Talk:SHOP

From ICO wiki

Aloha Snackbar retsensioon

Wiki lehekülg on puuduliks, sest kirjeldatud ei ole ideed, sisu ega eesmärki, mistõttu jääb ebaselgeks rakenduse olemus. Rühma nimest võib oletada, et tegemist on mingisuguse poesüsteemiga.

XML on detailne ning läbimõeldud. Huviata ideena võib välja tuua, et on kasutatud erinevaid katalooge elementide hoidmiseks. Tuleb ära märkida, et selles on ka pisike loogikaviga. Kasutades alamkatalooge ei piisa, vaid tabulatuuriklahvi vajutamisest, vaid võiks muuta ka nime.

<catalogs>
   <catalog>
      <catalog>

Võiks asendada

<catalogs>
   <catalog>
      <underlist>

Kiusata võiks loomulikult andmete olemasolus, ei usu mina, et RAM ning arvuti maksab sama palju, küll aga võib eeldada, et tegemist on näidisandmetega.

XSD on loodud arusaadavalt ning on nõuetele vastav.

XLST failid on kõik tõstetud kokku ühe lehe alla. Võib öelda, et täitmata on ülesanne, kus peab olema kaks erifaili, ent ei ole mõistlik siinkohal kiusata. Negatiivne on küll aga see, et xsl:variableit pole kasutatud, mille saaks lahendada järgneva ideega: Ideaalselt võiks olemas olla selline XLST, mis sorteeriks kõik tooted vastavalt nende kategooriale listidesse.

Lisaks testisime nende choose klauslit', mis töötab kui toote hinnaks panna 0 eurot . Hinnang on, et töötab küll!

KOKKUVÕTE : Töö tehniline pool on läbimõeldud ja hästi tehtud. Kõik failid( XML, XSD ja XLST) on selgelt koostatud ning vastavad nõuetele. Soovitus on teha sama arusaadav toote eesmärgipärane kirjeldus, mis hetkel puudub. Tõestades, et antud teenus võiks olla kasutatav ka ärilistel eesmärkidel.

Retsenseeris meeskond Aloha Snackbar


Retsensioon meeskonna SHOP Veebiteenusele meeskonna BurgerAce poolt

Meeskond SHOP valmis teinud veebiteenuse, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt luua uusi veebi poode. Wiki-s on lühidalt välja toodud analüüs, kus on lühidalt välja toodud teenuse idee, teenuses olevad kasutajate rollid, nende põhimõtted ning eesmärgid ja seejärel “must have“ ja “nice to have“ funktsionaalsused. Maha kriipsutatud funktsionaalsused viitavad sellele, et vastavad funktsionaalsused on olemas. Seda saame teada pärast projektiga lähemalt tutvust tegemist. Andmebaasi skeemilt on kohe näha, et olemeid on kõvasti rohkem kui ülesanne nõuab (9 olemit min) ja võib välja lugeda, et andmebaas on põhjalikult läbi mõeldud. Samuti on mainitud logis, et andmebaasi on arenduse käigus uuendatud, tõenäoliselt kohandatud vastavalt vajadusele.

Veebiteenusega enesega oli tutvust teha väga mugav, kuna see oli serverisse üles laetud ning meeskonna pool pakutud juhend selle kasutamiseks oli lühike ja arusaadav.

Veebiteenuse kasutajaliides on moderne ning seda on mugav kasutada. Sõltuvalt soovist on võimalik valida keel, milles käesolevat keskkonda kuvatakse. Vaated on ilusti ära jaotatud kategooriatesse ja administraatori kui ka tavakasutaja vaated on siis vastavalt rollile kas peidetud või kättesaadavad. Administraatoril on võimalik hallata nii poode, kontaktandmeid kui ka neis müüdavaid kaupu. Igat väiksemat detaili on võimalik muuta ja uuendada (ja mitte ainult eelnevalt mainitud osade puhul). Võimalusi on nii palju, et neid võibki jääda loetlema.

Üks peamine funktsionaalsus on ettevõtete haldus, kes oleks siis vastava veebiteenuse tarbijad. Tänu hästi läbi mõeldud kasutajaliidesele, on igasugune redigeerimine, andmete muumine ja kustutamine väga lihtne. Võimalik on muuta ettevõtete kontaktandmeid, aadresse ja maksemeetodeid.

Poodides on võimalik luua uusi ja muuta olemasolevaid kategooriad, võimaldades sorteerida ja rühmitada kaupu vastavalt tüübile. Selle jaoks on tehtud eraldi vaade, mis väidetavalt oli üks keerulisemaid osi selle projekti raames. Raske töö on ennast ära tasunud ning vastav vaade töötab veatult. Kui avada mingi poe lehekülg, kuvatakse müüdavate kaupade eelvaated (ehk siis toote pilt, nimi ja hind koos allahindlusega, juhul kui on). Samuti on olemas link, mis viib detailsemasse vaatesse ja toote ostukorvi lisamise võimalus. Minnes detailsesse vaatesse on veel lisaks kuvatud vaatamiste arv (hetkel LIVE-is ja kõiki vaatamisi läbi aegade), toote tehnilised andmed ja muu lisainformatsioon, nagu toote asukoht ja kus kui palju vastavat kaupa on.

