TS muutmisettepanekud kevadel 2009

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Tehnosuhtluse õppekava muudatusettepanekud

ITK õppekavanõukogule

Kaido Kikkas, TS eriala koordinaator

Märts 2009

Peale põhjalikku tutvumist TS õppekava ning selle ainetega teeksin õppekavanõukogule järgmised ettepanekud:

 • Õppurite kirjaoskus näitab üsna ohtlikku langustendentsi, ka vormistus- ja esitlusoskusi tuleks lihvida. Üks lahendus oleks ühendada kaks Jelena Vendelini kursust (I014 Sissejuhatus infotöötlusesse ja I210 Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine) üheks põhiõppe kursuseks ning luua I014 asemele kogu ITK-le I kursuse sügissemestri kohustusliku ainena „Tekstiloome ning esitluse alused“, mis sisaldab a) eesti keele grammatika tasandusosa, b) korrektse vormistuse ja viitamise aluseid ning c) korrektse esitluse koostamise põhitõdesid. See võiks kas asendada praegust Tekstiõpetust (I225) või lükata I225-e veidi väiksema ja spetsiifilisema TS-eriala kursuse vormis kuhugi kaugemale.
 • Operatsioonisüsteemide tehnoloogia kursus (I310) on kavas kaugelt liiga taga (peaks olema I kursusel, sobib kevadsemestrisse) ja selle eriala jaoks veidi liiga tehniline. TS peaks saama üldisema praktilise ülevaatekursuse, mis annaks põhiteadmised nii Microsofti, Apple'i kui ka Unixi perekonna levinumatest süsteemidest (sh üks Linuxi distro ja üks BSD Unix, miks mitte ka (Open)Solaris).
 • Vastupidise liikumisena tasuks kaaluda Terminoloogia aluste (I108) viimist II kursusele - praegu jookseb see paralleelselt Tekstiõpetusega ega täida sellisena enda otstarvet. Terminoloogia eeldab siiski stabiilset keelebaasi, mis praegu I kursusel kahjuks puudub.
 • Võiks kaaluda paari kursuse nime muutmist sisule vastavamaks:
  • Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine (I303) on praegu puhtatõuline Microsofti võrgutehnoloogia kursus. Sellisena on ta omal kohal, kuid nimeks pakuks „Võrgurakendused II: Microsofti võrgutehnoloogiad“.
  • Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil (I344) on samalaadselt puht Java-põhine. Soovitaks nimeks kas „Java-põhised kasutajaliidesed“ või ka jätkates eelmise loogilist liini „Võrgurakendused III: Java-põhised kasutajaliidesed“.
  • E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine (I347) on kohmakas, ka pole „kommerts“ eestikeelne termin. Ettepanek: „E-äri lahendused“.
 • Geoinfosüsteemide alused (I340) on TS puhul üsna marginaalse mõjuga. Tõsi, tegu on valikainega, ent üldise kitsikuse tingimustes võiks kaaluda selle asendamist millegi muuga.
 • Õppekavas on praegu eeldusainetena sees mitmed selles mittesisalduvad ained (näiteks Süsteemprogrammeerimine C-keeles, I205), samuti olemasolevate ainete varasemad, teiste ainekoodidega variandid (näiteks I310 eeldusena on kirjas Sissejuhatus informaatikasse koodiga I100, mis on ilmselt praeguse Kalev Pihli loetava I111 vananenud variant). Selles osas tuleks selgus majja saada.
 • Järgmisest õppeaastast on kavas käivitada uus õppeaine „Vaba tarkvara meetodid ja praktikad“. Võimalik, et see käivitub kahes eri variandis – tõsisema praktilisema arendustööga variant arendajatele (ehk ka adminidele) ning veidi lihtsam, Wesnothi-põhine (vaba strateegiamäng) variant TS-ile ja IA-le.
 • Järgmisest(?) õppeaastast peaks lisanduma ka sotsiaalmeedia/Web 2.0 kursus.