Keskse logilahenduse rakendamine V2

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Juhend on mõeldud Algaja/Keskmise oskustega GNU/Linux administraaotritele.

Juhend kehtib tarkvarale:

-CentOS 6.6

-Trisquel GNU/Linux 7.0

-Debian GNU/Linux 7.7

-Logstash 1.4.2

-Kibana 3.0.1

-Elasticsearch 1.1.1

-Logstash-forwarder 0.3.1


Autor: Kristjan Indlo A41

Kuupäev: 2014.11.22, 2014.12.03, 2014.12.09, 2014.12.10, 2014.12.11, 2015.01.13

Eesmärk

Antud juhendi põhiline eesmärk on algupärane labor Keskse logilahenduse rakendamine kaasajastada ja võimalikult palju lihtsustada.

Sekundaarne eesmärk on kasutada kolme erinevat operatsioonisüsteemi, kahest erinevast perekonnast:

1) Debian GNU/Linux (Debainiliste perekond)

2) Trisquel GNU/Linux (Ubuntu vabastatud asendus, Debianiliste perekond)

3) CentOS GNU/Linux (RHEL perekond)

Juhendi eelised

Selle juhendi eelisteks on:

-Uuema tarkvara kasutuselevõtt. Logstash, kibana ja elasticearch on muutunud palju.

-See juhend katab rohkem vabu operatsioonisüsteeme.

-Kasutusel on nii .deb, kui ka .rpm pakendusega süsteemid

-Kerge rakendus logstash-forwarder kogub logisi ja edastab neid logiserverile

-Ühenduse usalduse tagamiseks on kasutatud logiserveris loodud sertifikaati(nõutud parameeter logstash-forwarder poolt)

Juhendi puudused

Selle juhendi miinusteks on:

-Siin juhendis ei käsitleta Windows logide kogumist. Eelmisest juhendist võib sellisel juhul kasu olla

-Antud juhend venib pikaks võrreldes juhendi esimese versiooniga

Sissejuhatus laborisse

See juhend on mõeldud Keskse logihalduse labori eelneva versiooni värskenduseks.

Eelneva versiooni Keskse logihalduse laborist leiab SIIT

Selles juhendis on kasutatud logiserveri ülesseadmiseks samu põhikomponente:

-Logstash

-Elasticsearch

-Kibana

Logisi klientidel kogub logstash-forwarder


NB! Kõik käsureategevused on läbi viidud juurkasutaja õigustes (root).


Juhendis kasutatav tarkvara

Hüperviisorina on kasutuses Virt-Manager, Qemu ja KVM komplekt.

Logiserver: Debain Wheezy 7.7 x86_64

Ip addr:

eth0: 192.168.122.43/24 (DHCP)

eth1: 192.168.56.110/24 (Static)

FQDN: logiserver.minudomeen.midagi

CPU: 1x

MEM: 2084M

Video: Cirrus Logic 9M

Disk:

NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda  254:0  0  8G 0 disk
└─vda1 254:1  0  8G 0 part /


See on logiserver kuhu paigaldatakse järgnev tarkvara:

1. Logstash v1.4.2 (Logiserver)

2. Elasticsearch v1.1.1 (Logide otsing)

3. Kibana (Logide visualiseerimine veebiliideses)

Kuna kibana on veebirakendus, on vaja ka veebiserverit.

Siin laboris kasutatakse veebiserveriks ja proksimiseks Nginx

Trisquel Belenos 7.0 x86_64

Esimene tööjaam, millelt kogutakse logisi: syslog ja auth.log.

Tööjaamal on graafiline liides LXDE. Paigladatud on "Trisquel Mini"

Ip addr:

eth0: 192.168.122.20/24 (DHCP)

eth1: 192.168.56.111/24 (Static)

FQDN: logiklient1.minudomeen.midagi

CPU: 1x

MEM: 1024M

Video: QXL 64M

Disk:

NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda  253:0  0   8G 0 disk
└─vda1 253:1  0   8G 0 part /

CentOS 6.6 x86_64

Server, millelt kogutakse sama tüüpi logisid.

Logid(nende nimed) on erinevad, demonstreerimaks erinevusi Debianiliste ja Redhatiliste erinevust.