Kampaaniaid on võimalik lisada ja muuta vastavas vaates. Kõigepealt tuleb valida pood, kus tahetakse kampaaniat alustada/muuta. Seejärel on võimalik nimekirjast valida olemasoleva kampaania, mida soovitakse muuta või siis on võimalik luua uus. Nõutud on siinkohal Kampaania nimi, kirjeldus, promo kood ja allahindluse protsent. Samal põhimõttel töötab ka kullerite teenuste haldamine. Poe valides on võimalik vastavaid teenuseid lisada, redigeerida või kustutada. Nõutud on kulleri nimi ja teenustasu.

Arvete jaoks mõeldud vaates kuvatakse ainult tabelit, kus on siis kasutaja tüüp, millal arve loodi, maksmise viimane kuupäev, summa ja makse staatus. Tänu sellele on arvete haldamine mingil määral lihtsustatud, kuid lisaks arvete kuvamisele oleks võinud olla ka mingid lisa funktsionaalsused selles vaates (näiteks sorteerimine vastavalt ettevõttele).

Olles ostja rollis on võimalik ostukorvi lisatud esemete arvu muuta, neid kustutada ja kinnitada enda ostu.

Nähes veebiteenuse kasutajaliidest ja funktsionaalsust võib oletada, et selle taga peab olema korralik kogus koodi. See oletus pidas täiesti paika. Veebiteenus on korralikult ära jaotatud kihtidesse: BLL (milles asuvad DTO-d, Factorid ja service-id), DAL (milles asuvad Mapper-id, Helper-id, Interface-id, Repositor-id, DBContext ja UOW), Domain (milles asuvad rollid ja olemid), Identiy, Modul (milles leidub turvaelemente kui ka tõlkimisega seotud service-id), Resources ja WebApp (milles on siis kontrollerid, mudelid, vaated ja muu vajalik koos scriptidega). Nagu mainitud, on koodi palju ning kõike pole aega väga põhjalikult läbi uurida. Kokkuvõttes võib öelda, et hakkama on saadud väga suure tööga. Kood on ilusti loetav, kommenteeritud ja vastavateks osadeks ära jaotatud. Võib julgelt väita, et selle kursuse üks korralikumaid töid. :)


Retsensioon meeskonna SHOP veebiteenusele meeskonna Loading poolt

Meeskond SHOP on loonud veebiteenuse, mille eesmärk on olla töötav veebipood. Meeskonna Wiki’s on olemas ka täiesti arusaadav kasutusjuhend ja analüüs. Analüüsis on välja toodud erinevate kasutajagruppide lühikirjeldused. Analüüsis on täpselt kirja pandud MUST-HAVE funktsioonid, millest peaaegu kõik on maha kriipsutatud ehk tehtud. Võttes arvesse, kui palju on MUST-HAVE funktsioone, siis on arusaadav, et NICE-TO-HAVE funktsioonidest ei ole just väga palju jõutud teha. Meeskond on laadinud veebi ülesse ka näite veebilehe, mis oli väga meeldiv, kuna selle abil sai kohe teha väikse ülevaate, mida nende tehtud töö sisaldab.

Veebilehele minnes peab mainima, et esimesena jäi silma disaini lihtsus, mis ei ole antud ülesande puhul üldse halb asi, sest tänu sellele oli funktsionaalsuste osa palju kergem katsedada. Kuna tegemist on veebipoega, siis kõige tähtsam funktsionaalsus ongi asjade tellimine. Ostmine on tehtud kasutajatele väga lihtne ja arusaadav. Kaupu saab lisada ostukorvi, kus on võimalik kõiki kauba andmeid näha ja kauba kogust muuta. Tellimuse käigus tehakse kliendile arve. Arve tegemisel oli võimalus valida kolme erineva arve tüübi vahel. Enne arve kinnitamist on olemas ka arve ülevaade. Võib öelda, et kauba ostmise pool on hästi üles ehitatud ja jättis täitsa reaalse veebipoe mulje.

Teine pool millele on antud ülesandes rõhku pandud on veebipoe haldamine. Haldamiseks on tehtud spetsiaalne kasutajagrupp, kellel on ainukesena õigused vastavatele funktsioonidele. Veebipoe administraatoril on võimalus lisada uusi ettevõtteid. Peale lisamist on võimalus ka teha sisse muutusi ettevõtte andmetes. Samuti saab administraator lisada kaupu ja kaupade erinevaid andmeid. Administraatoril on võimalus alati näha ülevaadet tema ettevõttetele tehtud ostudest, kus on näha tellituid tooteid ja kas nende eest on makstud.

On antud võimalus ennast ka registeerida. Registeeritud kasutajale on tehtud väga palju lisa võimalusi, näiteks saab registeeritud kasutaja salvestad oma pangaandmed kontole, millest tulenevalt on ostude tegemine kiirem ja mugavam. Samuti saab registeeritud kasutaja oma andmeid redigeerida koguaeg.

