PowerShell: XML elementidesse kirjutamise skript

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#

.Synopsis
   Loob XML faili, kuhu on lisatud "Masin", "Ketas", "Kokku", "Vaba", "Aeg" elemendid ning küsib masinalt  
   arvutinime kettanime, ketta suurust, vaba ruumi kettal ning lisab need XML elementidesse.

.DESCRIPTION
   Eelnevalt luuakse XML elementide template. Template failist tehakse eraldi koopia, et lisada XML   
   elementidesse arvutilt küsitud andmed. Parameetreid vaja ei ole.

.EXAMPLE
   C:\PS>.\kodune ver1.ps1

.NOTES
   Autor: Oliver Naaris
   Versioon: 1 
   Muutmise kuup2ev: 20.04.2012

.LINK
   https://wiki.itcollege.ee/index.php/PowerShell:_XML_elementidesse_kirjutamise_skript
#>

# Loob eraldi xml faili templatei.
$template = @'

<Info machine='pc1' version='1.0'>
 <Masin>
  <Nimi></Nimi>
  <Ketas></Ketas>
  <Suurus></Suurus>
  <Vaba></Vaba>
  <Aeg></Aeg>
 </Masin>
</Info>

'@
#määrab ära xml faili salvestus koha ja kodeeringu.
 $template | Out-File $home\test.xml -encoding UTF8

# laeb xml-i templatei
 $xml = New-Object xml
 $xml.Load("$home\test.xml")

# võtab templatei koopia
 $newinfo = (@($xml.Info.Masin)[0]).Clone()

# kasutab win32_computersystem klassi, et välja tuua name meetod ning see xml faili kirjutada. 
  Get-WmiObject Win32_Computersystem | 
        ForEach-Object {
                $newinfo = $newinfo.clone()
                $newinfo.Nimi = $_.Name
                $xml.Info.AppendChild($newinfo) > $null
               }

# kasutab win32_logicaldisk klassi, et välja tuua deviceid,size,freespace meetodid ning need xml faili  
kirjutada. 
Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -filter DriveType=3 | 
   ForEach-Object {
          $newinfo = $newinfo.clone()
          $newinfo.Ketas = $_.DeviceId
          $newinfo.Suurus = $_.Size.toString()
          $newinfo.Vaba = $_.FreeSpace.toString()
          $xml.Info.AppendChild($newinfo) > $null
          }

#kustutab ülejäänud pahna ära
  $xml.info.masin | 
  Where-Object { $_.Ketas -eq "" } | 
  ForEach-Object { [void]$xml.info.RemoveChild($_) }

#panb kirja kuupäev
  $newinfo.Aeg = "$(Get-Date -format o)"
  $xml.Info.AppendChild($newinfo)

# salvestab xml faili
  $xml.Save("$home\info.xml")