Ip addr:

eth0: 192.168.56.221 (DHCP)

eth1: 192.168.56.112 (Static)

FQDN: logiklient2.minudomeen.midagi

CPU: 1x

MEM: 512M

Video: Cirrus Logic 9M

Disk:

vda             252:0  0  8G 0 disk
├─vda1           252:1  0 500M 0 part /boot
└─vda2           252:2  0 7.5G 0 part
 ├─VolGroup-lv_root (dm-0) 253:0  0 6.7G 0 lvm /
 └─VolGroup-lv_swap (dm-1) 253:1  0 816M 0 lvm [SWAP]

Paigaldus ja konfigureerimine[1]

NB! Kõik käsureategevused on läbi viidud juurkasutaja õigustes (root).

CentOS puhul saab kasutada ka su, kuid tavakasutaja saab kirjeldada ära sudojate failis, mis võimaldab juurkasutajaks eskaleeruda tavakasutaja parooliga.

Selleks:

<tekstiredaktor> /etc/sudores

või

visudo

(avab sudojate faili programmiga vi).

Lisa polkki ## Allow root to run any commands anywhere:

<sinuusername> ALL=(ALL) ALL

Logiserver

Java

Siin juhendis kasutatakse vaba java keskkonda. Üldiselt on see distributsioonide repositooriumites olemas, seega pole vaja alla laadida pakkfaile ega nõustuda kasutajatingimustega.

apt-get install openjdk-7-jre-headless

Elasticsearch

Siin juhendis kasutatakse elasticsearch versioon 1.1.1, kuna see on soovitav versioon logstash 1.4.2'le.


Lisa elasticsearch apt-varamuvõti:

wget -O - http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -


Lisa ka elasticsearch varamu(käsk uuendab tarkvaravaramute nimekirja):

echo 'deb http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.1/debian stable main' > /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch.list && apt-get update


Paigalda elasticsearch(v1.1.1.)[2]

apt-get install elasticsearch=1.1.1


Turvalisuse suurendamiseks keela skriptide dünaamiline koostamine. Skripte saab juurde lisada eraldi kaustast (sama põhimõte nagu httpd/apache konfiguratsiooni nö includemine)[3]

echo 'script.disable_dynamic: true' >> /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml


Muuda elasticsearch teenus automaatselt käivituvaks(käsuga ühtlasi käivitatakse elasticsearch teenus).

update-rc.d elasticsearch defaults 95 10 && service elasticsearch start

Kibana

Siin juhendis on kasutaud kibana versioon 3.0.1, sest see on soovitatav versioon logstash 1.4.2'le.


Lae alla kibana tarpakk.

wget "https://download.elasticsearch.org/kibana/kibana/kibana-3.0.1.tar.gz" -O /tmp/kibana.tgz


Loo httpd/apache veebiruudu kaust ja paki kibana sinna lahti.

mkdir -p /var/www && tar -xzvf /tmp/kibana.tgz -C /var/www/

Konfigureeri Kibana kasutama õiget serverinime/aadressi

<tekstiredaktor> /var/www/kibana-3.0.1/config.js

Seal muuda konfiguratsiooniparameeter

 +elasticsearch: {server: "http://localhost:9200", withCredentials: true}+

selliseks nagu süsteemis vaja

 +elasticsearch: {server: "http://<SINU SERVERI FQDN>:<KIBANA ACCESS PORT>", withCredentials: true}+


Juhendi looja näites on sätitud kibana järgmiselt: <Serveri fqdn> ja port 80, selleks, et veebilehitsejast saada kibanale ligi läbi pordi 80.

+elasticsearch: {server: "http://logiserver.minudomeen.midagi:80", withCredentials: true}+

Nginx

Paigala nginx

apt-get install nginx

Lae alla nginx kibana sample konfiguratsioonifail kibana githubist:

NB! Käsk kirjutab üle NGINX tavaveebikonfi, kui tahad seda alles hoida, siis tee sellest tagavarakoopia!

wget https://gist.githubusercontent.com/thisismitch/2205786838a6a5d61f55/raw/f91e06198a7c455925f6e3099e3ea7c186d0b263/nginx.conf -O /etc/nginx/sites-available/default

Muuda äsja allalaetud faili konfiguratsiooni:

<tekstiredaktor> /etc/nginx/sites-available/default

Muuda parameetrid vastavalt vajadusele:

server_name      kibana.myhost.org;
root         /usr/share/kibana3;

Juhendi autori näite puhul:

server_name      logiserver.minudomeen.midagi;
root         /var/www/kibana-3.0.1;

Paigalda parooli genereerimise jaoks vajalik apache2-utils pakk:

apt-get install apache2-utils

Genereeri kasutajanimi ja parool kibana veebirakendusele

htpasswd -c /etc/nginx/conf.d/<kibanaADDR>.htpasswd <USER>

Juhendi autori näite puhul

htpasswd -c /etc/nginx/conf.d/logiserver.minudomeen.midagi.htpasswd student
Kibana tervitusleht

Taaskäivita nginx teenus

service nginx restart

Testi tulemust, mine veebilehitsejaga:

http://<sinu logiserveri fqdn>


Juhendi autoril on Trisquel GNU/Linux virtuaalmasinas graafiline keskkond ja kohalik nimelahendus, seega test sai läbi viidud eelmainitud masinas

http://logiserver.minudomeen.midagi

Tulemuseks peab olema kibana tervitusleht.

