Meeskond "Ajarändurid"

From ICO wiki

Projekti kirjeldus

Tunniarvestuse rakendus projekti ajakulu jälgimiseks ning statistiliste andmeväljundite loomiseks. Arvestust peetakse erinevate projektide ja seal osalevate inimeste ajakulu ning tegevuste üle.

Projektijuht: Marten Jänt

Analüüs

Rakenduse sisu

Tegemist on projektipõhiste töödega tegelevatele ettevõtele mõeldud Windows Presentation Foundation (WPF) rakendusega projekti ajakulu jälgimiseks. Kasutajal on võimalik lihtsalt sisestada oma tehtud tööde tundide arv ja kirjeldus ning hiljem saada enda statistikat. Ettevõte saab rakenduse kaudu ülevaate oma töötajate töödest, töömahust, tööjaotusest ning projektide läbiviimiseks kulunud ajast. Rakendus võimaldab filtrite abil teha ka erinevaid kokkuvõtteid ning need hiljem CSV faili eksportida või välja printida.

Eesmärk

Suur osa projekti ajakulu arvestusest teostatakse tänaseni mõnes tabelarvutuse programmis. Selle eeliseks on lihtsus, kuid nt. Exceli või OpenOffice tabelites olevaid andmeid on võimalik kõigil sellele juurdepääsu omavatel inimestel muuta ning see teeb need“kergelt haavatavaks”. Lisaks ei ole tabelisse võimalik andmeid lisada mitmel inimesel korraga. See teeb suurema ettevõtte ja selle töötajate jaoks Exceli kasutamise tülikaks. Kuna ajakulu arvestus on seotud otseselt ka esitatavate arvete ja makstavate tasudega, siis on oluline, et info ei oleks kolmandate isikute poolt manipuleeritav. Meie tehtava rakenduse eesmärgiks on tõsta sisestatud andmete usaldusväärsust, muuta ettevõtete jaoks lihtsamaks projektide ja tööjõu kuluarvestus ning vähendada sellega seonduvate raportite koostamiseks kuluvat aega.

Kasu tavakasutajale

Tavakasutaja jaoks on andmete sisestamine võrreldes tabelarvutusprogrammidega lihtsam ja kiirem, vajadusel saab kasutaja väljastada enda tööde raporti määratud ajaperioodi jooksul. Rakendus peamiselt siiski suunatud ettevõtetele, seetõttu on rõhk seatud äri kasudele, milleks on andmete usaldusväärsus ning ajaarvestusega seonduvatele tegevustele kuluva aja kokkuhoid.

Võimalikud probleemkohad

Otsustada tuleb, kas andmeid hakatakse hoidma kliendi või pakkuja serveris. Programmi tegemise idee kasvas välja konkreetse ettevõtte vajadusest, nüüd peame leidma viisi toote valmistamiseks, mis sobiks lahendusena nii konkreetsele spetsiifiliste vajadustega ettevõttele, kui ka üldvajadustega ettevõtetele. Kuna tegemist on WPF rakendusega, siis on versiooniuuenduste tegemisel võimatu tagada viimase versiooni olemasolu kasutaja arvutis. WPF kasuks otsustasime käesoleva aine fookusest lähtudes.

Tööjaotus

  • Marten Jänt – projektijuht, programmeerija
  • Joosep Taluväli - programmeerija
  • Sandra Loho - programmeerija
  • Ranno Maripuu – programmeerija

Must have

  • Kasutaja login;
  • tehtud tööde, ajakulu ja kirjelduse salvestamine andmebaasis;
  • kokkuvõtete koostamine (filtrid) ja väljastamine CSV fail.

Nice to have

  • Kokkuvõtete graafiline väljund;
  • veergude lisamise võimalus konkreetse ettevõtte vajadustest lähtudes.

Prototüüp

Luua tuleb lokaalne andmebaas Task ning andmebaasi mudelist luua sellele sisu.

Esialgne prototüüp

Valmis programm

Programmi kasutusjuhend

Programm

Programmi lähtekood