Talk:H2I

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Analüüsi retsensioon (by Kalimali budget)

Ülesehitus

Analüüs sisaldab üldist kirjeldust, sh eesmärk, ülesehitus ja vaadete olemus koos andmeväljadega. Eraldi on selgelt välja toodud probleemid ning must-have ja nice-to-have funktsionaalsus.

Funktsionaalsus

Planeeritava rakenduse funktsionaalsus on antud analüüsis väga selgelt ja põhjalikult välja toodud. Eriti lihtsaks teeb funktsionaalsusest arusaamise see, et täpsemad plaanid on loogiliste punktidena välja toodud. Lisaks eraldi välja toodud punktidele on väga huvitavalt ja kasutaja silmeläbi kirjeldatud ka erinevaid vaateid koos nende täpsemate funktsionaalsustega. Üldiselt saab must-have ja nice-to-have detailsetest kirjeldustest päris hea ettekujutuse kogu rakenduse planeeritavatest funktsionaalsustest. Tundub, et meeskonda ootab ees päris väljakutsuv projekt ja mahult peaks see antud kursuse nõuded kindlasti täitma.

Probleemid, mis silma jäid

Tundub, et projekti analüüsis välja toodud nice-to-have funktsionaalsus, mis on interneti ühendusele üles ehitatud, ei ole meie kodutöö raames mahult saavutatav. Eelnevast lähtuvalt tunduvad ka interneti baasil wishlisti lisarakendused(seosed Ebay ja Goodreads-ga) raskesti saavutatavad. Aga võib-olla alahindame kaastudengeid, teadmata projekti elluviijate tausta ja eelnevaid kogemusi.

Kas ise kasutaks rakendust?

Siinkohal jäid meeskonna liikmed eriarvamustele - osad meeskonnna liikmetest enda elus sellisel rakendusel suurt lisaväärtust ei näe, teised aga kaaluksid sellise rakenduse kasutamist. Meeskonna arvates oleks antud rakendus hea lahendus inimestele, kes tegelevad asjade kogumisega. Näiteks leiaks selline rakendus kindlasti kasutust paljude vanemate inimeste poolt, kellel on kodus palju raamatuid, marke, münte vms. Rakenduse kirjelduses mainitud "olemasoleva kogu rahalise väärtuse" funktsionaalsus oleks aga kindlasti lisaboonus kogumisfanattidele nagu näiteks numismaatikutele.

Mida teeksin teistmoodi

Tekst on arusaadav, kuid ülevaatlikkuse huvides võinuks vaated visualiseerida. Sisulise täiendusena lisaksin kogudele ja teostele ka kategooria, et saaks teostada otsingut kategooriate lõikes. Võiks ju olla huvitav teada, kui palju on kokku mingi valdkonna raamatuid või erinevate kontinentide münte ja millises valdkonnas on enim soovinimekirjas olevaid teoseid või münte. Selliselt oleks ka lihtsam leida infot mingi kindla teose kohta (pealkirja ega autorit ei mäleta, kuid tean, et tegemist oli näiteks ulmekirjandusega).

Andmemudel

Andmemudeli kohta antud juhul arvamust avaldada ei ole võimalik, kuna selle põhjalikum ülevaade hetkel analüüsist puudub.

Skoop

Tundub, et projekti skoop on meeskonnal päris adekvaatselt paika pandud. Must-have funktsionaalsus on optimaalselt vajalikest toimingutest koosnev, täiesti saavutatav ja piisavalt väljakutsuv. Juhul, kui on tegemist juba rohkem kogenenud ja tugevama koodimise taustaga inimestega, siis võiks isegi jõuda ka paar punkti nice-to-have listist ellu viia. Siiski jääme arvamusele, et internetiga seonduvad punktid ilmselt meie aine projekti skoopi ei mahu.