Logstash

Lisa elasticsearch logstash apt-varamu (käsk uuendab ka varamunimekirja)

echo 'deb http://packages.elasticsearch.org/logstash/1.4/debian stable main' > /etc/apt/sources.list.d/logstash.list && apt-get update

Paigalda logstash

apt-get install logstash=1.4.2-1-2c0f5a1

Logstashile SSL sertifikaatide genereerimine

Esmalt loo sertifikaatide hoiustamiseks kaustad

mkdir -p /etc/pki/tls/certs && mkdir -p /etc/pki/tls/private

Genereeri vajalik võti ja sertifikaat, sertifikaati kasutatakse hiljem logiserveri ja logitavate serveri vahel usalduse tekitamiseks

cd /etc/pki/tls; sudo openssl req -x509 -batch -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout private/logstash-forwarder.key -out certs/logstash-forwarder.crt

Muuda sertifikaat loetavaks, et seda saaks kopeerida klientidesse, mille logisi koguma hakatakse:

chmod a+r /etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crtKonfigureeri logstash input(käsk loob uue faili)

<tekstiredaktor> /etc/logstash/conf.d/01-lumberjack-input.conf


Konfigureeri lumberjack: mis port on avatud, mis sertifikaati ja võtit kasutatakse, et luua usaldust logstash kliendi ja serveri vahel.

input {
 lumberjack {
  port => 5000
  type => "logs"
  ssl_certificate => "/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt"
  ssl_key => "/etc/pki/tls/private/logstash-forwarder.key"
 }
}


Konfigureeri syslog filter(käsk loob uue faili):

<tekstiredaktor> /etc/logstash/conf.d/10-syslog.conf

Loo filter, mis filtreerib syslog nimelisi logisi:

filter {
 if [type] == "syslog" {
  grok {
   match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp} %{SYSLOGHOST:syslog_hostname} %{DATA:syslog_program}(?:\[%{POSINT:syslog_pid}\])?: %{GREEDYDATA:syslog_message}" }
   add_field => [ "received_at", "%{@timestamp}" ]
   add_field => [ "received_from", "%{host}" ]
  }
  syslog_pri { }
  date {
   match => [ "syslog_timestamp", "MMM d HH:mm:ss", "MMM dd HH:mm:ss" ]
  }
 }
}


Loo lumberjack väljundi konfiguratsioon(käsk loob uue faili):

<tekstiredaktor> /etc/logstash/conf.d/30-lumberjack-output.conf

Konfigureeri elasticsearch asukoht, localhost, kuna elasticsearch asub samas serveris mis logstash.

Standardväljund, mis edastab informatsiooni tavasätetes standardväljundisse logstashi käsitsi käivitades, suunatakse nüüd rubydebug'i[4]

output {
 elasticsearch { host => localhost }
 stdout { codec => rubydebug }
}

Käivita logstash teenus, testimaks, kas siiani on kõik õigelt konfigureeritud

service logstash start

Kontrolli kas teenus ka käivitus:

service logstash status

Viimase käsu väljund peab olema:

logstash is running

Kontrolli, kas porti 5000(või sinu valitud porti) kuulatakse:

ss -lntp

Eeldusel, et teenus toimib, siis muuda see ka automaatselt käivituvaks(käsk taaskäivitab ka logstash teenuse)

update-rc.d logstash defaults 95 10 && service logstash restart

Logiklient1

Need käsud vii läbi oma esimeses logikliendis juurkasutajana

Lisa elasticsearch apt-varamuvõti

wget -O - http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -


Lisa logstash-forwarder apt-varamu(käsk uuendab ka tarkvaravaramu nimekirjad):

echo 'deb http://packages.elasticsearch.org/logstashforwarder/debian stable main' > /etc/apt/sources.list.d/logstashforwarder.list && apt-get update

