Talk:Meeskond:RemindEm

From EIK wiki

Retsensioonid

Retsenseerija Meeskond:LifePlanner

Meeskond on analüüsis idee põhjalikult lahti kirjutanud. On leitud reaalne probleem, mida lahendada. Kuna projekti loomiseks on antud üsna vähe aega, siis püstitatud ülesande lahendamine on ajaga kooskõlas. Rakenduse struktuur on selge ja arusaadav. Analüüsis on välja toodud andmemudel, mis on kergesti loetav ja mõistetav. Lisaks annab andmemudel hea ülevaate loodavatest funktsionaalsustest. On mõeldud rakenduse visuaalsele poolele.

Analüüsi käigus jääb arusaamatuks, miks ei kasutata töötajate sisselogimist ja nendele ülesannete määramist. Antud funktsionaalsus annab parema ülevaate ülesannete täitmise kohta (kes ja mida tegi). Hetkel on ülesanne lahendatud usalduse põhimõttel - töötaja täidab TODO listis oleva tegevuse ja valib ise tegija nime.

Punkt "Administraator – pääseb ligi logidele, saab muuta ja lisada ülesandeid" ja punkt "Statistilised vaated ja kokkuvõtted ülesannete ajalisest täidetavusest, kasutajate käitumisest" võiksid olla must have funktsionaalsuses mitte nice to have peatükis. Arvame, et antud funktsionaalsused aitaks vältida personali probleeme, mis võivad tekkida usalduse puudumise tõttu.

Meeskond ei ole analüüsis välja toonud projekti raskuskohti. Jääb mulje, et probleemid puuduvad. Lisaks jääb tööjaotus arusaamatuks.

Ootame huviga rakenduse valmimist.

Retsensioon prototüübile - retsenseerija Meeskond "DigiRiiul"

Retsensiooni jaoks on loodud prototüübi juhendi kohaselt (localdb) andmebaas edmx mudeli põhjal. Programmi sai kasutatud ka koodi sisse kirjutatud andmetega. Kasutamise vältel ei muudetud koodi rohkem kui LoadTestData() sai välja kommenteeritud ning LoadDataFromDB() kommentaaristaatus kaotatud.

Prototüübis on praegu olemas põhivaated ning iga vaade luuakse eraldi aknasse. Põhivaade (aka Reminder TODO List, ToDo Main View), kus on nähtavad teostamist ootavad ülesanded, nende kohta käiv kirjeldus ning nupp, mis võimaldab märkida selle ülesande tehtuks. „Lisa meeldetuletus“ vaade, kus on võimalik lisada meeldetuletust, kasutades nime, kirjelduse ning intervalli väljasid. Lisaks sellele on nähtavad ka koodi sisse kirjutatud meeldetuletused (ja kõik eelnevalt nimetatud väljad nende kohta). Töötajate halduse vaade, kus on hetkel välja toodud töötajate nimed. Sündmuste logi vaade, mis hetkel on tühi.

Esmapilgul jääb kohe häirima kahe erineva keele kasutus üle projekti. Kuigi meeldetuletusi annaks teha inglise keelseteks, sest need on kasutaja poolt muudetavad-loodavad, on siiski vaadete vahel nuppudel ning väljade kirjeldustel erinev keel, mis võib kasutajale häirivaks muutuda.

Grupitöö ise on jaotatud neljaks projektiks – ProjectDAL, kus asub andmebaasiga seonduv, ProjectModels, kus on äriobjektid ning service’id, ProjectViewModels, mis sisaldab vaatemudeleid, ning ProjectWPFApplication, kus asetsevad vaated. Projekt ise järgib MVVM mudelit/arhitektuuri – vaated on eraldiseisvad ning vaate code-behind’is on minimaalselt koodi. Modelid eraldi projektides on natuke naljakas lähenemine, kui nende jaoks võiks teha lihtsalt eraldi kaustad. Projektifailid ja muu kaasatulev on lihtsalt prügi modeli loomiseks. Sellegipoolest võib hinnata koodi loogiliselt üles ehitatuks ning arusaadavaks.

Vaadete ja nende funktsionaalsuse kohta: Main window – Vajutades „Done“ nupule kaob meeldetuletus põhivaatest ning avaneb aken, kus peaks saama akna juhiste põhjal topeltklikiga valida töötajat, kelle kirja see läheb. Praegu aga piisab ühest klikist, et aken sulgeda ilma otsese efektita. Intervalli põhjal ilmub meeldetuletus varsti uuesti põhivaatesse. Lisa meeldetuletus – Esmapilgul jääb kohe silma mitteaktiivne meeldetuletus, mis on küll meeldetuletuste halduse all kirjas, kuid avavaates ei esine mitteaktiivse staatuse tõttu. Märkima peab, et mitteaktiivse meeldetuletuse kirjeldus on nõnda pikk, et „lükkab“ intervalli väärtuse tulbast välja. Kõikide meeldetuletuste taga on nupp 0, mis ideeliselt muudab/eemaldab meeldetuletuse, kuid hetkel see funktsionaalsus puudub / on välja kommenteeritud. Kui lokaalne andmebaas on olemas, siis uue meeldetuletuse lisamisel tekib kirje andmebaasi tabelisse, kuid aktiivsuse staatus jääb nulliks. Korrigeerides seda andmebaasist endast, ei kuvata loodud meeldetuletusi avavaates. Töötajate haldus - Vaates näeb andmebaasi lisatud (või testandmetes leiduvad) töötajad ja nende StaffID. Sellega hetkel piirdub selle vaate funktsionaalsus. Sündmuste logi - selles vaates pole praegu midagi nii lokaalse andmebaasi kui ka testandmetega.

Projekti analüüsis välja toodud must-have funktsionaalsustest on praegu olemas (lokaalse andmebaasi olemasolul) ülesannete lisamise võimalus, mis küll ei kajastu kummaski vaates, kuigi andmebaasi luuakse kirje. Ülesandele saab märkida täitmisintervalli, kirjelduse ning nime, kuid mitte tähtaja. Kui märkida ülesanne täidetuks, avaneb töötajate nime valik, kuid sellega funktsionaalsus piirdub. Kui märkida ülesanne sooritatuks, siis ta kaob põhivaatest (kasutades testandmeid) ning naaseb ettemääratud aja pärast. Samuti on olemas andmebaasi sisestatud töötajate nimekiri, kuid hetkel pole võimalik midagi rohkem sellega teha.

Prototüüp on praegusel kujul sellises staadiumis, et põhiidee on arusaadav. Palju head tööd on tehtud, kuid palju on veel ees. Jääme ootama lõpptoodet.