User:Frang

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Frederick Rang
Esitamise kuupäev: 19. september 2011

Essee

Arvestatud

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Leppida kokku õppejõuga korduseksami aeg ning registreerida see kindlasti õppeosakonnas ja tasuda vajadusel vastav maks.

Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.

Ajaliselt tuleb kokku leppida vastava aine õppejõuga

Järeleksamile registreerimine toimub õppeosakonnas.

Õppur peab olema eksamile/arvestusele registreerunud ja kordussoorituse korral tasunud punktis 5.2.7. toodud tasu hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.

RE kohal õppivale tudengile on järeleksamid tasuta. Ning selle läbi kukkumisel muutub eksam tasuliseks.

REV tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga.

Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Tervislikel põhjustel, Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel, lapse hooldamiseks ning muudel põhjustel (ainult alates teisest õppeaastast).

Avaldus rektori nimele mis vormistatakse rektori käskkirjaga (tervislikel põhjustel tuleb lisada avaldusele meditsiiniasutuse tõendi, kus on märgitud arsti soovitus akadeemilise puhkuse osas ja akadeemilise puhkuse soovitatav periood. Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel lisatakse avaldusele kutse kaitseväe tegevteenistusse. Lapse hooldamise avaldusele tuleb lisada lapse sünnitunnistus).

Maksimaalne puhkuse aeg on lapse hooldamise puhkusel kuni 3 aastat.

Hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitada avaldus akadeemilise puhkuse lõpetamiseks, kui seda ei ole tehtud lõpetatakse puhkus automaatselt.

Avalduse esitamisel.

Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.

Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.

Skriptimiskeeled

Autor: Frederick Rang

Quest 5

<source lang="bash">

 1. !/bin/bash
 2. Autor: Frederick Rang
 3. Grupp: A22
 4. Skript teeb ekraani pildid ja salvestab need käivitus kausta,
 5. enne käivitamist tuleb installida scrot (kui pole installitud) "sudo apt-get install scrot" ning skript
 6. käivitatakse kirjega: bash skriptinimi.sh
 1. määrame loenduri väärtuseks 1

let counter=1;

 1. loome igavese tsükli

while 1 ; do

 1. igal tsüklik "magame" ühe sekundi

sleep 1;

 1. võtame praeguse kuupäeva vormingus "043099" e. "PPKKAA"

nowdate=`date +"%d%m%y"`

 1. loome ekraanitõmmise nimega "KUUPÄEV-LOENDUR.png"

scrot $nowdate-$counter.png;

 1. suurendame loendurit ühe võrra

let counter+=1; done;


Quest 5

 1. !/usr/bin/python
 2. Autor: Frederick Rang
 3. Grupp: A22
 4. Skript teeb ekraani pildid ja salvestab need käivitus kausta,
 5. enne käivitamist tuleb installida scrot (kui pole installitud) "sudo apt-get install scrot" ning skript
 6. käivitatakse kirjega: python skriptinimi.py

import os from subprocess import Popen, PIPE from time import sleep from datetime import date

 1. seame loenduri 1 peale

counter = 1

 1. igavene tsykkel

while True:

 1. magame 1 sekund

sleep(1)

 1. seame t2nase p2eva

today = date.today()

 1. vormindame kuup2eva

todayString = today.strftime("%d%m%y")

 1. kutsume v2lja scrot k2su 6igete argumentidega

Popen(["scrot", "".join([todayString,"-",str(counter),".png"])])

 1. suurendma loendurit

counter += 1