OpenCV lühikursus

From ICO wiki

Sissejuhatus

OpenCV lühikursus on mõeldud ITK robootikaklubi uutele liikmetele pilditöötluse õpetamiseks.


Täiendatakse harjutustundide käigus

CvPoint

Open CV-s on 5 erinevat punkti klassi, millega võib meelde jäta punkti kordinaate pinnal või ruumis. Järgnevad näited erinevate punktide loomisest ja seletused nende järel.

int main()
{
   CvPoint uus = CvPoint(int x, int y)              // Maht on vastav protsessori arhitektuurile (tavaliselt 32bit või 64bit). Klass on täisarvulise 2D punkti hoidmiseks mõeldud.
   CvPoint2D32f uus = cvPoint2D32f(float x, float y)       // Maht on 32bit. Klass on komakohaga 2D punkti hoidmiseks mõeldud.
   CvPoint3D32f uus = cvPoint3D32f(float x, float y, float z)  // Maht on 32bit. Klass on komakohaga 3D punkti hoidmiseks mõeldud.
   CvPoint2D64f uus = cvPoint2D64f(double x, double y)      // Maht on 64bit. Klass on komakohaga 2D punkti hoidmiseks mõeldud.
   CvPoint3D64f uus = cvPoint3D64f(double x, double y, double z) // Maht on 64bit. Klass on komakohaga 3D punkti hoidmiseks mõeldud.
   
   return 0;
}

cvLine

Joone joonistamiseks pinnal kasutatakse cvLine funktsiooni, mis võtab sisse : pildi, alguspunkti, lõpppunkti, värvi (RGB), joone paksuse(pixlites), joone tüübi(0-8), Number of fractional bits in the point coordinates.
funktsioon: cvLine(CvArr* img, CvPoint pt1, CvPoint pt2, CvScalar color, int thickness=1, int lineType=8, int shift=0)

Näide kuidas laadida pilt ja sellele kriips joonistada:

int main(int argc, char *argv[]) // argc - mitu argumenti käsurealt kaasa anti programmi käivitamisel, argv[?] - argumentide massiiv
{
   IplImage* img = cvLoadImage(argv[1]); // proovime laadida pilti kasurealt ette antud asukohast
   if(!img) // kui pilti ei leitud, siis pole mõtet jätkata
   {
      cout << "Pilti ei leitud!" << endl; // teavitame kasutajat, et pilti ei leitud
      exit(0); // ja valjume programmist
   }
   CvPoint algus = cvPoint( (img->width/2), 0); // maarame alguspunkti pildi ülemisse äärde keskele
   CvPoint lopp = cvPoint( (img->width/2), img->height ); // määrame lõpppunkti pildi alumisse äärde keskele

   cvLine(img, algus, lopp, CV_RGB(0,255,0), 1, 8, 0); // joonistame joone

   return 0;
}

teksti kirjutamine pildile- cvPutText

CvFont font;

//fondi suurus
double hScale=0.5;
double vScale=0.5;

//teksti paksus
int  lineWidth=2;

//fondi initsialiseerimine(fondi struktuur, font, kõrgus, laius, kalle(float), paksus)
cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX|CV_FONT_ITALIC, hScale,vScale,0,lineWidth);

//teksti kirjutamine (pilt, tekst, asukoht(esitähe alumine vasak nurk), font, värv)
cvPutText (img,"My comment",cvPoint(200,400), &font, cvScalar(255,255,0));


Näited

Näide kuidas kaamera abil purke leida. Leiab suurima pindalaga purgi kindlal kõrgusel.

leia purke


QTcreatori projektifaili tuleb lisada

LIBS += -L/usr/lib -lcv -lhighgui -lcvaux -lml -lcxcore
INCLUDEPATH += /usr/include/opencv

linke

Image Processing and Analysis Reference(seletustega funktsioonide loend)