Paigalda logstash forwarder pakk

apt-get install logstash-forwarder

Lae logstash serverist sertifikaat, mille alusel saab serveri ja kliendi vahel usalduse luua:

scp <kasutaja>@<serverIP>:<sertifikaati asukoht> <soovitud allalaadimiste kaust>

Juhendi autori näitel:

scp student@192.168.56.110:/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt /home/student/

Loo sertifikaadile kaust ning tõsta äsja allalaetud sertifikaat sinna kausta:

mkdir -p /etc/pki/tls/certs && mv /home/student/logstash-forwarder.crt /etc/pki/tls/certs/


Konfigureeri logstash-forwarder(käsk loob uue faili)

<tekstiredaktor> /etc/logstash-forwarder


Lisa sinna faili:

-logiserveri ip aadress

-logstashis konfigureeritud port(kontrollida saab ss -lntp )

-sertifikaadi asukoht, mille abil usaldust serveri ja kliendi vahel luua

Selles konfiguratsioonis saadetakse logiserverisse kaht logi: syslog ja auth.log

{
 "network": {
  "servers": [ "<logstash serveri addr>:<logstash serveri kuulatav port>" ],
  "timeout": 15,
  "ssl ca": "/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt"
 },
 "files": [
  {
   "paths": [
    "/var/log/syslog",
    "/var/log/auth.log"
    ],
   "fields": { "type": "syslog" }
  }
  ]
}

Juhendi autori näites

{
 "network": {
  "servers": [ "192.168.56.110:5000" ],
  "timeout": 15,
  "ssl ca": "/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt"
 },
 "files": [
  {
   "paths": [
    "/var/log/syslog",
    "/var/log/auth.log"
    ],
   "fields": { "type": "syslog" }
  }
  ]
}

Käivita logstash-forwarder teenus:

service logstash-forwarder start

Logstash-forwarder teenuse automaatkäivitus süsteemi käivitumise ajal(käsk taaskäivitab ka hetkel töötava logstash forwarder teenuse):

update-rc.d logstash-forwarder defaults 95 10 && service logstash-forwarder restart

Eelneva käsu edukuse testimiseks tuleb süsteem taaskäivitada ja vaadata kas pärast taaskäivitust logstash-forwarder teenus toimib:

Taaskäivitus

reboot

Test

service logstash-forwarder status

Eelneva käsu väljund peab olema:

* logstash-forwarder is running

Logiklient2

Järgnevad käsud käivita teises logikliendis NB! Kõik käsud on käivitatud juurkasutaja õigustes(root)

Lae alla logiserveri sertifikaat, selleks et luua usaldust logiserveri ja kliendi vahel:

scp <kasutaja>@<logiserver ip addr>:<sertifikaadi asukoht> <allalaadimiste kaust>

Juhendi koostaja näites:

scp student@192.168.56.110:/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt /home/student/

Loo sertifikaadile kaust ja tõsta see sinna:

mkdir -p /etc/pki/tls/certs/ && mv /home/student/logstash-forwarder.crt /etc/pki/tls/certs/


Paigalda logstash-forwarder:

yum install http://packages.elasticsearch.org/logstashforwarder/centos/logstash-forwarder-0.3.1-1.x86_64.rpm


Loo logstash-forwarder käivitusparameetrite konfiguratsioon logstash-forwarder käivitusskripti jaoks:

echo -e '# Options for the Logstash Forwarder

LOGSTASH_FORWARDER_OPTIONS="-config /etc/logstash-forwarder -spool-size 100"'> /etc/sysconfig/logstash-forwarder


Konfigureeri logstash-forwarder:

<tekstiredaktor> /etc/logstash-forwarder

Täpsemalt vaja muuta:

-logstash serveri ip aadress

-logstash serveri port


{
 "network": {
  "servers": [ "<logstash servri ip addr>:<logstash server port>" ],
  "timeout": 15,
  "ssl ca": "/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt"
 },
 "files": [
  {
   "paths": [
    "/var/log/messages",
    "/var/log/secure"
    ],
   "fields": { "type": "syslog" }
  }
  ]
}


Juhendi autori näites:

{
 "network": {
  "servers": [ "192.168.56.110:5000" ],
  "timeout": 15,
  "ssl ca": "/etc/pki/tls/certs/logstash-forwarder.crt"
 },
 "files": [
  {
   "paths": [
    "/var/log/messages",
    "/var/log/secure"
    ],
   "fields": { "type": "syslog" }
  }
  ]
}


Paraku RPM pakist saadud käivitusskript on vigane, seega tuleb luua uus SysVinit-stiilis käivitusskript.

