PowerShell: Karmen Kattai, VõrdleNimekirju.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#
 
.SYNOPSIS
  Skript võrdleb kohalikus arvutis installeeritud programmide nimekirja 
  tekstifailis toodud programmide kontrollnimekirjaga.
 
.DESCRIPTION
  Skript võrdleb kohalikus arvutis installeeritud programmide nimekirja 
  tekstifailis toodud programmide kontrollnimekirjaga. Tulemus, ühine ja 
  mitteühine osa, väljastatakse tekstifailis. Mitteühine osa jaotub omakorda 
  kaheks - programmid, mis on installeeritud, kuid pole toodud kontrollnimekirjas 
  ning vastupidi. 
  Kontrollnimekiri peab sisaldama programmide tervet DisplayName-i või osa sellest. Näide:
  Mozilla
  FileZilla Client 3.5.0
  Oracle VM
  Kontrollnimekiri ei tohi sisaldada tühje ridu.
  
.VERSION
  0.1
 
.NOTES
  Autor: Karmen Kattai
 
#>


# Loeme arvutisse installeeritud programmide nimed muutujasse
$list = Get-ItemProperty "hklm:\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\*" | Select-Object DisplayName


# Küsime kasutajalt kontrollnimekirja asukoha
$from = Read-Host "Kus asub kontrollnimekirja sisaldav fail?"


#Kontrollime, kas selline fail on olemas
$fileExists = Test-Path $from 

If ($fileExists -eq $False) {
  $a = new-object -comobject wscript.shell
  $sonum = $a.popup("Ei leia sellist faili",0,"Error ",0)
}

Else {
  #Loeme kontrollnimekirja andmed muutujasse
  $kontr = Get-Content $from

  $yhine = New-Object System.Collections.ArrayList
  $puuduv = New-Object System.Collections.ArrayList


  #Võrdleme nimekirjasid
  Foreach ($first in $kontr)
  {
  
   if($list -match $first) {
     $list = @($list | where-Object {$_-notMatch $first})
     $yhine.Add($first) > $null
   }
   
   else {
     $puuduv.Add($first) > $null
   }
  }

  #Küsime kasutajalt, kuhu salvestada tulemus
  $tulemus = Read-Host "Kuhu salvestada tulemus?"


  #Väljastame tulemuse.
  "-----------------------------------------------`n" |Out-File -Append $tulemus
  "Need programmid on installeeritud (ühine osa):" |Out-File -Append $tulemus 
  $yhine |Out-File -Append $tulemus
  "-----------------------------------------------`n" |Out-File -Append $tulemus
  "Need programmid pole installeeritud:" |Out-File -Append $tulemus
  $puuduv |Out-File -Append $tulemus
  "-----------------------------------------------`n" |Out-File -Append $tulemus
  "Neid programme pole kontrollnimekirjas märgitud:" |Out-File -Append $tulemus
  $list |Out-File -Append $tulemus

}