PowerShell: Universaalne kustutamise skript

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#
 
.SYNOPSIS
 Skript kustutab etteantud kaustast failid. Skripti teeb universaalseks see, et määrata saab oma soovile kausta, millest soovite 
 kustutada. Samuti saab määrata aja, kui vanu faile kustutada.
 Allolevas skriptis on määratud kasutaks C:\Downloads ning kustutab failid, mis on alla laetud rohkem kui 7 päeva tagasi.
 
 
.Example
 C:\PS> .\skript.ps1
 
.NOTES
 Autor: Tarmo Suurmägi
 Versioon: 0.1
 Muutmise kuup2ev 22.05.2012
 
.LINK
 https://wiki.itcollege.ee/index.php/PowerShell:_Universaalne_kustutamise_skript
 
 
#>


$hetkel = Get-Date
$mitu = "7"
$kuhu = "C:\Downloads"
$faililaiend = ""
$kirjutatud = $hetkel.AddDays(-$mitu)
$failid = Get-Childitem $kuhu -Include $faililaiend -Recurse | Where {$_.LastWriteTime -le "$kirjutatud"}
foreach ($fail in $failid)
  {
  if ($fail -ne $NULL)
    {
    write-host "Kustutasime failid $fail"
    Remove-Item $fail.FullName | out-null
    }
  else
    
    Write-Host "Pole faile kustutada"
    }
  }