PowerShell: Failide sorteerimine laiendi järgi

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<Source lang="powershell">

<#

.SYNOPSIS Skripti peab ette andma 2 parameetrit: kaust kust otsitakse ja uus kaust. Käib läbi kõik failid otsingu kaustast (ja alamkaustadest). Loob uue kausta ja sellesse leitud laiendite nimelised alamkaustad ja kopeerib failid vastavalt laiendile kaustadesse. Annab veateate kui ei sisesta 2 parameetrit või kui otsindu kausta pole.

.DESCRIPTION Sisesta kaks parameetrit: kaust, kust otsitakse ja uus kaust, kuhu failid kopeeritakse

.Example

 C:\Documents .\powershell_inger.ps1 minukaust uuskaust

.NOTES

 Autor: Inger Romanenko
 Versioon: 0.1
 Muutmise kuup2ev 14.05.2012

.LINK

 https://wiki.itcollege.ee/index.php/PowerShell:_Failide_sorteerimine_laiendi_j%C3%A4rgi


 1. >


echo "Skript k2ivitus" $otsing = $args[0] $uus = $args[1]

$usage = "Sisesta kaks parameetrit: kaust, kust otsitakse ja uus kaust, kuhu failid kopeeritakse" $usage2 = "Sellist kausta pole"

if ($args.Count -ne 2) {

  echo $usage
  exit

}

if (!(Test-Path $otsing -ErrorVariable SilentlyContinue)){

  echo $usage2
  exit

}

if (!(Test-Path $uus)) {

    New-Item $uus.ToString() -type directory | out-null
    }

$files = gci $otsing -rec | where { ! $_.PSIsContainer } $files | % {

    $type = $_.extension
    $fname = $_.fullname
    $dir = $type.Substring(1)
    $path = Join-Path $uus $dir
    if (!(Test-Path $path)) {
    New-Item $path.ToString() -type directory | out-null
    }
    Copy-Item $_.fullname $path -ErrorAction SilentlyContinue

}