Hinnang teostatavusele

Kokkuvõttes on projekti idee iseenesest huvitav ja täiesti vabalt teostatav. Midagi äärmiselt keerukat esmapilgul silma ei torka ning usume, et piisavalt pühendudes on võimalik projekt ka edukalt teostada.


Retsenseeris meeskond Kalimali_budget 12.11.2017

Analüüsi retsensioon 2

Retsensioon meeskonna H2l analüüsile

H2l meeskonna analüüs andis ülevaate plaanitavast raamatuseeriate haldamise rakendusest. Samas tuuakse analüüsis korduvalt välja soovi antud rakendust laiendada, nii et sellest oleks abi igasuguste asjade kollektsioneerimisel. Võimalike edasiarenduste väljatoomine näitab ühelt poolt, et meeskond näeb oma idees potentsiaali, aga samas on oluline koondada tähelepanu põhifunktsionaalsuse realiseerimisse.

Esiletõstmist väärib see, et meeskond on läbi rääkinud ja kirja pannud projekti õnnestumist takistavad võimalikud riskid. Usun, et juba nende riskide teadvustamine aitab kaasa ohtude leevendamisele. Selle lugemine pani mõtlema enda projekti võimalike ohtude peale.

Analüüsis on kirjeldatud rakenduse põhifunktsionaalsus ja vaated. Kirjeldus on üldjoontes arusaadav. Tekstis esineb kohati mõttekordusi. Arusaadavust tõstab teksti liigendamine vaadete järgi ja vaadetele pealkirja andmine. Oma nime oleks võinud anda ka “Minu kogu” alamvaatele (vaade 2).

Täpsem kirjeldus on antud teose objekti kohta. Objekti väljad on ootuspärased, mõnevõrra ootamatud tunduvad raamatute puhul kogus ja hinnanguline väärtus. Tunnistan, et ma pole ise kogumisega tegelenud, nii et see võib olla minu asjatundmatus.

Märkusena võib välja tuua, et teose alamvaates on staatusele antud kaks väärtust (jah/ei), otsinguvaates vaates aga on sama välja kirjelduses kolm väärtust (jah/ei/whislist). Lisaks jäi veidi segaseks, kuidas on omavahel seotud teose ja kogu objektid.

Kokkuvõttes andis meeskond H2l hea ülevaate oma ideest ja võimalikest edasiarendustest. Usun, et projekt on must have kirjelduse ulatuses teostatav.

Retsenseeris meeskond Märkmik

Lõpptoote retsensioon by JEMP

Eesmärgid

 Antud projekti raames said eesmärgid täidetud ja kasutajapõhise funktionaalsusega isegi ületatud. Algne eesmärk oli luua rakendus, mis aitab lihtsustada kollektsioonide haldamist ja hoiustamist. Kuigi tegemist on raamatute kollektsioneerimise süsteemiga, saab välju mugandades muuta toote juba suhteliselt universaalse võimalusega informatsiooni salvestamise hoidlaks.

Funktsionaalsus

 Saab registreerida kasutaja ja siseneda ka kohe sama kasutajaga. Mitme erineva kasutaja registreerimisel kuvatakse ainult konkreetsele kasutajale kuuluv kogu. Võimalik on lisada kogusid ning kogudesse raamatuid - võimalik ka  kustutada. Saab panna teoseid soovide nimekirja.

