PowerShell: Exchange 2007 suured postkastid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<source lang="powershell">

<#

.SYNOPSIS

  Skript saadab soovitud mailiaadressile HTML-faili, milles Exchange 2007 top 15 postkasti info 

.DESCRIPTION

  Skript kirjutab top 15 kasutaja postkasti info (nimi, ühikute arv, postkasti maht) faili suured_kastid.html
  (sinna folderise, kus skript käivitatakse).
  Seejärel saadetakse faili sisu soovitud adressaadile.
  Testitud Exchange 2007 jooksval serveril. 

.VERSION

  1.0

.NOTES

  Autor: Priit Voodla, A31
 1. >

Function Saadakiri {

  param($kellelt,$kellele,$teema,$smtphost,$sisu)
  $smtp= New-Object System.Net.Mail.SmtpClient $smtphost
  $msg = New-Object System.Net.Mail.MailMessage $kellelt, $kellele, $teema, $sisu
  # Ilma selleta saadab HTML koodi kujul
  $msg.IsBodyHtml = $true
  $smtp.send($msg)

}

 1. Exchange 2007 jaoks vajalik. Edaspidisel käivitamisel hoiatatakse, et snap-ip on juba laetud. Ignoreerida.

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.Admin

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending | Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name="Kasti maht MB";exp={$_.totalitemsize.value.toMb()}} -first 15 | Convertto-Html | out-File suured_kastid.html

$kastid = get-content suured_kastid.html | out-string $arvutinimi = gc env:computername

Saadakiri saatja@domeen.ee adressaat@teinedomeen.ee "Serveri $arvutinimi suured postkastid" mail.neti.ee $kastid