Võttes lahti koodi osa, on näha, et on kood on jaotatud korrektselt BLL, DAL, Doman, Identity, Modul, Resource ja WebApp’i vahel. BLL’s asuvad DTO’d, Factorie’d ja Service’d. Kood ei ole kirjutatud ühte patta kõik, vaid on jaotatud korrektselt klasside vahel. Klassid on nimetatud kõik ühtse kirjutamisstiili järgi. Raskemate koodijuppide juures on lisatud väike selgitav kommentaar. WebApp’i all on näha, et on kasutatud ka Model-View-Controller arhitektuuri mustrit. On kasutatud ka valmis olevaid javascripte nagu näiteks Bootstrap ja AngularJS, sellest tulenevalt on veebileht ka veel nn. responsive.

Andmebaasi mudelit vaadates on näha, et andmebaas on korralikult suur umbes 50 olemit. Andmete pärimise hõlbustamiseks oli tehtud ka korrektne UOW.

Kokkuvõtteks võime öelda, et töö oli tehtud väga korralikult. Veebiteenus oli täiesti töötav ja kasutatav. Oli olemas palju erinevaid funktsioone, kood oli kirjutatud korrektselt ja jälgitud oli ühtlast kirjutamisstiili.


Retsensioon meeskonna SHOP veebiteenusele meeskonna KTMdev poolt

On valminud veebiteenus SHOP, mis võimaldab luua kergelt ja kiiresti uusi veebi poode. Meeskond SHOP-i wiki koduleheküljel on ilusasti välja toodud töö analüüs, kus on esile toodud teenuse idee, teenuses olevad kasutajate rollid, põhimõtted ja eesmärgid ning seejärel „Nice to have“ ja „Must have“ funktsionaalsused. Punktid, mis on maha kriipsutatud osutavad sellele, et need on olemas. Andmebaasi skeemilt on koheselt näha, et on kasutusel rohkem olemeid, kui seda oli ülesandes nõutud. Uurides veel andmebaasi siis see on väga põhjalikult läbi mõeldud ning uurides logi, leiame, et arenduse käigus on ka andmebaasis muudatusi esinenud. Ilmselgelt sellepärast, et tekkis uusi mõtteid või muud sellist.

Väga käepärane oli antud veebiteenusega tutvuda, kuna serverisse üles laetud juhtnöörid veebiteenusega tutvimiseks olid loogilised ja selgelt mõistetavad. Vastavalt soovile on võimalik valida ka keel, milles antud keskkonda kujutatakse. Vaated on kenasti kategooriatesse jaotatud ning administraatori kui ka tavakasutaja vaated on vastavalt rollile paigutatud. Adminil on nii võimalik hallata poode, kontaktandmeid jne. Igat väiksemat ka detaili saab muuta ja uuendusi läbi viia.

Peamiseks funktsionaalsuseks võib tuua ettevõtete haldus, kelleks siis võiks olla selle veebiteenusega niiöelda tarbija. Kuna meeskond on ilusti rõhku asetanud kasutajaliidesesse, siis on väga lihtne tarbijal igasuguseid redigeerimisi, andmete muutmisi jne läbi viia.

Niiöelda valminud poodides on võimalus muuta ja luua olemasolevaid kategooriad, kus on võimalik sorteerida, rühmitada kaupu vastavalt nende tüüpidele. Väga ilus oli vaadata, et selle jaoks oli tehtud ka kohe eraldi vaade. Avades kellegi poe lehelkülje, saame müüdavate kaupade eelvaated, mis siis koosnevad: Toote pildist, Nimest, Hinnast + allahindlus. Kui on soov kaupadega lähemalt tutvuda, siis asetseb seal ka link, mis sind just sinna juhatab.

Võimalik on ka lisada uusi kampaaniaid, kus siis tuleb valida pood, kus hakkab kampaania aset leidma. Kampaania tegemisel on siis vaja täita väljad, kus on küsitud kampaania Nimi, Kirjeldus, promo kood ning ka allahindluse %. Sarnaselt sellele, toimib ka kulleri teenuste haldamine, kus aga on nõutud kulleri nimi ja teenustasu.

Arvete jaoks mõeldud vaates kuvatakse tabelit, kus on siis kasutaja tüüp, millal arve loodi, maksmise viimane kuupäev, summa ja makse staatus.

Olles ostja rollis on võimalik ostukorvi lisatud esemete arvu muuta, neid kustutada ja oste kinnitada.

Uurides veebiteenuse kasutajaliidest ja funktsionaalsust võib juba öelda, et projekti taga on korralikult koodi kirjutatud. Samas oli ka ilus vaadata, et kogu veebiteenus on ilusti ära jaotatud kindlatesse kihtidesse : BBL, DAL, Domain, Identiy, Modul, Resources, WebApp.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kood on ilusti loetav, kommenteeritud ja vastavateks osadeks ära jaotatud, tööga on väga palju vaeva nähtud ja see on ennast suurelt ära tasunud, kuna välja kukkunud töö on korralik meistriteos.