Probleemid, mis silma jäid

 Kuigi rakenduse piires on piirolukordadega arvestatud, on ka kohti, kus seda ei tehta. Näiteks on võimalik registreerida väärandmetega kasutaja (näiteks numbirilised nimed). Tekkis küsimus, et milleks on seda tüüpi WPF rakendusel üldse vajalik registreerimine ja logimine? Möönan, et õppimise eesmärkidel küll.
 Võimalik on sisestada teoseid, kus ei ole juures hinda. Sama välja muude andmetega täitmisel saab programm tühja sisestusega hakkama, kuigi võiks ju kasutajat teavitada, et sõnesid süsteem ei aksepteeri.
 Väga lihtne visuaalne näpukas: Tõsise kollektsionääri jaoks, kellel võiks oma toodete haldamiseks sellist programmi vaja minna, jääb näiteks rahasumma asukoht ikka tõsiseks pinnuks silma, sest alates 5-kohalisest numbrist läheb summa ekraani sisse peitu.
 Kui rakenduses on enamjaolt 90% ulatuses kasutatud eesti keelt, siis võiks nii olla järjepidevalt terve rakenduse piires. Silma jäi nii visuaalne kui ka nimetamise külg. Näiteks Wishlist rakenduse soovnimekirja vaates. Mudelite kirjelduses on ilusti lisatud kataloog Domeen ja edasi tuleb Service ning Utility, KasutajaService, DbContextis OnModelCreating, BaseMV, NotifyPropertyChanged jne. Kuigi viimase kirjeldamise arusaadavuse huvides võib mõni tõesti ka nii olla.
 Rakenduse liikumine mingile amazoni lehele jääb täiesti arusaamatuks - see osa võiks olla arusaadavam. Ehk siis juures, et kust kohast soovib antud inimene parasjagu midagi otsida (kas või enumi kujul google, amazon jne.). Esimesel korral ehmatab soovnimekirjas olevale teosele klikkamine ära, et mis nüüd juhtus. Hea oleks muidugi, kui inimene saaks ise sisestada oma otsitava asukoha, kuna erinevatel kollektsionääridel on oma otsitavad asukohad.
 Rakendus on ülesse ehitatud vaadete avamiste ja sulgemiste põhjal. Kuigi selline lähenemine toimib, on antud võimaluste juures tegemist päris primitiivse ja lihtsakoelise lähenemisega, kus pea igas vaates on oma limiteeritud funktsionaalsus.
 Kasutaja autentimine on tehtud lihtsakoleliselt ja väheturvaliselt.

Positiivne

 Meetodite nimed ja nende tegevus on suhteliselt arusaadav. Kood on väga kompaktne, hästi trepitud ja arusaadav. Peavaates kasutatud ka andmete mõningast vaatega ühendamist läbi observablecollection võimaluste. Visuaalsele poolele pole väga palju rõhku pandud ja kõik võimalused töötavad. Rakenduse sulgemisel säilib sisestatud informatsioon ja kasutajad. Otsingumootor on iseenesest suurepärane idee. Kui näiteks inimene saab tootele klikates kohe tagasiside. Eriti kui saab tagasiside veel kõikide kasutaja enda poolt lisatud aadressidelt (TODO). Üks klikk ja kogu info on käes.

Hinnang lähtekoodile

 Kokkuvõttes on projekt realiseeritud antud õpetatavate funktsionaalsuste piires hästi. Kood on väga selge ja arusaadav. Kuigi kasutama hakkamiseks oleks vaja näha veel vaeva, on õpieesmärk kitsastes raamides täidetud. Teades, kui palju aineid on õppida ja kui vähe on kaugõpilasel aega, on projekt täitsa omal kohal.


Retsenseeris meeskond JEMP 23.01.2017


Lõpptoote retsensioon (2Do)

Eessõna

Esiteks tuleb ära mainida, et tegemist on väga põneva ideega ning nagu põnevate ideedega ikka, kohe tekib lootus, et analüüsist ja must-have funktsionaalsusest loetu peale Ctrl+F5 vajutamist ka reaalselt teoks saanud on. Loomulik reaktsioon on muidugi valmistuda pettumuseks ning peale pettumuse realiseerumist enda ettenägelikkuse üle rahul olla ja mõni toredam töö retsenseerimiseks valida. Õnneks antud juhul nii ei läinud.

Idee

Peale kahte esimest lauset analüüsis oli selge – midagi peab koguma hakkama, et saaks vaid seda rakendust kasutada! Edasi lugedes siiski selgus, et ei peagi midagi uut hakkama koguma, tegu on täpselt sellise tegevusega, mida mõned kindlad isikud GoogleDocsis dokumenteerivad.

