Oracle 10g ja APEX 4.0 arenduskeskonna paigaldus

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Antud artikkel on juhend paigaldamaks Oracle 10g XE andmebaasi ja kaasa tuleva APEXi (Application Express) uuendamine versioonile 4.0.1.

Sissejuhatus

Käesolev juhend eeldab, et on juba paigaldatud Ubuntu Server 10.04 koos kõigi uuendustega. Antud artiklis on loodud juba Oracle VirtualBox'iga virtuaalne masin Windows 7 Proffesional operatsioonisüsteemile. Samuti kasutatakse hiljem ühendumiseks Windowsi keskkonda.

Installatsiooni ettevalmistused ja nõuded

Oracle 10g esitab oma nõudmised swap ruumi ja mälumahu suhtes. Vastavalt swap > 1024MB ja mälu > 512MB. Ühtlasi peab ka olema 1,5GB vaba kettaruumi. NB! Kõik järgnevad käsud on tehtud root kasutaja alt. Antud nõuetele vastavust saab kontrollida järgnevate käskudega:

Mälu ja swap (Tulemus MB'des):

free -m

Vaba kettaruum:

df -h

Swap ruumi juurde tegemiseks loome ja võtame külge swap faili. Swap fail luuakse ja lisatakse järgmiselt (Antud näites luuakse 1GB swap fail):

dd if=/dev/zero of=/swapfail bs=1024 count=1M
mkswap /swapfile
swapon /swapfile

Selleks, et uus swap võetaks külge ka alglaadmisel. Tuleb lisada järgmine rida /etc/fstab faili.

/swapfail        swap          swap  defaults    0 0

Repositooriumi lisamine

Lisada /etc/apt/sources.list järgmine rida:

deb http://oss.oracle.com/debian unstable main non-free

Järgnevalt tuleks lisada GPG (GNU Privacy Guard) võti:

wget http://oss.oracle.com/el4/RPM-GPG-KEY-oracle -O- | sudo apt-key add -

Seejärel laeme alla uuendused

apt-get update

Lisaks paigaldame ssh serveri

apt-get install openssh-server

Andmebaasi paigaldus ja konfigureerimine

Paigaldame oracle andmebaasi:

apt-get install oracle-xe-universal

Pärast edukat installeerimist tuleb käivitada konfigureerimine:

/etc/init.d/oracle-xe configure

Samuti on vaja .bashrc faili lisada järgevad keskkonna muutujad:

NB! Antud keskonna muutujad on vajalikud ainult baasi installeerimiseks ja neid tehakse juurkasutaja alt. Kui soovitakse baasi kasutada serveris mõne teise kasutajana siis peab vastavad muutujad laadima ka sellele kasutajale.

ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server
PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export ORACLE_HOME
export ORACLE_SID=XE
export PATH

Rakendamaks muudatusi kohe, loeme .bashrc uuesti sisse:

source ~/.bashrc

APEXi versiooni uuendus

Kuna OTNist (Oracle Technology Network) ei ole võimalik käsurealt mingil lihtsal viisil tõmmata asju siis olin sunnitud antud juhendi tegemise käigus tõmbama OTNist apexi 4.0.1 versiooni alla ja panema avalikku veebi ülesse. APEX 4.0.1 Loome opti alla kausta apex ja lähme sinna kausta

mkdir /opt/apex
cd /opt/apex

Tõmbame ülesse pandud apexi uue versiooni alla.

wget http://siiaomaurl.xx/apex_4.0.1_en.zip

Pakime apexi lahti

uzip apex_4.0.1_en.zip

Lähme lahti pakitud kausta ja ühendume sqlplusiga serveriga.

cd apex
sqlplus /nolog
connect sys as sysdba
''===sisesta oma oracle konfigureerimisel määratud salasõna===''

Seejärel käivitame upgrade skripti. NB! See võib aega võtta kuni 25 minutit

@apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/

Logime uuesti sisse.

sqlplus /nolog
connect sys as sysdba

Lisame vajalikud ikoonid ja muu pildi materjali. NB! APEX lisab antud skripti käivitamisel ise PATHile otsa /apex/images/ seega kui me pakkisime apexi lahti /opt/apex alla siis käsk on järgmine. PS: See skript võib samuti aega võtta kuni 10-15 min.

@apxldimg.sql /opt/apex

Muudame APEXi admini salasõna

@apxxepwd.sql ''Sa1AsÕna.123''

..ja lubame välisühendused

exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => FALSE);

Host keskonna seadistamine

Selleks, et ühenduda virtuaalkeskonnaga konfigureerime vajaliku portid. Antud näite põhjal on host portideks valitud 2222, 1556 ja 1555 neid aga võib muuta vastavalt vajadusele. Täpsem juhend antud konfiguratsiooni tegemiseks asub siin[1]

NB! Virtuaalmasin peab olema väljalülitatud antud konfiguratsiooni tegemiseks!

Command promptis sisestame aga järgmised read.

cd C:\"Program Files"\Oracle\VirtualBox\

VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/ssh/HostPort" 2222
VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/ssh/GuestPort" 22
VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/ssh/Protocol" TCP

VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/apex/HostPort" 1556
VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/apex/GuestPort" 8080
VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/apex/Protocol" TCP

VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/oraclelistener/HostPort" 1555
VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/oraclelistener/GuestPort" 1521
VBoxManage.exe setextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" "VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/oraclelistener/Protocol" TCP

NB! Kui kasutate mingit teist võrgukaarti kui vaikimis seadistatud INTEL PRO/ 1000 MT Desktop siis peate vastavalt muutma ka "e1000" ära.

Kontrollimaks, et kõik sai õigesti seadistatud ja rakendatud võime kontrollida tulemust järgmiselt.

VBoxManage.exe getextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" enumerate

Tulemus peaks olema midagi sellist

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe getextradata "SIIA_OMA_VIRTUAALMASINA_NIMI" enumerate
Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.2.10
(C) 2005-2010 Oracle Corporation
All rights reserved.

Key: GUI/LastGuestSizeHint, Value: 640,480
Key: GUI/LastWindowPostion, Value: 552,82,640,523
Key: GUI/MiniToolBarAlignment, Value: bottom
Key: GUI/SaveMountedAtRuntime, Value: yes
Key: GUI/ShowMiniToolBar, Value: yes
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/apex/GuestPort, Value: 8080
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/apex/HostPort, Value: 1556
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/apex/Protocol, Value: TCP
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/oraclelistener/GuestPort, Value:1521
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/oraclelistener/HostPort, Value: 1555
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/oraclelistener/Protocol, Value: TCP
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/ssh/GuestPort, Value: 22
Key: VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/ssh/HostPort, Value: 2222

Ühendumine

Selleks, et ühenduda Apex keskkonnaga, on 2 aadressi. Esmalt tasuks sees ära käia administraatorina ja luua mingi kasutaja ning seejärel logida sisse loodud kasutajana.

ADMIN

http://127.0.0.1:1556/apex/f?p=4550:10

Märkus! Kui sa kasutasid apexi jaoks mingit teist porti siis kasuta siin vastavat porti (mitte 1556)!

Tavakasutaja

http://127.0.0.1:1556/apex

Autor

Sander Laasik
slaasik@itcollege.ee