PowerShell: Logifailide arhivaar

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<Source lang="powershell">

<#

 .SYNOPSIS
  Skript otsib etteantud kaustast üles logifailid, mis on vanemad kui 7 päeva ja tõstab need arhiivi.
  Originaalkaustast kustutakse fail ära.
  Annab veateate, kui pole piisavalt vanu faile arhiveerimiseks.
 .DESCRIPTION
  Skript käivitatakse parameetriteta
 .EXAMPLE
  C:\> .\arhivaar.ps1
 .NOTES
  Autor: Kermo Pajula
  Versioon: 0.1 
  Muutmise kuup2ev: 21.05.2012
 .LINK
  https://wiki.itcollege.ee/index.php/PowerShell:_Logifailide_arhivaar
 1. >
 1. Määrame muutujad

$aeg = Get-Date $vanus = "7" $muudetud = $aeg.AddDays(-$vanus)

 1. Määrame kaustad ja faililaiendi

$kaust = "C:\Logs" $arhiiv = "C:\Logs\Archive" $laiend = "*.log"

 1. Võtame välja kõik failid, mis vastavad meie kriteeriumitele

$failid = Get-Childitem $kaust -Include $laiend -Recurse | Where {$_.lastwritetime -le "$muudetud"}

foreach ($fail in $failid) {

  if ($fail -ne $NULL) {
    #Kopeerime faili arhiivi ja kustutame kaustast ära
    $fail | % { copy $_.FullName $arhiiv -Force}
    Remove-Item $fail.fullname | out-null
  }
  else {
    Write-Host "Pole faile, mida arhiveerida"
  }

}