Oracle Linux

From ICO wiki

Autorid

 • Dmitri Keler A32
 • Jevgeni Pogodin A31
 • 2013 ITK

Oracle Linux paigaldamine

Virtuaalmasina valmistamine

 • RAM 512MB
 • HDD 12GB Dynamic
 • 2 Võrgukaarti
  • eth0 - NAT (lubab Interneti pääseda)
  • eth1 - Host only (ühendamine teise virtuaalmasinaga)

Installeerimine

Juhendis kasutatakse Oracle Linux Server 6.3. Allalaadimise link on siin: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/downloads/index.html (seal on vaja registreerida)

Installerimine käigus:

1. Buutides isolt vali "Install an existing system"

2. Aknas "testing the media" , vajutage skip

3. Vali keel ja klaviatuuri layout

4. Vali time zone

5. Sisesta root kasutaja parooli

6. Partitsiooni muutmine

7. Peale partitsiooni muutmine, automaatselt tuleb package installimine

8. Installerimine lõpeb, süsteemi reboot

Võrgukaartide seadistamine

On vaja muuda 2 faili:

1. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 - NAT

2. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 - Host Only

eth0 konfigureerimine:

 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="dhcp"
HWADD="08:00:27:9E:F4:FC"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"

eth1 konfigureerimine:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE="eth1"
BOOTPROTO="static"
HWADDR="08:00:27:22:BB:1D"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.56.205
NETMASK=255.255.255.0
TYPE="Ethernet"

Lõpuks tuleb võrgu restarti teha:

service network restart

DNS (bind9)

Paigaldamine

Paigaldatakse DNS serveri käsuga

yum install bind bind-utils

Konfigureerimine

 • Muuda 'options' osa named.conf failis
vi /etc/named.conf

Muuda seal read listen-on port 53, sisesta 'any'; allow-query, sisesta 'any'; lisa rea allow-query-cache { any; }, listen-on ipv6 saab ära kustutada

options {
	listen-on port 53 { any; }; 
	directory 	"/var/named";
	dump-file 	"/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
	allow-query   { any; };
	allow-query-cache { any; };
	
	dnssec-enable yes;
	dnssec-validation yes;
	dnssec-lookaside auto;

	/* Path to ISC DLV key */
	bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

	managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
	};
 • Lisa faili named.conf lõppus enda teenindatavad domeeni tsoonid
vi /etc/named.conf

Teenindatavad domeeni tsoonid

zone "students.ee" IN {
	type master;
	file "/var/named/students.ee";
};


zone "56.168.192.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    file "/var/named/56.168.192.in-addr.arpa";
};

Ärge unustage tsooni kirjete failide omavaks gruppiks panna named käsuga

chgrp named failinimi
 • Tsoonide kirjeldused

Tsoonide failid asuvad

/var/named kaustas

Iga tsooni kohta loo 2 faili, kirjete fail ja reverse fail
Tsooni fail nimega students.ee näeb välja järgnev:

vi /var/named/students.ee
$TTL 3H
@		IN SOA	ns.students.ee.	root.students.ee. (
						11	; serial
						1D	; refresh
						1H	; retry
						1W	; expire
						3H )	; minimum
;NS
students.ee.	IN NS	ns.students.ee.

;HOSTS
ns	        IN A	    192.168.56.205
www.students.ee.	IN CNAME	students.ee.
students.ee.	    IN A	    192.168.56.205
students.ee.      IN MX      10 mail.students.ee.
mail.students.ee.    IN A      192.168.56.205

Reverse tsooni fail nimega 56.168.192.in-addr.arpa näeb välja järgnev:

vi /var/named/56.168.192.in-addr.arpa
$TTL 3H
@		IN SOA	ns.students.ee.	root.students.ee. (
						9	; serial
						1D	; refresh
						1H	; retry
						1W	; expire
						3H )	; minimum
;
205  IN   PTR   ns.students.ee.    
 • Nüüd tuleks BIND9 teenus taaskäivitada järgmise käsuga:
service named restart

Testimine

 • Kontrollime, kas kõik tsoonide failid on OK
named-checkzone students.ee /var/named/students.ee
named-checkzone 56.168.192.in-addr.arpa /var/named/56.168.192.in-addr.arpa
 • Kasutame dig ja nslookup, et kontrollida kas nimeserver vastab päringutele õigesti.
dig ns.students.ee
nslookup students.ee

Apache 2

Paigaldamine

 • Paigaldatakse Apache käsuga:
yum install httpd

Konfigureerimine

 • Kuna lokaalne server vastab alati aadressil 127.0.0.1 siis lisa /etc/hosts faili read:
127.0.0.1 www.students.ee
127.0.0.1 students.ee
 • Konfiguratsiooni fail on httpd.conf
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Selle faili lisa alla oma konfiguratsioon, näiteks:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/students.ee
  ServerName students.ee
  ErrorLog logs/students.ee-error_log
  CustomLog logs/students.ee-access_log common
</VirtualHost>
 • Loo kataloog, mis me panime DocumentRoot(httpd.conf) ning loo üks lihtne fail(index.html)
mkdir /var/www/students.ee
touch /var/www/students.ee/index.html

