Skript, mis otsib arvutist kõik .mp3 failid ja teeb nendest playlisti-Powershell

From ICO wiki

get-childitem -recurse | where {$_.extension -match "mp3"} | foreach-object {$_.Fullname} >> playlist.m3u