PowerShell: Dmitri Šlõkov, kodutööskript

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#


.SYNOPSIS
  RAKENDUS OTSIB TEATUD FAILID KÕIKIDELT KETTASTELT
 

.DESCRIPTION
  VÕETAKSE TEXTFAILIDEST OTSIMISEPARAMEETRID JA TEOSTAKSE OTSING(MEDIAFAILID VÕI KEELATUDFAILID).
  KUI KASUTAKSE PARAMETRIGA -stage x SIIS OTSITAKSE KEELATUD FAILID, KUI ILMA PARAMETRITETA SIIS OTSITAKSE MULTIMEDIAFAILID.

 .EXAMPLE
  kodutoo.ps1 
 
 .EXAMPLE
  kodutoo.ps1 -stage x


#>


#DEKLAREERIME PARAMEETER KEELATUD FAILIDE OTSIMISE SISSELÜLITAMISEKS
param(
 [string[]][parameter(Mandatory=$false,ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]$stage
 )
 
 
#SAAME WMI-ST LOGILISED KETTAD 
 $diski=get-wmiobject -class win32_logicaldisk | select -ExpandProperty DeviceID
 
#KOTROLLIME KAS KEELATUD FAILIDE OTSIMINE ON VALITUD 
 if ($stage -eq "x") { 
 


#SAAME TEXTFAILIST MIDA TULEB OTSIDA 
$b=Get-Content .\restrictedfiles.txt


echo "********************************************KEELATUD FAILIDE OTSIMISE TULEMUS!!!***************************************" | Out-File .\TULEMUS_keelatud.txt


for ($z=0; $z -le $diski.Length 1; $z++)
{
echo $diski[$z]
#ALUSTAME KEELATUD FAILIDE OTSIMINE
for ($i=0; $i -le $b.Length 1; $i++)
{
  echo $b[$i]
  $Imja=Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -ErrorAction "SilentlyContinue" | where{$_.name -match $b[$i]} 
  $vladelec=Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -ErrorAction "SilentlyContinue" | where{$_.name -match $b[$i]} | get-acl | select -ExpandProperty owner 
 
#KIRJUTAME TULEMUS FAILI SISSE
 for ($f=0; $f -le $imja.Length 1; $f++)
{
  echo $imja[$f] | select name,directory |Out-File -Append .\TULEMUS_keelatud.txt
  echo $vladelec[$f] |Out-File -Append .\TULEMUS_keelatud.txt  
} 
}
}
}
 
 
 #OTSIME MEDIAFAILID
 else {
 
 
#SAAME TEXTFAILIST MIDA TULEB OTSIDA 
$a=Get-Content .\mediafiles.txt

echo "********************************************MULTIMEEDIA FAILIDE OTSIMISE TULEMUS!!!***************************************" | Out-File .\TULEMUS_multimeedia.txt

for ($z=0; $z -le $diski.Length 1; $z++)
{
echo $diski[$z]

#ALUSTAME MEDIAFAILIDE OTSIMINE
for ($i=0; $i -le $a.Length 1; $i++)
{
  echo $a[$i]
  $tulemus=Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -ErrorAction "SilentlyContinue" | where{$_.extension -eq $a[$i]} | select name,directory
  $vladelec=Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -ErrorAction "SilentlyContinue" | where{$_.extension -eq $a[$i]} | get-acl | select -ExpandProperty owner
 
#KIRJUTAME TULEMUS FAILI SISSE 
 for ($f=0; $f -le $tulemus.Length 1; $f++)
{
  echo $tulemus[$f] |Select name,directory |Out-File -Append .\TULEMUS_multimeedia.txt
  echo $vladelec[$f] |Out-File -Append .\TULEMUS_multimeedia.txt 
} 
}
}
}