PowerShell: Margus Nairis, AD-FindInstalledPrograms.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#
.SYNOPSIS
  Leiab ActiveDirectoryst kõik masinad ja kontrollib kas nende installitud programmide seas on mõni otsitavat stringi sisaldav.
  Katsetatud Windows Server 2008 R2 peal, mille test-domeeni kliendiks Windows 7 proffessional (MSDNA).
  Kasutatud just Windows serveritele mõeldud AD moodulit, mis imporditakse.

.DESCRIPTION
  Leiab ActiveDirectoryst kõik masinad ja kontrollib kas nende installitud programmide seas on mõni parameetriga määratud stringi sisaldava nimega.
  Algselt püüdsin teha asja WMI objekti kasutades ent siis selgus, et Get-WmiObject -Class 'Win32_Product' -computerName $computer ei näita kõiki installitud programme vaid ainult msi installitud asju.
  Seepärast on kasutatud registritest lugemist.

  Autor: Margus Nairis AK41
  
.NOTES
  Autor : Margus NAiris AK41
  
.LINK

  http://itcollege.ee/~mnairis
  
.EXAMPLE
  
  Kasutades ilma parameetrita otsib AD masinate seast installitud programme ja 'vilistab' kui leiaab mõne neist, mis sisaldab stringi 'torrent'.
  PS> ADComputers_4.ps
  
  Kasutades parameetriga FindString otsib AD masinate seast installitud programme ja 
  'vilistab' kui leiaab mõne neist, mis sisaldab parameetris kasutatud stringi.
  Järgnevad kaks näidet leiavad näiteks Oracle Virtual Boxi masinatest.
  
  PS> .\AD-FindInstalled.ps1 rtu
  PS> .\AD-FindInstalled.ps1 -FindString rtu
  
.PARAMETER FindString

  Peab olema string tüüpi, mitte kohustuslik (vaikimisi on siis 'torrent')
  
#>

param (
[Parameter(Position=0, Mandatory=$false)]
[string] $FindString = "torrent"
)

#### See tingimus muutub mõtetuks, sest parameetris juba määratud vaikimisi väärtus.
#if($FindString -eq $null){
#  $FindString = "torrent"
#}

# impordin ActiveDirectory Mooduli Serveri jaoks.
 Import-Module ActiveDirectory
 
$computers = Get-ADComputer -Filter * 
$kogus = $computers.Length
$otsitav = $FindString
$loendur = 0
$compuArray = @()

Write-Host
Write-Host "Otsin installitud programme ja '" -NoNewline;
Write-Host " vilistan " -NoNewline -ForegroundColor red -BackgroundColor yellow; 
Write-Host "' kui leian otsitavat stringi (" -NoNewline;
Write-Host $otsitav.ToLower() -ForegroundColor Yellow -NoNewline;
Write-Host ") sisaldava programmi."

Write-Host
Write-Host "ActiveDirectorys: " $kogus "masinat." -ForegroundColor Yellow 
Write-Host "Ole kannatlik, kuniks kõik masinad on läbi käidud." -ForegroundColor Yellow

# määran registri peaharu 
$Branch='LocalMachine' 

# määran registri alamharu
$SubBranch="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall"

FOREACH ($pc in $computers) 
{ 
  write-host
  write-host $kogus
  write-host "Masin: " $pc.Name
  
  try{
  $registry=[microsoft.win32.registrykey]::OpenRemoteBaseKey('LocalMachine',$pc.Name) 
  }catch{}
  $registrykey=$registry.OpenSubKey($Subbranch) 
  $SubKeys=$registrykey.GetSubKeyNames() 


  Foreach ($key in $subkeys) 
  { 
    $exactkey=$key 
    $NewSubKey=$SubBranch+"\\"+$exactkey 
    $ReadUninstall=$registry.OpenSubKey($NewSubKey) 
    $Value=$ReadUninstall.GetValue("DisplayName") 
    
    if($Value -ne $null){
       if( !$Value.ToLower().Contains($otsitav.ToLower()) ){
        Write-Host "Installitud: " $Value
        }
       
       if( $Value.ToLower().Contains($otsitav.ToLower()) ){
         #Write-Host $pc.Name "Sisaldab installitud programmide hulgas otsitava stringiga ($otsitav) programmi!" -foregroundcolor red -backgroundcolor yellow
         Write-Host "Leitud Sobivus : " -NoNewline; Write-Host $Value -foregroundcolor red -backgroundcolor yellow
         $loendur ++
         if( $compuArray -notContains $pc.Name ){
            $compuArray += $pc.Name
          }
        }
    }

  } 
  $kogus --
}

Write-Host
Write-Host "Otsimine lõpetatud, leitud $loendur sobivust järgmistes masinates:" -ForegroundColor yellow
foreach($compu in $compuArray){
  Write-Host $compu -ForegroundColor red
}

Write-Host
exit