User:Aelliku

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Andres Elliku
Esitamise kuupäev: 18. september 2011

Essee

Õpingukorraldus ja erialatutvustus


Essee eest punktid käes aktiivse osalemise eest loengutes.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Eksamist läbi kukkumisel on tudengil õigus kahele kordussooritusele. Korduseksami õigus kehtib 2 semestri jooksul (vastava semestri lõpuni) pärast aine õpetamissemestri lõppu; kordusarvestuse õigus kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Korduseksam tuleb kokku leppida aine õppejõuga.Registreerida saab õppeosakonnas või e-posti teel . Minnes õppeosakonda registreeruma, peab olema kaasas maksekorraldus, et on tasutud kordussoorituse tasu mis aastal 2011/2012 on 13€. RE-kohtadel olevatel tudengitel on korduseksam tasuta. E-posti teel saates peab olema saadetud ka koopia maksekorraldusest. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.

Küsimus 3

Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks need teha tuleb, et vahetada õppekava?

Vastus


Õppekava vahetamise taotlemiseks esitab üliõpilane/ekstern hiljemalt 1 tööpäev enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda rektori nimele vabas vormis kirjaliku avalduse. Õppekava vahetuse korral lisatakse avaldusele nimekiri õpisooritustest, mille arvestamist uue õppekava osana taotletakse.


Skriptimiskeeled Quest 2

#!/bin/bash
# Author: Andres Elliku
# Group: A21
#This script checks for open ports between ports 1 and 10 000, on a given IPv4 address.
#The found open ports are then compared against a given list of port numbers inside a text file.
#The given text file of port numbers must have 1 port number per line.
#Ports are checked using the netcat tool. Because the scanned range is rather large,
#the script might take some time to finish scanning.
#The advantage of using netcat instead of nmap is that netcat is included in the system with almost all *nix systems.
#The first argument to be passed must be the file name of given ports.
#The second argument must be the IP address of the target machine.

#Setting variables
FAIL=$1
IP=$2

#Checking the number of passed arguments.
#Reference: http://stackoverflow.com/questions/6366530/bash-syntax-error-unexpected-end-of-file
if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "Error... Usage: $0 filename IP"
  exit 3
fi

#Function to check the validity of the passed IP address
#Source of this function: http://www.linuxjournal.com/content/validating-ip-address-bash-script
function valid_ip()
{
  local ip=$1
  local stat=1

  if [[ $ip =~ ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$ ]]; then
    OIFS=$IFS
    IFS='.'
    ip=($ip)
    IFS=$OIFS
    [[ ${ip[0]} -le 255 && ${ip[1]} -le 255 \
      && ${ip[2]} -le 255 && ${ip[3]} -le 255 ]]
    stat=$?
  fi
  return $stat
}

#Checking the validity of the IP address, using the above function
valid_ip $IP
if [[ $? -eq 1 ]]; then
	echo "Error... given IP address is not valid."
	exit 4
fi

#Scanning the ports of the target machine and writing the numbers of open ports in to a file.
nc -z "$IP" 1-10000 | awk '/succeeded/ {print $4}' > list.txt

#Sorting both files for easier comparison.
sort -o "$FAIL" "$FAIL"
sort -o list.txt list.txt

#Simple comparison using the diff command. If the files match we're done.
diff "$FAIL" list.txt > /dev/null
diff_code=$?

if [ $diff_code -eq 0 ] ; then
  echo "Ports on the list are open and all others are closed."
  exit 0
elif grep -q -v -f "$FAIL" list.txt ; then
	echo "Some ports not on the list are also open."
	exit 1
elif grep -q -v -f list.txt "$FAIL" ; then
	echo "Some ports on the list are not open."
	exit 2
else
	echo "Whoa. Something went terribly wrong."
	exit 5	
fi


Sissetungi tuvastuse süsteemid

Sissetungi tuvastuse süsteemid