Analüüs

Analüüs koos funktsionaalsuste tasemetega on väga põhjalik, loob väga hea pildi sellest mida praktikas oodata. Lisaks on wiki blogis kõik sammud kenasti kirjas. Samas oleks tahtnud näha ka andmebaasi mudelit.

Kood

Kood on selgelt struktureeritud ja ulatuslikult kommenteeritud, tänu millele on seda kerge jälgida ja lugeda. Valdavalt on kood kirjutatud eesti keeles, mida on vahelduseks tore lugeda, aga siis võiks muidugi olla ka nt. Service asemel Teenus jmt.

Märkused

Väga meeldivad mõned pisemad nüansid, millele tähelepanu on pööratud – näiteks rakendusele ikooni lisamine ja otsing, mis küll võib tunduda triviaalne ja iseenesestmõistetav, kuid lisab siiski rakendusele hulganisti kasutusväärtust, eriti mahukate kollektsioonide puhul. Rääkides mahukatest kollektsioonidest siis peale tundidepikkust sisestamist selguvad ka mõned puudujäägid – kõige tähtsam loomulikult – kui sisestada oma miljardi eurone raamat, siis kuigi see on napilt võimalik, võib esmapilgul kogu omanikule halva üllatuse tekitada kogusumma label kuhu mahub vaid 1/3 nendest magusatest nullidest. Siin veel mõned:

  • Üks kahest – kas Kogu vaates wishlistis olevate ja reaalselt omatavate raamatute eristamine või Peavaates ka omatavate raamatute kuvamine oleks kena lisa.
  • Juhul kui otsingusõna sobib samaaegselt nii teose pealkirja kui ka autoriga, kuvatakse seda teost otsingutulemuste seas mitu korda.
  • Kui eseme hinna väljale sisestada mittenumbrilisi andmeid, siis muutub hind nulliks. Oleks selgem, kui seepeale kuvataks veateade juhuks kui mõni vähem andekas sinna hinna sõnadega kirjutab.
  • Juhul kui jätta märkimata, et teos on kogus olemas, kuid märgitakse teosele kogus, siis läheb vastav kogus siiski kogu väärtuse arvutamisel arvesse.
  • Wishlisti esemetel klikkides Amazonist selle otsimist puhtast intuitsioonist ei selgu ning esimene kord võib olla ehmatav, lahendatav lihtsa labeliga kasutaja informeerimiseks. Sinna sobiks ka veel ilusti üks combobox valimaks soovitavat otsikohta.
  • Kui registreerumisel peab parooli vaid korra sisestama, siis võiks olla võimalus muuta see nähtavaks.
  • Võib leiduda ka isikuid, kellele ei sobi Kogu avamiseks Kogu teksti peale klikkimine, vaid sooviks suvalises kohas lahtri ulatuses seda teha, kuid sellistele tuleks igasugune retsenseerimine üldsegi ära keelata.

Lõpetuseks tooks muidugi välja, et rakendus ise on väga kauni disainiga, vilgas ja navigeerimine mugav. Must-have funktsionaalsus 100% täidetud ning ühtlasi paar punkti ka nice-to-have sektsioonist. Mõistlikkuse piirides on rakendus on kasutamiskõlbulik.


Retsenseeris meeskond 2Do 23.01.2018

Lõpptoote retsensioon (by Kalimali budget)

Idee

H2I projekti eesmärgiks oli luua rakendus, mis hõlpustab asjade kogumist ning nende üle arve pidamist. Eelkõige peeti silmas raamatute kogumist ja haldamis, kus põhieesmärgiks seati kogude ning teoste lisamise ning kustutamise funktsionaalsus. Lisaks mõned muud funktsionaalsused.

