User:Mpeep

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Madis Peep
Esitamise kuupäev: 18. oktoober 2011

Essee

Ainest aktiivselt osavõtu eest pole esseed teha vaja.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Edasi peaks vaatama kordussoorituste poole. Kui sa kukkusid arvestuse läbi või said hindeks „MI“ ehk mitteilmunud, siis see võrdsustatakse negatiivse hindega. Mõjuva põhjuse tõttu mitteilmumisel võrdsustamist negatiivse hindega ei rakendata, kui näidata mõjuva põhjusega tõendit ning tõend tuleb esitada seitsme tööpäeva jooksul alates eksami või arvestuse toimumise päevast. Ühes õppeaines on võimalik kolm sooritust. Kordusarvestuele registreerimine käib õppeosakonnas ja seda on võimalik sooritada kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. REV kohal õppijale kordussooritus on maksustatud 13 eurose tasuga. Õppejõuga tuleks eelnevalt kokku leppida arvestuse sooritamise aeg. Registreerimine toimub üldjuhul õppeosakonnas, kuid saab registreerida ka e-maili teel, saates digiallkirjaga avalduse ja kaasa ka manusena maksekorralduse. Õppeosakonnas eksamile/ arvestusele registreerumine on nõutav: korduseksami, -arvestuse puhul üliõpilastel, kes soovivad sooritada eksamit/arvestust akadeemilisel puhkusel olles. Õppur peab olema eksamile/arvestusele registreerunud ja kordussoorituse korral tasunud tasu, mille suurus on rektorikäskkirjaga kinnitatud . Toodud tasu tuleb maksta hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast. Tasu peavad maksma (REV) tudengid. Registreerimine lõppeb 2 tööpäeva enne korduseksami aega. Riigieelarvelisel üliõpilasel korduseksami tasu ei ole. RE üliõpilane maksab uuesti aine eest juhul, kui ta on aine läbi kukkunud ja peab selle uuesti deklareerima. Korduseksamid ja -arvestused on tasulised, v.a riigieelarvelisel õppekohalõppivatel üliõpilastel. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga.

Küsimus 4

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine omal soovil õppetööst üheks või rohkemaks semestriks. Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad IT Kolledži üliõpilaste nimekirja. Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Üliõpilasel on võimalik taotleda akadeemilist puhkust:Tervislikel põhjustel – kuni kaheks aastaks; Akadeemilise puhkuse taotlemise avaldusele lisab üliõpilane meditsiiniasutuse tõendi, kus on märgitud arsti soovitus akadeemilise puhkuse osas ja akadeemilise puhkuse soovitatav periood. Avaldust saab esitada ja üliõpilane lubatakse akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta vältel. Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel – kuni üheks aastaks; Avaldusele lisatakse kutse kaitseväe tegevteenistusse. Avaldust saab esitada ja üliõpilane lubatakse akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta vältel.Lapse hooldamiseks – kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Avaldusele lisab üliõpilane lapse sünnitunnistuse. Avaldust saab esitada ja üliõpilane lubatakse akadeemilisele puhkusel mistahes ajal õppeaasta vältel. Muudel põhjustel – kuni üheks aastaks. Akadeemilisele puhkusele võib üliõpilane minna alates teisest õpinguaastast. Avaldust saab esitada semestri punase joone päevani.Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid. Muud IT Kolledži poolsed õppeteenuse osutamise kohustused on akadeemilise puhkuse ajaks peatatud. Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.