User:Hleinola

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Quest lahendus 37 - Skript, mis leiab etteantud kataloogist kõik katkised nimelingid [Bash]

#!/bin/bash
#Autor: Henrik Leinola
#Versioon: 0.1

OODATUD_ARGU=1
REKURSIIVSELT="-r"

die () {
	echo >&2 "$@"
	exit 1
}

if [ $# -lt $OODATUD_ARGU ]; then
	die "Kasutamine:" $0 "ja kataloogi nimi."
fi

if [ ! -d $1 ]; then
	die "Tegemist ei ole kataloogiga."	 
fi

if [ $# -gt $OODATUD_ARGU ]; then

	if [ $2 == $REKURSIIVSELT ]; then
		find $1 -type l ! -exec test -r {} \; -print 2>/dev/null
	else 
		die "Rekursiivselt otsimiseks kasuta -r argumenti."
	fi
else
	ind $1 -maxdepth 1 -type l ! -exec test -r {} \; -print 2>/dev/null
fi
exit 0

Powershell kodutöö

#Skript, eemaldab mp3 faili nimest alakriipsud ja muudab kõikide sõnade esimese tähe suureks
#Autor: Henrik Leinola

Param($Path)

$Extension = "mp3"

if (Test-Path $Path)
{
    cd $Path
    $AllFiles = Get-ChildItem . *.$Extension | % { [IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($_) }
}
else
{
    Write-Host "Sellist kausta ei eksisteeri"
    exit
}

foreach ($File in $AllFiles) {
    $String = $File.ToString()
    $String = $String -replace '_',' '
    $String = $String.ToLower()
    $String = (Get-Culture).TextInfo.ToTitleCase($String)
    Rename-Item "$File.$Extension" "$String.$Extension"
}

cd ..

Pythoni kodutöö

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Autor: Henrik Leinola
#Skript, mis võtab teksti failist ees- ja perenime ning teeb nendest kasutaja nime, genereerib parooli ja loob vastava kasutaja ning väljastab tulemused uude tekstifaili.

import sys, os, random

NewName = True
String = ""
LowerCase = "abcdefhijklmnopqrstuv"
UpperCase = "ABCDEFGHIJKLMNIPQRSTUV"
Numbers = "1234567890"

if os.getuid() != 0:
	print "Käivita skript juurkasutaja õigustes!"
	sys.exit(1)

if len(sys.argv) == 3:
	SourceFile = sys.argv[1]
	OutFile = sys.argv[2]
else:
	print "Kasuta skripti järgmiselt: " + sys.argv[0] + " <sisend fail> <väljund fail>"
	sys.exit(1)

def GeneratePassword():
	password = ""
	for i in range(1,12):
		rand = random.randrange(1,4)
		if rand == 1:
			rand = random.randrange(1,len(LowerCase))
			char = LowerCase[rand]
		elif rand == 2:
			rand = random.randrange(1,len(UpperCase))
			char = UpperCase[rand]
		else:
			rand = random.randrange(1,len(Numbers))
			char = Numbers[rand]
		password = password + char
	return password

fh = open(SourceFile)
AllLines = fh.readlines()
fh.close()

fw = open(OutFile,"w")
for line in AllLines:
	name = line.split()
	for part in name:
		if NewName:
			Counter = len(name)
			NewName = False

		String = (String + part[:4])
		Counter = Counter - 1
		if Counter == 0:
			NewName = True
			UserPassword = GeneratePassword()
			Write = (String + " " + UserPassword)
			fw.write(Write + "\n")
			os.system ("useradd -m -d /home" + String + " " + String + " ")
			os.system ("echo " + String + ":" + UserPassword + "| chpasswd ")
			String = ""
fw.close()