PowerShell: kataloogi ruumikasutuse aruande skript

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
<#
 
.SYNOPSIS
 Koostab faililaiendite põhjal aruande ruumi kasutusest kataloogis.
 
.DESCRIPTION
 See skript käib ette antud kataloogi läbi ja koostab faililaiendite põhjal 
 aruande, kus on näidatud, kui palju on iga faililaiendiga faile ja kui palju
 moodustavad need failid kataloogi kogumahust.
 
 Tulemuseks annab skript nimekirja, kus igal objektil on järgnevad väärtused:
  Extension - Faili laiend
  SizeTotal - Selle laiendi poolt kasutatud ruum (baitides)
  SizeUsage - Selle laiendi poolt protsentuaalselt kasutatud ruum
  SizeAvg  - Keskmine faili suurus (antud laiendiga)
  CountTotal - Selle failaiendiga failide arv
 
 NB! Mahukamate kataloogide puhul võib aruande koostamine natuke aega võtta.
 
.Example
 C:\PS>.\filetype_overview.ps1 "C:\Users\" | Sort-Object CountTotal -desc | Format-Table
 
 Loendab tulemused failide arvu järgi ja kuvab need tabeli kujul. Aruanne tehakse kataloogi "C:\Users\" põhjal.
 
.Example
 C:\PS>.\filetype_overview.ps1 "C:\Users\" | Sort-Object SizeTotal -desc | Select-Object -First 1
 
 Leiab kõige rohkem ruumi võtvama faililaiendi "C:\Users\" kataloogis.

.NOTES
 Autor: Taavi Sannik A21
 Versioon: 0.9
 Viimati muudetud: 23.05.2012
 
.LINK
 http://www.itcollege.ee

#>

param([string]$path = ".")

$total_size = 0
$results = @{}

# Kogume andmed käies kataloogi läbi
Get-ChildItem -Path $path -Recurse | ForEach {
  $ext = $_.Extension
  
  if (!$_.Length) {
    return
  }
  
  # Kontrollime kas kirje selle laiendi kohta on olemas
  if (!$results.ContainsKey($ext)) {
    # Kui ei ole, siis lisame
    $ext_oview = New-Object psobject -Property @{Extension = $ext; 
                           SizeTotal = $_.Length; 
                           CountTotal = 1; 
                           SizeUsage = .0;
                           SizeAvg = 0;}
    $results.Set_Item($ext, $ext_oview)
  } else {
    # Muudame olemasolevat
    $ext_oview = $results.Get_Item($ext)
    $ext_oview.SizeTotal += $_.Length
    $ext_oview.CountTotal += 1
  }
  
  # Loeme kokku kogumahu
  $total_size += $_.Length
}

$results.Values | ForEach {
  # Arvutame keskmised ja protsentuaalse kasutuse
  $_.SizeAvg  = [System.Math]::Round($_.SizeTotal / $_.CountTotal, 0)
  $_.SizeUsage = [System.Math]::Round(($_.SizeTotal / $total_size) * 100, 2)
}

# Tagastame tulemused
return $results.Values