Nimeta vana initscript ümber või tõsta see mujale, igaks juhuks:

mv /etc/init.d/logstash-forwarder /etc/init.d/logstash-forwarder.OLD


Loo logstash-forwarder teenuse käivitusskript, skript saadaval ka siin[5]

<tekstiredaktor> /etc/init.d/logstash-forwarder

Lisa sinna:

#! /bin/sh
#
# chkconfig: 345 99 99
# description: logstash-forwarder
# processname: logstash-forwarder
# config: /etc/logstash-forwarder

# Source function library.
. /etc/init.d/functions

NAME=logstash-forwarder
DESC="log shipper"
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
DAEMON=/opt/logstash-forwarder/bin/logstash-forwarder
DAEMON_ARGS="-config /etc/logstash-forwarder -spool-size 100 -log-to-syslog"

start() {
	echo -n "Starting $NAME: "
	daemon --pidfile $PIDFILE "nohup $DAEMON $DAEMON_ARGS >/dev/null 2>&1 &"
	touch /var/lock/subsys/$NAME
	echo $(pidofproc $NAME) > $PIDFILE
	echo
	return 0
}	

stop() {
	echo -n "Shutting down $NAME: "
	killproc -p $PIDFILE
	rm -f /var/lock/subsys/$NAME
	echo
	return 0
}

case "$1" in
  start)
	start
	;;
  stop)
	stop
	;;
  status)
	status -p $PIDFILE $NAME
	;;
  restart)
  	stop
	start
	;;
  *)
	echo "Usage: service $NAME {start|stop|status|restart}"
	exit 1
	;;
esac
exit $?

Anna äsjaloodud skriptile käivitusbitt

chmod +x /etc/init.d/logstash-forwarder


Käivita logstash-forwarder teenus:

service logstash-forwarder start


Muuda logstash-forwarder teenus automaatselt käivituvaks:

chkconfig --add logstash-forwarder
chkconfig logstash-forwarder on


Tulemuse kontroll

Logstash vaate avamine

Ava veebilehitsejaga kibana. Juhenid eeldatakse, et masin, kus veebilehitsejat kasutatakse oskab logiserveri nime lahendada.

Juhendi autori näitel:

Kibana graafilise liidese näide
logiserver.minudomeen.midagi

Avaneb kibana tervitusaken.


Sealt ava Logstash Dashboard .

Avaneb graafiline liides, kus on ülevaade kõikidest süsteemidest, kust logisi kogutakse.

Avanenud liideses saab erinevaid trikke teha, näiteks võib proovida:

-otsida oma logitavate seadmete hostname

-otsida kasutajanime student(või sellist, mille ise lõid)

-otsida sõne root , saada teada, kes/mis juurkasutajaks eskaleerus

-sirvida kogutud logisi

-vaadata logide ülevaadet

jne

Juhul, kui on soov kibana vaikeleheks saada Logstash kuva

Seiska nginx ja logstash

service nginx stop && service logstash stop

Nimeta logstash.json ümber default.json'iks

mv /var/www/kibana-3.0.1/app/dashboards/default.json /var/www/kibana-3.0.1/app/dashboards/default.json.OLD
mv /var/www/kibana-3.0.1/app/dashboards/logstash.json /var/www/kibana-3.0.1/app/dashboards/default.json

Taaskäivita logstash ja nginx

service nginx start && service logstash start

Kontrolli tulemust ühendudes kibana veebirakendusega läbi veebilehitseja.

Juhendi autori näitel:

logiserver.minudomeen.midagi

Kokkuvõte

Autori arvamusel on juhend paraku pikk, kuid piisavalt lihtne, et end käsureal mugavalt tundev süsteemiadministraator saab labori eduka sooritusega hakkama.

Kindlsti on algul konseptuaalsest poolest keerulisem aru saada. Sellisel puhul aitab labori õppimine teoreetilisel tasemel: kibana[6],logstash[7], elasticsearch[8] juhendid näiteks.

Kasutatud kirjandus

http://www.elasticsearch.org/guide/en/elasticsearch/reference/current/setup-repositories.html

http://www.elasticsearch.org/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-scripting.html

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-logstash-and-kibana-to-centralize-and-visualize-logs-on-ubuntu-14-04

http://logstash.net/docs/1.4.2/configuration

http://logstash.net/docs/1.4.2/codecs/rubydebug

http://smuth.me/posts/centos-logstash-forwarder-init-script.html

http://www.elasticsearch.org/overview/kibana/

http://www.elasticsearch.org/guide/en/elasticsearch/guide/current/index.html