CSharp Retsensioon 2013:Prototüübi retsensioon meeskonnale TeamProjektEstonia

From ICO wiki

Prototüübi retsensioon meeskonnale TeamProjectEstonia

Retsensiooni teostamiseks kasutatavateks ressurssideks anti meile meeskonna poolt programmi lähtekood ja suusõnalised selgitused, täpsustused. Esmasel avamisel jätab kood väga hea mulje – meetodid, klassid ja kaustad on hästi kirjeldatud ja liigendatud. Esmase jooksutamise peab tegema Debugger mode’is, et andmebaas genereeruks Microsoft SQL Server Management Studio’sse, kuid peale seda ühtegi viga kood esile ei tõsta. Valideerimiste ja veahaldusega pole veel tegeletud, nii et programme on suhteliselt lihtne kokku jooksutada. Ideaalstsenaariumi korral töötab kõik aga hästi. Meeskonna 9.st Must-have funktsionaalsustest on hetkel teostatud ainult kaks, nimelt:

1) S&P 500 indeksisse kuuluvast aktsiast valimi (edaspidi nimetatud Watch List, lüh. WL) moodustamine. WLi koostab investor, enda eelistustest lähtuvalt, rakenduses sisalduva 500 aktsia baasandmeid (aktsia unikaalne ID, aktsia nimi, tegevusala) kasutades. Aktsiate otsingut on investoril võimalik teostada kategoriseeritud valdkondade, aktsia nime või unikaalse ID alusel.

2) Üksnes WLis sisalduvate ettevõtete kohta uudiste kuvamine. See tekitab aga küsimuse, kas pole võetud liiga suur tükk must-have funktsionaalsuste osas. Meeskonnaliikmetelt kommentaari küsides selgus aga, et tehtud on palju suurem hulk tööd ja esialgsest üheksast punktist töö hindamisel lähtuda ei saa, kuna suur osa tegemistest(andmebaasi loomine ja ühildamine VS-iga ; Yahoo teenus koos kontrolleri ja andmebaasipäringutega ; Klasside, kaustade, vaateakende ja muu back-end loogika loomine) oli eeldus nimetatud 9ksa punkti täitmiseks. Nüüd läheb töö palju libedamalt, kuna saab toetuda olemasolevale struktuurile näiteks Alertide, portfelli ja logi loomisel.

Üldmulje meeskonnast ja projektist on hea – ülesanded on jaotatud, igal meeskonnaliikmel on kasulik funktsioon. Oleks oodanud pisut rohkem põhifunktsionaalsuste olemasolu, aga projekti mahukust arvestades on hetkeseis hea. Jääme ootama lõpptulemust.

mrFred.