User:Sgorjuno

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Bash

 
#!/bin/bash
#Autor: Sergei Gorjunov, A21, sgorjuno@itcollege.ee
#Versioon 0.2
#
# Pildi ühendamine videosse (video-slideshow)
# See skript otsib pilte aadressist, kopeerib neid töökausta, 
# muudab pildide nimed (001.jpg 002.jpg 003.jpg jne). Järgmiselt 
# ühendab pildid videoks ja kustutab kõik piltide koopiad.
# Kõige parem on kui pildid on ühesuurused.
 
 
if [ "$1" = "" ]; then
	echo "Kirjutage kausta aadress mis sisaldab pilte"
	echo "Naiteks: ./script.sh /pildikausta/aadress/"
	echo "-h abi"
	exit 1
fi
 
if [ "$1" = "-h" ]; then
	echo "Script on lihtne (on vaja ainult 1 argument - pildikausta aadress)"
	exit 0
fi
 
# ffmpeg kodeki paigaldamine
dpkg --status ffmpeg | grep -q not-installed
if [ $? -eq 0 ]; then
	if [ "$UID" -ne 0 ]; then {
  		sudo apt-get install ffmpeg
	}
	else {
		apt-get install ffmpeg
	}
	fi
fi
 
# töökausta loomine
if [ ! -d "$HOME/video" ]; then
	echo "töökausta loomine..."
	mkdir $HOME/video
# omaniku muutmine
	chown $USER $HOME/video
# ainult omanik saab kasutada kausta
	chmod u+rwx $HOME/video
	chmod g-rwx $HOME/video
	chmod o-rwx $HOME/video
fi
 
# pildi otsing ja nende kopeerimine töökausta
echo "piltide otsing..."
find $1 -name "*.jpg" -exec cp {} $HOME/video \;
 
cd $HOME/video
# ümber nimetamine (to format "xxx.jpg")
I=1
for F in *.jpg; do
 mv "$F" `printf %03d.jpg $I` 2>/dev/null || true
 I=$((I + 1))
done
echo "Mille kiirusega kaadrite muuta (minimum ja optimaalne 0.2):"
read KIIRUS
# kogu piltide ühendamine videoks
echo "video loomine..."
ffmpeg -r $KIIRUS -i %03d.jpg video.avi
find -name "*.jpg" -exec rm -rf ./{} \;
# video mängimine
ffplay video.avi
exit 0

Python

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Autor: Sergei Gorjunov, A21, sgorjuno@itcollege.ee
#Versioon 0.3
#
# Skript, mis lisab 1 rida failis.

import locale, codecs; locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
encoding = "utf-8" 
import os.path
import sys; reload(sys); sys.setdefaultencoding(encoding)
 
try:
	fail = sys.argv[1]
	rida = sys.argv[2]
	reanumber = sys.argv[3]
 
except IndexError:
	print 'Pole argumente. Näide: ./script.py /txt/faili/aadress/ "mis on vaja kirjutada" faili reanumber'
	sys.exit()
reanumber = int(reanumber) # reanumber täisarvuks konverteerimine
 
l = []
#kui fail on, salvestan kõik, mis failis oli
if os.path.isfile(fail):
	f = open(fail , 'r')
	l = f.readlines()
 
s = unicode( rida, "utf-8" ) #tähetabeli kodeering
l.insert(reanumber-1, s+"\n")  #lisan rida
# faili salvestamine
f = open(fail , 'w')
for x in l:
	f.write(x)
f.close()

Powershell

#Autor: Sergei Gorjunov A21, sgorjuno@itcollege.ee
#Versioon: 0.1
#Skript, mis loob uut kasutajat.

function CreateUser ($Name, $Password){
  trap {"Error......"; break} #Kui mingid vead on
  $computer = [ADSI]"WinNT://$env:computername"
  $user = $computer.Create("user", $Name)
  $user.SetPassword($Password)
  $user.SetInfo()
  Write-Host "Uus kasutaja on tehtud..."
}

$I=0
$Name = Read-Host "Kirjutage uus kasutaja nimi: "
do{
  $Password = Read-Host "Uus kasutaja pass: "
  $Confirm = Read-Host "Pass veel kord: "
  if ($Password -eq $Confirm){
    $I=1
  }else{
	Write-Host "Salasonad on erinevad. Proovi veel kord."
  }
}while($I -eq 0)
CreateUser ($Name, $Password)


Powershell arvestuseks

# Powershell
# Versioon: 2.0
# Autor: Sergei Gorjunov
# Kuupaev: 28.05.2011
#
# Skript kontrollib, kas programm töötab voi mitte.

param ([string]$nimi)
if ($nimi -eq ""){
	Write-Host "Pole argumente. Kirjutage programmi nimi. Näiteks: .\open_close.ps1 -nimi notepad"
	exit
}

$process = Get-Process $nimi -ea SilentlyContinue
if ($process){
	Write-Host $nimi " töötab"
}
else{
	Write-Host "programm ei tööta"
}