TS eriala põhiväljundid

From ICO wiki

Versioon 1.1, 15.05.09

Üldteadmised

Üldteadmised väljendavad laiapõhjalist üldist haritust ja silmaringi, samuti ettevalmistust mitmesuguste eriala toetavate distsipliinide vallas. Tehnosuhtluse eriala puhul langevad need osaliselt kokku teiste IT Kolledži erialade omadega, kuid on siiski ülejäänutega võrreldes märksa rohkem eristuvad (laiem ettevalmistus, rohkem "pehmeid" valdkondi).

 • Piisavad teadmised majandusest, turundusest, meediast ning praktilisest psühholoogiast
 • Laiapõhjalised teadmised IT eri rakendusvaldkondadest (rõhuasetusega mitte "mis", vaid "kus" ja "kuidas")


Erialased teadmised

Erialased teadmised väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajaminevat ettevalmistust. Tehnosuhtluse eriala juures on märksõnadeks lisaks otsesele (laiapõhjalisele) infotehnoloogiale veel kommunikatsioon (eriti aga info "puhverdamine" tehnikainimeste ja tavakasutajate vahel), kasutatavus, standardid ja meedia.

 • Erinevate platvormide (nii riistvara, süsteemi- kui rakendustarkvara tasandil) tundmine
 • Erialaste standardite ja seadusandluse hea tundmine
 • IT-terminoloogia põhjalik tundmine eesti ja inglise keeles
 • Põhiteadmised süsteemihaldusest, andmeturbest ja tarkvaraarenduse protsessidest
 • Teadmised kasutatavusest (usability) IT eri aspektide juures
 • Teadmised kasutajatoetuse toimemehhanismidest
 • Põhiteadmised sotsiaalsest meediast, internetisuhtluse erijoonte tundmine

Praktilised oskused

Praktilised oskused väljendavad kutsetöös vajatavaid isikuomadusi ning konkreetsete teemade ja töövõtete valdamist. Tehnosuhtluse eriala juures on need teistega võrreldes märksa inimkesksemad.

 • Väga hea emakeelne kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus erinevatel suhtlustasanditel
 • Info süstematiseerimise ja agregeerimise ning uute teadmiste omandamise oskus (õpivõime)
 • Esinemis- ja veenmisoskus
 • Orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus)
 • Inglise keele hea valdamine (sh erialakeel), tõlkimisoskus
 • Dokumenteerimise ja spetsifitseerimise (sh näiteks kliendi probleemi piiritlemise ja selge formuleerimise) oskus
 • Programmeerimise baasoskused
 • Projektijuhtimise baasoskused
 • Erinevate võrguteenuste (sh Web 2.0) kasutamise ning ühtseks tervikuks integreerimise oskus