Disaster recovery as a service (DRaaS)

From ICO wiki

Sissejuhatus

Disaster Recovery as a Service ehk DRaaS on tõrkesiirdeteenus, mis võimaldab avariitaastet pilveteenusena, eeldusel, et kaitstavaid füüsilisi või virtuaalseid servereid hostitakse ja\või replikeeritakse (kolmanda osapoole) pilves. DRaaSi loetakse üheks neljast pilveteenuste põhiklastrist (lisaks - infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), ja software as a service (SaaS)).

Kasutus

2013. aastal Ponemon instituudi poolt läbiviidud uuring näitas, et andmekeskuste maasolekuaja minut maksab keskmiselt $7,900 (41% kasv võrreldes 2010. aastaga), illustreerides fakti, et downtime on kulukas ja kallineb iga aastaga. See on loonud DRaaS'ile hea kasvupinnase eelkõige väiksemate kuni keskmiste ettevõtete seas, kellel puudub kompetents ja ressursid efektiivse tõrkestrateegia juurutamiseks - selle saab teenusena sisse osta ning nõuded ja vajadused (taasteajad ja -punktid) teenusetaseme lepingus defineerida.

Suurematel ettevõtete seas ei ole DRaaS veel oluliselt levinud. Põhjuseks asjaolu, et tihti kasutavad nad mitmeid erinevaid heterogeenseid andmekeskuseid, olemasoleva avariitaaste seadmete\tehnika dekomisjoneerimine on kulukas ning tegu on üsna uue tehnoloogiaga, mis teeb suuremad investeeringud riskantseks.

Arhitektuur

DRaaSi arhitektuur varieerub vastavalt sellele, kuidas pilve kasutatakse.

 • To Cloud DRaaS : Kaitstav objekt (andmed või applikatsioon) asub kliendi primaarses andmekeskuses ning pilve kasutatakse vaid sealt andmete taastamiseks
 • In Cloud DRaaS : Nii allikas kui ka taastamiseks kasutatavad koopiad asuvad pilves
 • From Cloud DRaaS : Kaitstav objekt asub pilves, varundus tehakse kliendi lokaalsesse andmekeskusse, tõrgete korral taastatakse sealt andmed pilve tagasi

Plussid

 • Hind: Traditsiooniline avariitaastestrateegia eeldab investeeringuid andmekeskusesse, serverite ja võrguseadmete soetuskulusid, lisaks halduskulusid (elekter, tööjõud, rent). Pilveteenusena maksab ettevõte vaid oma serverite snapshottide varunduse eest. Ehk tegu on IaaS teenusega, mis aktiveerub ainult tõrkestsenaariumi korral.
 • Testimine: Isegi kui tõrkesiirdestrateegia on paigas, tuleb seda regulaarselt testida. Virtualiseeritud teenus võimaldab luua isoleeritud sandbox keskkonna, kus erinevaid tõrkestsenaariume läbi mängida, samal ajal töökeskkonnale mõju mitte avaldades.
 • Paindlikkus: Võimalus lihtsalt taastada ainult üks virtuaalmasin või terve serveripark.
 • Taasteaeg: Andmete taastamine füüsilisest andmekeskusest (koos võimalike startup protseduuridega) võtab reeglina kauem aega kui snapshoti taastamine pilvest.

Miinused

 • Riskihaldus: Ärikriitiliste funktsioonide üleandmine kolmandale osapoolele eeldab põhjalikku eeltööd koostööpartneri valikul. Teenusepakkuja suutlikkust teenusetasemelepingut oleks soovitav regulaarselt kontrollida.
 • Andmete käsitlemine: Tulenevalt DRaaSi suhtelisest noorusest võivad teenusepakkuja kohustused ja vastutus andmete käsitlemisel jääda halli alasse, mis loob pinnase turvaprobleemideks.
 • Sõltuvus võrguühendusest: Kui traditsioonilisest andmekeskusest saab andmeid vajadusel ka füüsiliselt andmekandjalt taastada, siis eeldus DRaaSi toimimiseks on suure läbilaskevõimega võrguühendus.
 • Hind: Suured DRaaS lahendused ei ole odavad ega lihtsad ning on tihti väga agressiivsete teenusetasemelepingutega. Oluliseks saavad ka kulud laivõrkudele, mille läbilaskevõime peab vastavalt lisanduvatele nõudmistele kasvama.

DRaaS lahenduste pakkujad

GartnerDraaS-e1429898315567.png

2015. aastal avaldatud Gartneri uuringust saab välja tuua kolm liidrit DRaaS teenusepakkujate turul.

Kokkuvõtlikult moodustavad turu infrastruktuuri spetsialistid (IBM, HP, NTT), virtualiseerimisele ja salvestussüsteemidele pühendunud (Acronis and VMware) ning talitluspidevusteenust (business continuity) pakkuvad ettevõtted, kusjuures interpretatsioon DRaaSist varieerub vastavalt ettevõtte põhitegevusalale.

Tulevik

Gartneri uuring näitab, et suurim kliendisegment DRaaSile on 2015. aastal väike-ettevõtted, põhjendades seda teenuse uudsuse ja suurettevõtete konservatiivsusega, ent ennustab kasvu ka suurkliendisegmendis, niipea kui teenuse hind ja kasutegur on tasakaalu leidnud. Pilveteenusele omased kallid virtuaalmasinate korduvlõivud olid peamised väljatoodud probleemkohad suurettevõtetele, kes olid sunnitud neid oma vajadustest tingituna suuremates kogustes rentima.

Viited

https://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_as_a_service
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2015/04/24/gartner-names-sungard-leader-first-draas-magic-quadrant
http://www.emersonnetworkpower.com/documentation/en-us/brands/liebert/infographics/documents/ponemon-infographic-cost%20of%20downtime-r11-13-final.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/draas-silver-lining-cloud-andrew-voules
http://searchdisasterrecovery.techtarget.com/tip/The-pros-and-cons-of-IT-disaster-recovery-outsourcing
http://whatis.techtarget.com/definition/disaster-recovery-as-a-service-DRaaS

Autor

Sten Lunden, AK31

2015