PowerShell: Aleksei Issaikin, GetSpace.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#  
.SYNOPSIS  
  Otsib Active Directoy -s kõik olevad domeeni arvutid ja genereerib HTML-i nende kõvaketta vaba ruumist
.DESCRIPTION 
  Põhimõtteliselt kasutame Get-WMIObject "Win32_LogicalDisk" käsku
.Example
  getspace.ps1
#>

function getAD() {
#Paneme paika tingimuse, mille järgi otsime arvutit
  $strCategory = "Computer"
  
#Domeeniga ühendamine 
  $objDomain = New-Object System.DirectoryServices.DirectoryEntry

#Loome Otsingu klassi
  $objSearcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher
  
#Paneme paika asukoha ja otsingu filtri
  $objSearcher.SearchRoot = $objDomain
  $objSearcher.Filter = ("(objectCategory=$strCategory)")
  
#Salvestame andmed muutujasse
  $colResults = $objSearcher.FindAll()

#Võttame muutujast välja ainult arvuti nimed 
 foreach ($objResult in $colResults)
   {$objComputer = $objResult.properties; $objComputer.name} 
    
   }
  
#Kasutame eelnevalt leitud arvuti nimed   
   
   $name = getAD

#Arvutite kõvaketta mahu kontrollimine ja salvestamine

  Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -filter "DriveType=3" -computer $name |
    Select SystemName,DeviceID,@{Name="Size(GB)";
    Expression={"{0:N1}" -f($_.size/1gb)}},@{Name="Freespace(GB)";Expression={"{0:N1}" -f($_.freespace/1gb)}} | 

#Andmete väljundi konvertimine HTML-i       
  ConvertTo-Html | Out-File .\result.html 

#Valmis raporti kuvamine
  Invoke-Item .\result.html