User:Ksaluvee

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Esitamise kuupäev: 19. oktoober 2016

Õpingukorralduse küsimused ja ülesanne

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Vastus

Kordusarvestust on võimalik teha kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani pärast õpetamisel olnud semestrit [1]. Kordusarvestuse läbimise viis ja hindamiskriteeriumid on kirja pandud aineprogrammis [2] ning ajakava avaldatakse õppeinfosüsteemis [3]. Sellest tulenevalt kellegagi täpselt kordusoorituse tegemiseks kokku leppima ei pea. Esimesel õppeaastal toimuvad kordussooritused aine toimumise semestris, aine toimumisele järgnevas semestris ja järgmise õppeaasta eelnädalal kokku vähemalt kahel korral [4]. Alates teisest õppeaastast toimuvad kordussooritused aine toimumisele järgnevas semestris ja järgmise õppeaasta eelnädalal kokku vähemalt kahel korral [5]. Kordusarvestusele saab registreerida ÕISi kaudu, sealjuures peab registreerumise ja arvestuse soorituse vahele jääma vähemalt kaks tööpäeva [6]. Täpsemalt tuleb kordusarvestusele registreerimiseks klikata ÕISis „Minu asjade“ lehel lingile „Kordussooritused“ [7]. Riigi finantseeritaval õppekohal on kordusarvestuse tegemine tasuta, tasulisel õppekohal on see tasuline [8]. Vastavalt teenuste tasumääradele 2016./2017. aastal [9] maksab kordususoorituse tegemine OF õppekohal 20€.

Küsimus 3

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Esimesel õppeaastal on võimalik minna akadeemilisele puhkusele tervislikel põhjustele, lapse hooldamiseks või aja- või asendusteenistusse astumiseks [10]. Muudel põhjustel seda teha ei ole võimalik. Selleks, et minna esimesel õppeaastal õppepuhkusele tuleb esitada õppeosakonda vabas vormis avaldus rektori nimele [11]. Lisaks tuleb avaldusele lisada vastav lisadokument: tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlejad lisavad avaldusele arstitõendi, lapse hooldamise tõttu akadeemilise puhkuse taotlejad lisavad lapse sünnitunnistuse ning aja- või asendusteenistusse astujatel tuleb lisada kutse nimetatud teenistustesse [12]. Maksimaalne akadeemilise puhkuse aeg sõltub sellest, mis põhjusel puhkusele minnakse. Tervislikel põhjustel on akadeemilisele puhkusele võimalik minna kuni kaheks aastaks [13], aja- või asendusteenistuse läbimiseks on võimalik akadeemilisele puhkusele minna kuni üheks aastaks [14] ja lapse hooldamiseks on võimalik akadeemilisele puhkusele minna kuni lapse kolme aastaseks saamiseni [15]. Akadeemilisele puhkuse lõpetamiseks tuleb hiljemalt akadeemilise puhkuse lõppemise järgse semestri punase joone päevaks esitada avaldus rektori nimele [16]. Akadeemilise puhkuse ajal saavad aineid deklareerida üksnes need isikud, kellel on keskmine, raske või sügav puue, kellel on alla 3-aastane laps või kes on puudega lapse vanem või eeskostja või kes on akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega [17]. Nimetatud isikud saavad akadeemilise puhkuse ajal teha järele ka eksameid ja arvestusi, ent muudel juhtudel pole see lubatud [18].

Ülesanne 1

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile.

X=21 EAP
Y=24EAP

Lahendus

Õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta ning õppekava täies mahus täitmise määr IT Kolledžis: 27 EAP semestris [19]

Vajalik EAPde arv 1. aasta lõpuks: 27EAP*2=54EAP
Kogutud EAPd= 21EAP + 24EAP=45 EAP
Hüvitamisele kuuluvad EAPd = 54EAP – 45EAP = 9EAP
Summa esitataval arvel = 9 * 50€ = 450€

Vastus: Aasta lõpuks tuleb õppekulud osaliselt hüvitada 9 EAP ulatuses ning sellest tulenevalt on esitatav arve 450 €.

Märkused

Kodutöö vormistamisel on lähtutud Kristjan Karmo kasutaja lehel [20] toodud näidisest

Viited