User:Mmeerits

From ICO wiki


Essee Erialavalikust File:Essee.pdf

Küsimused/Vastused

Autor: Mihkel Meerits

Rühm: AK11


Küsimus

Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokkuleppida, et järelarvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal kohal?

Vastus

Õigus kordusarvestusteks kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestri lõpust (v.a. praktika). Õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on kordusarvestusele lubamise eelduseks. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. (IT Kolledž, Õppekorralduse eeskiri, 2014)

Korduseksamid ja -arvestused on REV/tasulisel õppekohal õppijatele tasulised. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga ja arve kuvatakse ÕISis. (IT Kolledž, Õppekorralduse eeskiri, 2014)

Kordussoorituse tasu (REV ja OF tudeng) - 20 €. (IT Kolledž, 2014)


Küsimus

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad? Kas VÕTA kaudu saadud EAPd arvestatakse semestri õppekava täitmisesse ja aasta õppekoormusesse?

Vastus

Tegevused

1. Taotleja lisab taotlusele oma pädevusi tõendavad materjalid (õpimapi), milleks võivad olla varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid: a. tunnistus, väljavõte õpisooritustest, akadeemiline õiend, õpingute sisu kirjeldav dokument, töökogemuse olemasolu ja selle olemust kirjeldav dokument; b. tehtud tööde näidised; c. kolmandate osapoolte tagasiside jms.

Tähtajad

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab ÕIS-is hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohase taotluse koos vajalike lisadega.)

VÕTA komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsused taotluse rahuldamise või tagasilükkamise osas ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast. Komisjonil on õigus küsida taotlejalt täiendavaid pädevuste omandatust tõendavaid dokumente (ÕISis läbi jaotuse „Komisjoni kommentaarid“). Nimetatud juhul võib komisjon pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni üks kuu alates lisanõudeks olnud tingimuse täitmisest. 2014/2015 õa. kevadsemestri eel on VÕTA taotlemise tähtajaks päeva- ja õhtuõppes 26. jaanuar 2015 ning kaugõppes 6. veebruar 2015.

Õppekoormuse arvestus

1. VÕTA komisjoni otsus sisaldab arvestatavate õppeainete koodi, mahtu ja tulemusi. Samuti on nimetatud aine(d) või moodul(id), mille osas on taotlus tagasi lükatud. Sõltumata otsuse sisust, sisaldab komisjoni otsus selle põhjendusi ja vajadusel soovitusi taotlejale edasisteks õpinguteks. Komisjoni otsus on taotlejale nähtav ÕIS-is iga taotletud komplekti kohta eraldi. Immatrikuleerimise semestril edastatakse otsus taotlejale e-kirjaga. 2. VÕTA komisjoni otsused protokollitakse ja õppekava täitmiseks arvestatud õppeained kantakse õppesooritustesse otsuse tegemise semestri jooksul

(IT Kolledž, "VÕTA" kord, 2014)


Küsimus

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus on teie üliõpilaskoodi eelviimane number ja Y üliõpilaskoodi viimane number. X= 25 EAP

Y = 26EAP

Vastus


Õppekulude osalise hüvitamise kohustuse (vt. ÕKE p. 1.2.19) tekkimise aluseks oleva õppekava täies mahus täitmise määr on vastavalt Eesti Infotehnoloogia Kolledži nõukogu otsusele (protokoll nr 3C-1/13-2, 27.02.2013) 2014/2015 õppeaastal 27 EAP semestris ja õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta. Õppekulude osaline hüvitamine toimub õppekava täies mahus täitmata jäänud semestrile järgneval semestril, täpne maksetähtaeg on määratud esitataval arvel.


(IT Kolledž, Õppekorralduseeskiri 2014)

X = 25 EAP'd (õpilane on kogunud esimese veerandi lõpuks). Veerandi nominaalist (27EAPd) jääb puudu 2 EAP'd. 1 puuduoleva EAP lisatasu on 50EURi. St kokku esitatakse arve 100EUR.

Y = 26 EAP'd (õpilane on kogunud aasta lõpuks). Nominaalse õppeaastal peab õpilane koguma 52EAP'd. Kui puudu jääb 26EAP'd, peab õpilane tasuma lisaks 1300EUR.