User:Osoom

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Siinkohal tuleb mainida, et siin skripti juures on kasutatud pisikest koodijuppi Ivar Krustoki skriptist, mis kontrollib, kas pakk on paigaldatud, või ei.
Link skripti juurde
Questi skript nr. 35

 #!bin/bash 
 #Autor Oliver Soom 
 #Versioon 0.1 
 # Skript, mis paneb ubuntu serveri kasutajale e-posti saatma, kui tuleb uusi uuendusi. 
 # Pausi funktsioon
 function pause(){
 read -p "$*" 
 }
 #Kontrollib kas kasutajal on juurkasutaja õigused
 if [ $UID -ne 0 ]; then
 echo "Käivita antud skripti $(basename $0) juurkasutaja õigustes"
 exit 1
 fi
 #Kontrollib kas apticron on paigaldatud
 TARK=`/usr/bin/apt-cache policy apticron | grep Installed | awk '{print $2}'`
 if [ "$TARK" == "(none)" ]; then 
 echo "Apticron pole paigaldatud"
 echo "Soovid seda paigaldada: Jah(y) Ei(n) " 
 read RESPONSE 
 if [ $RESPONSE == 'y' ]; then 
 sudo apt-get install apticron 
 echo 'Apticron on paigaldatud '
 pause 'Jätkamiseks vajuta ENTERIT....'
 elif [ $RESPONSE == 'n' ]; then 
 echo 'Kui pole vaja, siis pole vaja'
 echo 'Väljun'
 exit 0 
 #Viskab välja, kui ei taha programmi paigaldada
 fi
 fi
 #Paketi kontrolli lõpp
 #Sisesta informatsiooni email
 echo 'Siseta emaili aadress, kuhu tahad saada infot uuenduste kohta' 
 read MAIL
 #Muudab ära conf failis emaili aadressi 
 sed -i -e 's/EMAIL=.*/EMAIL="'$MAIL'"/' /etc/apticron/apticron.conf 
 echo 'Email on muudetud'
 echo 'Oli tore näha, nägemist'
 exit 1

Bashi arvestus

Valmistada skript, mis kopeerib failid/kaustad üle ssh kusagilt kuhugi, ning peale md5sum cheki kustutab ära kopeeritud asjad kusagilt.

#!/bin/bash 
#Autor: Oliver Soom 
#Versioon 0.1 aka project Spiderman 
#Versioom * aka project Dr. Octavious 
#Ole valmis parooli kirjutama 
#Skripti idee on ssh abil genereerida md5sum, siis scp abil kopeerida failid üle, ning kui kõik on korras, tuleb ssh abil üle kopeeritud failidega kas
#st ära kustutada.  
#Mail: osoom äti märk itcollege.ee
#Kontrollib, kas on olemas rooti õigused; 

if [ $UID -ne 0 ]; then 
  echo 'Sa ei ole seda skripti käivitanud root õigustes'  
  exit 1
fi

#Kui õigused on olemas, siis uuritakse, kas on olemas openssh pakett 
SSH=`/usr/bin/apt-cache policy openssh-client | grep Installed | awk '{print $2}'`

echo 'Kontrollime, kas vajalikud pakid on olemas.'

if [ $SSH == '(none)' ]; then 
  apt-get install openssh-client -y 
else 
  echo 'Antud pakk on olemas'  
fi
#Kasutaja sisestab koha remote arvutis, kust ta tahab failid kopeerida.
echo 'Sisesta directory/kaust, mille sisu tahad alla tõmmata'
read DIR 
#Kasutaja sisestab remote hosti parameetrid 
echo 'Sisesta hosti nimi'
read HOSTN
echo 'Siseta hosti aadress(xxx.xxx.xxx.xxx)'
read AADR
#SSh abil arvutisse sissesaanuna, genereeritakse md5sum kontroll fail nimega koer1.md5. Nime võib ise ära muuta.
ssh $HOSTN@$AADR 'cd '$DIR'; md5sum * > koer1.md5; ls -l; exit'
echo 'Sisesta kaust, kuhu tahad failid laadida /minu/lemmik/kaust'
read HDIR
#Failide üle kopeerimine, nii, et nende õigused säilivad
scp -p --preserve $HOSTN@$AADR:$DIR/* $HDIR
cd $HDIR 
#Kontrollime, kas failid on samad ja korras.
echo 'Kontrollime, kas failid on korras '
md5sum -c koer1.md5 > check.txt 
RES=`grep -c FAILED check.txt`
if [ $RES -eq "0" ]; then 
  echo 'Failid olid korras'
  rm koer1.md5
  ssh $HOSTN@$AADR 'rm -r '$DIR''
else 
 echo 'Mingi error' 
 ssh $HOSTN@$AADR 'cd '$DIR'; rm koer1.md5'
 exit 1
fi

