Talk:PlantWise

From ICO wiki

Retsensioon analüüsile

Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede kasvatamis-, väetamis- ning kastmisjuhendi andmebaas koos kasutajaliidesega.

Must have funktsionaalsused on selgelt sõnastatud ning katavad rakenduse põhieesmärki, ehk kasutaja taimede haldamist. Nice to have funktsionaalsusena on rakendus mõeldud abilisena, mis annaks infot taimede hetkeolukorra ning hooldusajaloo kohta, ning võimaldaks kasutajal lihtsamini oma taimede informatsiooni hallata. Nice to have funktsionaalsused on tugev edasiarendus ning moodustavad koos must have funktsionaalsustega ühtse terviku. See tähendab, et on tehtud selge eristus rakenduse põhieesmärgi ehk takenduse tuuma (must have) ning lisafunktsioonide ehk nn. vilede ja kellade (nice to have) vahel. Loetletud nice to have funktsionaalsused annavad rakendusele kasutaja vaatepunktist palju juurde.

Plaanitud tehnoloogiad, mida rakenduse arendamisel kasutatakse, on ajakohased (pilveteenus ning mobiilirakendus) ning antud ülesandele vastavad.

Andmebaasitabelid on esmapilgul loogilised ning üleliigseid olemeid ei ole. Võib juhtuda, et mõndele funktsionaalsuste täitmiseks tuleb tabeleid jooksvalt lisada.

Kasutajalood on selgelt sõnastatud ja hõlmavad kõiki kasutajaga seotud aspekte ning katavad ühtlasi ka must have funktsionaalsused.

Kriitilise poole pealt märgiks asjaolu, et kuna arendajatel puudub kogemus Androidi rakenduse ning pilveteenuse arendamises, siis on ehk võetud liiga ambitsioonikas plaan, mistõttu kõik must have funktsionaalsused ei pruugi olla teostatavad ja nice to have funktsionaalsuste täitmiseni ei pruugita jõuda.

Lisaks sellele häiris veidi analüüsis “Edasiarenduse võimaluste” juures loetletud punkt masinõppe ning suurandmete kasutamise kohta. Antud rakenduse jaoks kõlab masinõppe kasutamine loosungina ning ilmselt on keeruline leida antud rakenduse jaoks masinõppele sobivat kasutusotstarvet, millest ka reaalselt kasu oleks, ning mis märkimisväärselt täiendaks rakenduse funktsionaalsust.

Kokkuvõtteks on projekt selgelt üles ehitatud ning läbi mõeldud, ja analüüs on üheselt mõistetav. Kriitikana võib projekt olla veidi liiga ambitsioonikas.


Retsenseeris meeskond H2I, 12.11.2017

Retsensioon lõpptootele

Meeskonna PlantWise eesmärgiks oli luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks abistav rakendus taimede kasvatamisel, väetamisel ning kastmisel. Rakendus on pilvepõhine, kus kasutajakontod ning nendega seonduv info on salvestatud serverisse. Mobiilirakendus saab ning salvestab infot üle REST API.

Rakendust telefonis (Android 7.0) avades on esmamulje väga hea, kuna rakenduse kasutajaliides näeb efektne välja. On lisatud ka ikoon ja logo.

Esimeses vaates on võimalus sisse logida ning kasutaja puudumisel end kasutajaks registreerida, mis ka õnnestub. Edukas on ka sisse logimine. Siiski tuli hiljem ette ka App'i crashimist sisselogimise ja registreerimise faasis.

Põhivaatena avaneb esimesena õpetus selle kohta, kuidas luua taimede gruppe ning seejärel uusi taimi vastavatesse gruppidesse lisada. Kasutuslihtsuse kohalt on vastava õpetuse olemasolu vägagi tervitatav ja meeldiv.

Kahjuks aga ei õnnestu uue taimegrupi loomine (mis võib olla projekti autoritel veel lahendamata või siis on probleem Androidi ühilduvusega). Uut taime lisades (Add) avaneb vaade, kus saab määrata taime nime, asukoha, grupi (mida ei saanud luua) ning taimetüübi (rakenduses ette antud, kokku 4). Taime lisamine on edukas, kuid kriitikana jääb vaade peale “save” vajutamist lahti. Selle võiks mugavuse huvides automaatselt sulgeda.

Lisatud taim kuvatakse põhivaates ainult taimetüübi nime abil. Sama tüüpi taimedel puudub põhivaates igasugune indentifikaator. Hea oleks näha kasutaja enda poolt määratud nime (kui on kodus mitu roosi, siis võiks kuidagi neid eristada, kas siis numbri või sõnalise liite abil) ning ka asukohta (kodus, tööl vms). Taime saab ka kustutada, kuid muutmisfunktsioon ei ole saanud valmis. Kustutamise puhul võiks olemas olla hoiatusmehhanism, mis annaks kasutajale teada, et midagi kustutatakse. Praegu on nii, et kui kogemata näpuga taime nime peale minna, siis kustub taim ära.

Must have funktsionaalsustest on täidetud vähesed (taimede muutmise, väetamis- ning kastmisinfo, grupi loomise, muutmise, kustutamise funktsioonid jäid täitmata). Sellest tulenevalt ei jõutud kahjuks nice to have funktsionaalsusteni ega ka potentsiaalsete edasiarendusteni.

Kood on üpris loetav. Kuna ei jõutud kõikide eesmärkideni, siis on ka andmebaasitabeleid vähem kui plaaniti. Olemitele on määratud kitsendavad atribuudid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projekti läbiviijad on proovinud kätt enda jaoks täiesti uue tehnoloogia rakendamisel, mis võib olla põhjuseks, et töö on poolik. Arvestades seda, kui palju kulub aega uue tehnoloogia õppimiseks ning sealjuures ka iseseisva projekti tegemiseks, on saadud hakkama viisaka projektiga.

Meeskond H2I arvas analüüsis, et selge ja intuitiivse UI loomine võib olla väljakutse. PlantWise selle osaga, mis tehtud on, üpris hästi hakkama saanud.


Retsenseeris meeskond H2I, 23.01.2018