Server Name Indication

From ICO wiki

Server Name Indication

Eeldused

Ubuntu server 9.10 (Karmic Koala) beta versioonist alates
Apache 2.2.12
OpenSSL 0.9.8g

Seadistamine

Kui Apachel ja OpenSSL'il on SNI tugi olemas, saab ühe IP ja pordi pealt suunata päringuid erinevatele https veebilehtedele kasutades selleks ServerName'i nagu tavalise http puhulgi.
Muuta võib kohe /etc/apache2/sites-enabled/000-default faili uue konfiguratsiooniga

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Järgnevalt on toodud näidiskonfiguratsioon:

NameVirtualHost *:443
SSLStrictSNIVHostCheck on

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.firma.ee
    DocumentRoot /var/www/www
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>

    <Directory /var/www/www>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/www.error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/www.access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

  ErrorLog   /var/log/apache2/www.firma.ee-ssl-error.log
  TransferLog /var/log/apache2/www.firma.ee-ssl-access.log

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/www.firma.ee.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/www.firma.ee.key
  SSLOptions +StdEnvVars

 </VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName sales.firma.ee
    DocumentRoot /var/www/sales
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/sales>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/sales.error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/sales.access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>
  ErrorLog   /var/log/apache2/sales.firma.ee-ssl-error.log
  TransferLog /var/log/apache2/sales.firma.ee-ssl-access.log

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/sales.firma.ee.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/sales.firma.ee.key
  SSLOptions +StdEnvVars


 </VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
	ServerAdmin webmaster@localhost
	ServerName www.firma.ee
	DocumentRoot /var/www/www
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>
	<Directory /var/www/www>
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride None
		Order allow,deny
		allow from all
	</Directory>

	ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
	<Directory "/usr/lib/cgi-bin">

		AllowOverride None
		Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
		Order allow,deny
		Allow from all
	</Directory>

	ErrorLog /var/log/apache2/www-error.log

	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	# alert, emerg.
	LogLevel warn

	CustomLog /var/log/apache2/www-access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName sales.firma.ee
    DocumentRoot /var/www/sales
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/sales>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny        
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/sales.error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/sales.access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

NameVirtualHost *:443 - määrab, et kõigil IP'del kuulatakse virtual host päringuid
SSLStrictSNIVHostCheck - määrab, kas ühendusi lubatakse ka mitte-SNI klientidelt (off = lubatakse, on = ei lubata)

Testimine

Testimiseks on vajalik SNI tuge omavat veebibrauserit. Seega ei sobi Links. SNI toega brauserid on Firefox 2.0+, IE 7.0+, Google Chrome, Opera 8.0+