Ad-hoc

From ICO wiki

Ad-Hoc

Ad-Hoc

Ad-Hoc võrk on ilma keskse juhtimiseta traadita võrk, mille saab lihtsalt üles seada nii kodus kui ka ettevõttes. Ad-Hoc võrku saab kasutada kohtvõrguna ja jagatud võrguna ning on täiesti iseseisev ühestki pääsupunktist. Võrk on Ad-hoc tüüpi, kuna puuduvad reaalselt hallatavad marsruuterid või pääsupunktid. Iga sõlm osaleb marsuutimises saates andmeid ühelt sõlmelt teisele. Üldiselt baseerub Ad-hoc võrk IEEE 802.11 traadita ühendusel.

Rakendus

Minimaalne seadistamise ja kiire paigalduse muudab Ad-hoc võrgu sobivaks hädaolukordades, nagu loodusõnnetused ja sõjalised konfliktid. Dünaamiline ja kohanev marsuutimis protokoll võimaldab Ad-hoc võrku kiiresti kohandada.

Ad-hoc võrgud jaotatakse vastavalt rakendustele:

  • mobile ad-hoc networks (MANET)
  • wireless mesh networks (WMN)
  • wireless sensor networks (WSN)

Linuxis Ad-hoc võrgu püstitamine käsurealt

Kõige pealt tuvastada võrgukaart, mille seame Ad-hoc olekusse(üldjuhul wlan0, wlan1):

iwconfig

Ennem, kui alustada on mõistlik peatada network-manager teenus ning võrguliides peatada mõneks ajaks:

sudo service network-manager stop
sudo ip link set <liides> down

Seadistame võrgukaardi Ad-hoc olekusse:

sudo iwconfig wlan0 mode ad-hoc

Seadistame võrgukaardi töötama 6 kanalisse:

sudo iwconfig wlan0 channel 6

Anname võrgule sobima nime:

sudo iwconfig wlan0 essid <võrgunimi>

Näide: seame võrgunimeks wifi

sudo iwconfig wlan0 essid wifi

Seadistame Ad-hoc võrgule WEP krüpteeringu, võtmeks seame ITc0llege:

sudo iwconfig wlan0 key ITc0llege

Aktiveerimine

Käivitame taas võrguliidese:

sudo ip link set wlan0 up

Võtame dhclientiga ip aadressi automaatselt liidesele külge:

sudo dhclient wlan0

Manuaalselt ip aadressi seadistamine:

sudo ip addr add <ip aadress/subnet> dev <liides>

Näide:

sudo ip addr add 169.254.34.2/16 dev wlan0

Võrgu jagamine

Jagame võrguühendust üle traadita side:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o <liides> -j MASQUERADE

Läbi valitud liidese lubatakse võrgu jagamist(eth0, wlan0, wlan1) jne.

Lubame ip edastuse:

sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"

Kui soovite püsivalt seaded salvestada, siis lisada /etc/sysctl.conf faili järgnev rida:

net.ipv4.ip_forward=1

Mõned teenusepakkujad limiteerivad TTL-i(Time-to-live), mis takistab interneti jagamist üle võrgu, probleemi lahendamiseks tuleb sisestada käsk:

sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -j TTL --ttl-inc 1

Linuxi masinas Ad-hoc võrgu kasutamine

Esmalt tuleb arvuti seada Ad-hoc olekusse ja määrata IP aadress, mis on samas alamvõrgus Linuxi masinaga.

Seadistame IP aadressi:

sudo route add default gw 192.168.0.1

Seadistame nimeseveri, kasutame selleks Google-i nimeserverit:

sudo sh -c "echo 'nameserver 8.8.8.8' >> /etc/resolv.conf"


Windowsi masinas Ad-Hoc võrgu kasutamine

Arvuti peab olema samas alamvõrgus Linuxi masinaga

  • ühendu traadita võrku, mille äsja püstitasime(näite põhjal wifi)
  • otsige üles võrguühendus, muudke (TCP/IP) seadeid järgnevalt:
 Ip      192.168.0.2 
 Gateway 192.168.0.1
 DNS     8.8.8.8

Windowsis Ad-Hoc võrgu püstitamine käsurealt

Ad-Hoc loomiseks tuleb siseneda käsureale Administratori õigustes. Esmalt tasuks kontrollida, kas Ad-Hoci loomine on võimalik konkreetses arvutis. Ühtlasi leiab väikse listi seadmetest, mis toetavad Ad-hoci: http://virtualrouter.codeplex.com/wikipage?title=Supported%20Devices

Esmalt siseneda netsh käsustikku:

netsh

Kontrollida, kas võrgukaart toetab võrgu jagamist:

wlan show drivers

Juhul, kui võrgukaart ei toeta võrgu jagamist, ilmub väljundisse:

Hosted network supported  : NO

Kui seade ei toeta Ad-hoci loomist, võib probleemi lahendada driver update, vastasel korral polegi see võimalik.

Ad-hoci püstitamine

Püstitame võrgu nimega Wifi ja parooliks seame Wif1vork:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Wifi key=Wif1vork

Pärast seda, peaks Device Manageri ilmuma võrguühendus nimega: Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter

Edasi tuleb vaike ühendusel lubada võrgu jagamist:

Avada võrguühendused (Network Connectsions) control panelist, vaike ühendusel avada properties. Sharing tabelis aktiveerida mõlemad valikud, Home networking connectsions valikust valida traadita võrgukaart.

Käivitame võrgu käsuga:

netsh wlan start hostednetwork

Juhul, kui kõik õnnestus ilmub väljundisse: The hosted network started

netsh kasulikke käske

Uue WPA2-PSK krüpteeringu võtme seadmine. Sisestada käsu järel uus parool.

netsh wlan refresh hostednetwork <uus parool>

Võrguühenduse peatamine

netsh wlan stop hostednetwork

Väljastab võrgu seaded ning näitab ühendatud kasutajaid:

netsh wlan show hostednetwork

Kuvame ainult traadita võrguseadmed:

netsh wlan show interfaces

Seadete vaatamine kõigis võrguseadmetes:

netsh wlan show all

Minutites (0-60) ajaline piirang, millal jooksul saab kasutaja uuesti ühenduda võrguga, pärast ebaõnnestunud ühendamist.

netsh wlan set blockperiod <aeg minutites>

Üheks võimaluseks on peita/näidata võrguühendust:

setblockednetworksdisplay={show|hide}

Kuvame detailse vaate Wifi võrkudest:

netsh wlan show networks mode=bssid

Kasutatud kirjandus

http://jwalanta.blogspot.com/2010/02/internet-connection-sharing-ics-in.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_ad-hoc_network

http://www.tomstricks.com/how-to-manage-wireless-connections-with-netsh-command-line-utility-in-windows-vista/

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755301%28v=ws.10%29.aspx

http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/new-netsh-commands-windows-7-server-2008-r2.html

Autor

Kristjan Väljako A31