Testimine

 • Muuda faili index.html kaustas /var/www/students.ee/index.html
vi /var/www/students.ee/index.html

Näiteks lihtne:

<html><body><h1>Tere </h1>
<p>It works Fine!!</p>
</body></html>
 • Et vaadata, kas töötab serveris, on vaja paigaldada konsooli brauserit
yum install lynx
 • Lynx'i abil vaatame, kas töötab
lynx www.students.ee

Samba

Paigaldamine

Paigaldamine Samba käsuga:

yum install samba samba-client

Konfigureerimine

 • Luua kataloog mida tahetakse välja jagada:
mkdir -p /var/data/students
 • Tuleb ka samba konfi faili muuta :
vi /etc/samba/smb.conf

Lisada Globali alla sellised read:

netbios name = SERVER
hosts allow = 127. 192.168.1.

192.168.1 see on teie 'local network' address
Konfi faili alla lisame jagatava kataloogi:

[students]
 comment=Studenti kaust
 path=/var/data/students
 writable=yes
 valid users=@students
 force group=students
 browsable=yes
 create mask=0664
 directory mask=0775
 • Edasi tuleb teha gruppi ja kasutaja, kes saab kataloogi liigi
 
groupadd students
useradd -G students student
passwd student
smbpasswd -a student
 • Tuleb kausta omanikgrupp muuta vastavalt sellele, kellele soovitakse välja jagada
chgrp students /var/data/students
 • Failiõigused tuleks anda nii et kasutajale ja grupile on kõik lubatud, teistele mitte midagi
chmod 770 /var/data/students
 • See on tähtis osa. Teha kataloogi "label":
chcon -t samba_share_t /var/data/students/
 • Restarti samba teenust
service smb restart
 • Testime, kas töötab
smbclient //192.168.56.205/students -U student

E-post (postfix)

Paigaldamine

yum install postfix dovecot

Konfigureerimine

Vaikimisi e-kirjeid salvestatakse /var/mail kausta, seda saab muuta /etc/postfix/main.cf konfis

home_mailbox = Maildir/

Selleks, et itcollege mailile kirjeid saata relayhost'iks pane mail.itcollege.ee

relayhost = mail.itcollege.ee

Mydestination viitab e-mail serverile

mydestination = students.ee,

Tehne nüüd postfix'ile restardi ja testige telnetides localhosti 25 pordile

service postfix restart
telnet localhost 25
EHLO
MAIL TO: kasutajanimi@itcollege.ee
RCPT FROM: kasutajanimi@students.ee 
DATA
tekst siia
. (punkt lõpetab)

Probleemide puhul vaadake maili logi failid

less /var/log/maillog

Kirjete järjekorda vaatamiseks kirjuta

postqueue -p

Kirjet queue'st kustutamiseks kirjuta

postsuper -d KIRJA_ID

Firewall (iptables)

Paigaldamine

 • Kui teie masinas veel pole iptables, siis seda võiks paigaldada käsuga:
yum install iptables

Konfigureerimine

 • Veenduge, et teenus on käivitatud ja auto-start taaskäivitamisel
service iptables start
chkconfig --level 345 iptables on
 • Määrake vaikimisi poliitika, mis võimaldab kõike, kuigi luuatakse uusi reegleid
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
 • "Flush" kõike kehtiva reegleid
iptables -F
 • Edasi avame portid, mis on vaja:
  • SSH port 22
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
  • Postfix port 25
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
  • DNS port 53
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
  • Apache (HTTP,HTTPS) port 80,443
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
  • Samba port 137,138,139,445
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 137 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 138 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
 • Accept localhosti (loopback)
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
 • Luba kõik olemasolevad ühendust jääda
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 • Taasta vaikimisi poliitika
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
 • Aktsepteerima kõike väljaminevate taotlusi selle serveri
iptables -P OUTPUT ACCEPT
 • Salvesta oma konfi
service iptables save
 • Kui soovite vaadata oma konfi
iptables -L -v --line-numbers

Lisamine

 • Käsu, mis kontrollib iptables staatus
service iptables status
 • Käsud, mis lülitavad välja iptabes
service iptables stop
chkconfig iptables off
 • Käsud, "Iptables backup and restore"
Backup
iptables-save > <filename>
Restore
iptables-restore < <save file path>

Kasutatud kirjandus

http://www.masaokitamura.com/2008/03/07/how-to-show-and-empty-the-postfix-queue/

http://articles.slicehost.com/2008/8/6/postfix-using-telnet-to-test-postfix

http://www.geekamongus.com/2008/08/27/setting-up-samba-shares-on-redhat-enterprise-5/

http://www.oracle-base.com/articles/linux/dns-configuration-for-scan.php

http://public-yum.oracle.com/

http://www.oracle-base.com/articles/linux/linux-firewall.php