014

  • curprev 16:1216:12, 3 November 2014Skralik talk contribs 5,466 bytes +5,466 Created page with "Erialatutvustuse aine arvestustöö Autor: Silja Kralik Esitamise kuupäev: 03.11.2014 Essee ... Õpingukorralduse küsimused 1) Küsimus B Kukkusid arvestusel läbi. Ka…"