Powershelli kodutöö

Skript, mis otsib etteantud asukohast ülesse nelja tüüpi helifailid (flac, mp3, WAV, wmv), mis on suuremad kui 1 MB, ning teeb nendest listi. Edasi tehakse list tekstifaili, mis saab nimeks "Kuupäev.txt". Ning siis saadetakse fail emailiga sinna, kuhu ta vaja on saata.

#################################################################################################
#Nimi:Muusika failide otsija                                  #
#Autor:Oliver Soom                                       #
#Eesmärk:Otsida vastavast asukohast üles helifailid, mis laiendiga .WAV, .flac ,.mp3, .wmv,ning #
#mille suurus on 1 Megabait, või suurem. Saadud nimekiri pannakse tekstifaili, ning saadetakse #                                      
#meiliga, sinna kuhu on määratud.                                #
#                                                #
#                                                #
#################################################################################################
#Sisestame vajaliku informatsiooni
#Siin osas küsitakse asukohta, kust vastavaid faile hakatakse otsima.
$a = Read-Host "Vali kaust"
#Väljastatakse kasutajale, kontrolli mõttes, asukoht, kust hakatakse faile otsima
Write-Host "Sinu valitud kaustaks on $a"
#Kuupäev väljastuse formaadi muutmine.
$DATE=Get-Date -format d 
#Pealkiri leitud failidele
Write-Host 'Siin on sinu kaustade sisu'
#Otsime üles vastavad failid kasutaja poolt valitud kaustast. 
$P = Get-ChildItem -Include *.WAV,*.flac,*.mp3,*.wmv -Recurse $a
#Nimekirja päise muutmine.
##Nimekirja väljastamisel muudetakse ära tulp nimega Length ära
##Suurus(MB)'ks.  
$format = @{Expression={[int]($_.Length)/1000000}; Label="Suurus(MB)";} 
##Nimekirja väljastamisel, muudetakse ära tulp Name ära Helifaili nimi'ks
$name = @{Expression={$_.Name}; Label="Helifaili nimi"}
##Siin sorteeritakse välja failid(Nime järgi suuruse järgi(1MB või suurem)) ning, eelpool muudetud tulba nimedega 
$Files= $P | Sort-Object Name | where {$_.Length -ge 1MB} | Format-Table $name, $format 

#Väljastab listi muusikafailidest
echo $Files

#Teeb saadud nimekirjast tekstifaili. Muutes veel kahe tabeli ridade suurust. 
$ToFile= $Files | Out-File $a/$DATE.txt -Width 45 

#Saadame meili koos koostatud listifailiga.
$MessageParameters = @{
#Kellelt fail on tulnud
From = "from@mail.com" 
#Kellele fail saadetakse
To = "to@mail.com" 
#Pealkiri
Subject = "Muusika list" 
#Meili sisu
Body = "Tere, saadan muusika failide loendi seisuga $DATE. parimat" 
#Meiliserveri aadress
SmtpServer = "mail.aadress.com" 
#Manus, milleks siinpuhul on failide nimekiri
Attachments = "$a/$DATE.txt" 
} 
#Saadame meili teele
Send-MailMessage @MessageParameters 
#Meil on saadetud
echo "E-mail on saadetud"

Pythoni töö

Pythoni baasil main.cpp programm OpenCV pildi töötluseks.