Funktsionaalsus

Kirjeldus funktsionaalsustest:

Esimesena avaneb kasutaja sisselogimise- ja registreerimisvaade. Kasutaja registreerimine ja sisse logimine töötab. Edasi kuvatakse teine aken, kus on võimalik oma kogusid lisada, wishlisti nimekiri soovitud raamatutest ja otsingumootori nupp ning väljalogimise nupp. „Lisa kogu“ nupp viib edasi kolmandasse vaatesse, kus on võimalik lisada uus kogu. Ka kogu lisamine töötab, misjärel kuvatakse „minu kogude“ all hiljuti loodud kogu. Tehes hiirega topeltklõpsu kogu nime peal, avaneb neljas vaade, kus on võimalik lisada ning eemaldada teoseid. Teoste lisamine avab uue (viienda) akna, kus saab sisestada pealkirja, autori, väljalaskeaasta ja muud sellist, kuid ka saab linnukesega ära märkida, kas teos läheb wishlisti või on juba olemas. Seejärel kuvatakse lisatud teosed „kogu“ aknas, kust on võimalik ka teoseid eemaldada. Põhiaknas (2. vaade) töötab olemasolevate teoste otsing, wishlistis olevate teose peal topeltklikkimisel, avaneb Amazoni lehekülg, kust saab otsida vastavat teost jms. Töötab ka väljalogimine.

Märkused funktsionaalsusest: 2. vaates kuvatakse wishlisti ainult siis kui märgitakse ära kogu, milles on see teos, mida tahetakse. Oleks eeldanud, et wishlistis olevad raamatud/asjad on nähtavad kogu aeg, olenemata sellest, milline kogu on parajasti välja valitud. Tootes ei ole arvestatud ka äärmuslike juhtudega - proovides näiteks teose infot muuta ning tõsta koguse arvu 4444 peale, siis lõpetab programm töö ning rakendus jooksis korduvalt kokku. Sama juhtub ka siis kui määrata toote hinnaks näiteks -1. Lisaks selle võiks kogu lisamise aknas olla võimalus ka tagasi liikuda, või uue kogu loomisest loobuda. Hetkel on antud vaatest võimalik vaid akna sulgemisega väljuda, mis ei ole ka otseselt kõige hullem viga, vaid pigem lihtsalt eelistus.

Analüüs

Koodi ülesehitus ning muutujate kasutamine on loogiline ning kergesti jälgitav. Kasutatud on MVVM arendusmustreid ja kood on ilusti trepitud. Kokku on loodud 6 erinevat vaadet, mille disainiga on samuti tegeletud ning lisaks on kujundatud rakendusele ka oma logo. Alguses püstitatud eesmärkidest "must-have" on täidetud kõik ning lisaks ka mõned funktsionaalsused "nice-to-have" sektsioonist. Analüüsides meeskonna rakenduse algsest plaani ja valmis saadud rakenduse funktsionaalsust, siis jääb mulje, et kõik tööetapid ja ka ettekujutus lõpptootest oli väga selgesti paigas juba projekti alguses. Kasutajamugavuse kallal saaks nokkida, aga see ei ole funktsionaalsuse ega ka antud aine seisukohast nii oluline.

Kokkuvõtteks

Üldiselt võib öelda, et tegemist on hea projektiga. Püstitatud idee sai teostatud, koos isegi mõne "nice-to-have" funktsionaalsusega - ehk meeskond ületas nii enda kui ka meie ootusi. Kood on loetav ja loogiliselt ülesehitatud ning vaeva on nähtud ka disainiga. Ka üldise kasutaja kogemusega võib päris rahule jääda. Midagi eriti keerulist ja silma riivavat ette ei jäänud. Antud skoobiga projekti kohta ikka päris asjalik tulemus. Tundub, et tööülesanded olid täpselt paigas ning meeskonna töö sujus imehästi. Tubli töö!


Retsenseeris meeskond Kalimali budget 23.01.2018