Sildur

From ICO wiki

Meeskond ja rollid

 • Andreas Papp - Projektijuht
 • Germo Väli
 • Andres Trei

Idee

Maanteeameti halduses on ligi 1000 erinevat silda Eesti riigiteedel, kuid ametil puudub haldustarkvara, mis oluliselt lihtsustaks nendega majandamist. Mõnda aega kasutusel olnud tarkvara PONTIS Eesti oludesse siiski ei sobinud ning sillaandmete analüüsi on seni teostatud käepäraste tabelarvutusprogrammidega. Tänane vajadus ning meeskonna idee sellest tulenevalt on luua sildade andmete haldamise ja analüüsi tarkvara. See peab endas sisaldama kindlate andmeväljadega andmebaasi ning sellega suhtlevat kasutajaliidest, mille kaudu on võimalik kirjeid gruppeerida, filtreerida, järjestada ja koostada aruandeid.

Analüüs

Sissejuhatus ja taust

Maanteetransport ja sellega seonduvalt ka teedevõrgu toimimine on väga oluline osa Eesti majandusest ja regionaalpoliitikast. Teedevõrgu lahutamatuks osaks on sillad ja viaduktid, mis ühendavad teedevõrgustiku ühtseks süsteemiks. Teedevõrgu toimimise tagamiseks on oluline omada ülevaadet infrastruktuuri hetkeseisust, mis võimaldaks planeerida optimaalset ressursipaigutust remonttöödele ja juurdeehitustele. Ülevaate tekitamiseks tuleb koostada andmebaas, kuid selleks , et andmete põhjal otsuseid langetada, tuleb andmebaasile liita analüüsimoodul, mis andmeid äriloogikast lähtuvalt töödelda ja kuvada võimaldab.

Olemasolev olukord

Eestis on teostatud maanteesildade ülevaatust vahelduva eduga aastast 2004. Maanteeameti hallata on hetkel umbes 1000 silda. Ühes aastas kontrollitakse süsteemselt umbes 250 silda, mistõttu on ülevaatuste intervall reeglina 4 aastat. Kuni aastani 2011 kasutati andmebaasina USA päritolu haldustarkvara PONTIS, kuid tulenevalt kallist hinnast ja Eesti oludes kaheldavast funktsionaalsusest lepingut ei pikendatud ja jätkati lihtsalt andmete kogumist, mida analüüsiti käepäraste tabelarvutusprogrammidega. Olemasolevat olukorda on uuritud ja kaardistatud Tallinna Tehnikaülikooli sillaehituse õppetoolis 2013 aastal kaitstud magistritöös „Eestis toimunud BMS-uuringute analüüs. Tulemuste kasutamine sildade halduse planeerimisel.“ Töö autor on Andreas Papp, töö on kättesaadav: http://doc.stricto.ee/Sillad/L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6_Papp_2013.pdf

Tänased probleemid

Üks esimesi probleeme, millega tarkvara PONTIS puhul kokku puututi, oli see, et tarkvara funktsionaalsus ületas kaugelt Maanteeameti võimekuse seda rakendada. Sisuliselt kasutati analüüsivõimekusega tarkvara pelgalt andmebaasina, sest puudus usaldus etteprogrammeeritud äriloogika toimivuse osas. Lisaks oli äriloogika teada 1-2 spetsialistile, kes ei teinud ilmselt piisavalt selgitustööd, selgitamaks tagamaid ja tegelikku sisu. Sellest tulenevalt kadus juhtkonna huvi sildade analüüsi kui sellise vastu ja kogu ettevõtmine hääbus.

Tänane vajadus

Maanteesildade haldamise ja analüüsi tarkvara peab sisaldama endas kindlate andmeväljadega andmebaasi ning sellega suhtlevat kasutajaliidest, mille kaudu on võimalik kirjeid gruppeerida, filtreerida, järjestada ja koostada aruandeid. Kuivõrd maanteesildade ülevaatus taolise haldamise tarvis teostatakse kokkulepitud reeglite järgi visuaalse vaatluse kaudu, on ka analüüsist saadav tulem pigem hinnang. Seetõttu tuleks analüüsimoodul konstrueerida selliselt, et süsteemisiseste arvutustes, grupeerimistes, järjestustes kasutatavad koefitsendid on võimalik soovi korral ette anda. Seda funktsionaalsust ei olnud varasemalt kasutuses olnud PONTIS’el. Lisaks peaks süsteem võimaldama eristada kasutajaid ja võimaldama anda neile erinevas ulatuses õigusi, samuti tuleks jälgitavuse huvides salvestada tegevuste logi.


Must have funktsionaalsused:

 • Sildade andmete otsing erinevate parameetrite järgi
 • Sildade andmete sisestamine/muutmine/mustutamine
 • Sildade andmete sisselugemine .csv formaadist
 • Silla elemendi (valik etteantuist) lisamine
 • Silla elemendi ülevaatuse andmete lisamine
 • Elemendi hinnakoefitsentide komplektide koostamine ja mitme komplekti talletamine
 • Elemendi kaalukoefitsentide komplektide koostamine ja mitme komplekti talletamine
 • Elemendi seisunditasemete osakaalukoefitsentide komplektide koostamine ja mitme komplekti talletamine
 • Silla Seisundi Indeksi arvutamine koos Seisundi Indeksi arvutamiseks kasutatud koefitsendikomplektide info talletamisega
 • Erinevate ülevaatuste põhjal silla amortisatsiooni arvutamine
 • Erinevate aruannete koostamine (ühe maakonna, ühe tee vms lõikes)
 • Erinevate aruannete võrdlemine kasutajaliideses
 • Pildialbum iga silla juures


Nice to have funktsionaalsused:

 • Kaardirakendus sildade asukoha kuvamiseks
 • Süsteemis toimunud muudatuse teavituse tellimine e-mailile
 • Teavituse jätmise võimalus juhuslikult avastatud tähelepanekust mõne silla juures

Tulevikus (näiteks järgmise aine raames) võiks rakenduse ümber kohandada veebipõhiseks.

Projekti kirjeldus

Raamistik

 • .NET Framework 4.5

Tehnoloogiad

Arendusmustrid

Versioonikontroll

Avaldatud failid

- Prototüüp

- Lõpptoode - 30.01.2016

Arendusprotsess

 • 18.10.2015 - grupi kokkupanek ning idee arutamine
 • 21.10.2015 - andmemudeli valmimine ning lähteidee edastamine õppejõule sobivuse hindamiseks
 • 22.10.2015 - wiki lehe loomine
 • 7.11.2015 - arendussprint 1 (UI sketches - http://1drv.ms/1NXIc0H)
 • 8.11.2015 - arendussprint 2
 • 22.11.2015 - arendussprint 3
 • 16-17.01.2016 - arendussprint 4
 • 23-24.01.2016 - arendussprint 5

Lisad