User:Talver

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


Erialatutvustuse ainetöö

Autor: Tanel Alver
Esitatud: 19.10.2016

Essee

Sissejuhatus
Erialatutvustuse aine peamine eesmärk on tudengeid ettevalmistada tulevateks aastateks. Alustatakse peamiste koolisüsteemide ja õppejõudede tutvustamisega. Samuti vastatakse juba ennetavalt ära mitmele küsimusele mis võib tudengil tekkida seoses õppeainetega, arvestustega ja eksamitega. Aine käigus külastavad kooli mitmed eriala spetsialistid kes räägivad mis IT maailmas tegelikult toimub. Leian, et selline lähenemisviis viib õpilased kokku väga realistiku IT töömaastikuga. Külaliste mitmekesisus avardab tudengite silmaringi ja motiveerib leidma just enda jaoks õiget haru millesse tulevikus spetsialiseeruda.


Õppekorraldus ja sisekord
Loengus anti ülevaade elust IT Kolledžis. Tutvustati isikuid kellega peab meie koostöö sujuma järgmised aastad millal meie õppetöö kestab. Samuti räägiti üldisest õppetööst, tähtaegadest, varasematest kogemustest ja väikseid nippe kuidas oma elu siinkohal lihtsamaks teha. [1]


''Sinna ja tagasi. Arhitekti lugu.
"Sinna ja tagasi" on lugu arhitektist kes on olnud Eesti IT-s juba siis kui see oli alles lapsekingades. Andres räägib loo kuidas tal kasvas huvi arvutite vastu juba põhikoolis. Minnes edasi mitmesse ülikooli selle nimel, et mõista tehnoloogiat meie ümber nii selle arendajana kui ka kasutajana. Eriti rõhutakse individuaalsele arengule, tähtis ei ole mitte ainete lihtne läbimine vaid aine iseendale arusaadavaks tegemises. [2]


Testimine ja startupid
Kindlasti üks loengutest mida peaks vaatama üks startupi huviline. Kristel ja Marko annavad ülevaate mida tähendab startupi edutamine ja kuhu on võimalik jõuda kui eriala vastu on tõeline kirg. Nende kogemused ei piirdu ainult Eesti IT maastikuga vaid on oma erialaga maailmarändajad.[3]


Süsadminnimisest
Lembitu lugu annab hea aimduse mida on tarvis, et sirguks hea süsteemiadministraator. Usun, et tema algus aastad tehnikuna ja edasi pürgimised administreerimise poole kirjeldavad päris paljude tänapäevaste IT spetsialiste ja süsteemiadministraatorite lugu. Mõtlema panev koht loengus oli kus tulid mängu arendajad. Nimelt on administraatorite ja arendajate vahel pidev hõõrumine mille saaks lihtsa suhtluse ja "kirve" mahamatmisega lahendatud.[4]


IT tööturg ja Karjäärikäänakud
Ilma ilustamata räägitakse ära Eesti IT maastiku tööturg. Kuna olen mitmed aastad juba töötanud antud valdkonnas siis oli siinkohal väga palju "äratundmisrõõmu". Oli moment kus sai oma kogemustega muiata ja vaikselt peadnoogutades nõustuda väidetega. Üks tähtsamaid osi tööturust algab juba tegelikult kolledži klassiruumides - oma kursusekaaslased.[5]


Andmed ei allu analüüsile
Andmeanalüüs annab aimu mida tähendab info kogumine ettevõtte jaoks ja selle puudustest. Ühest küljest on meil piisavalt tehnoloogiat, et ärilistel eesmärkidel infot koguda ja enamgi. Teisest küljest puuduvad inimesed kes oskaks kogutud andmed ettevõtte jaoks tööle panna. Aina suurenevaid andmebaase ei suuda enam inimesed ise hoovata ja seda tuleb automatiseerida. Loengust jäi aga eriliselt meelde mõtlemine tulevikku, tihtipeale mõeldakse mis meil on praegu vaja ja mitte seda, et juba lähiajal võivad protsessid muutuda.[6]


Eesti Vabariigi küberkaitse
Jaan räägib IT pahupoolest, igat süsteemi mida oleme üles ehitanud on võimalik lahti lammutada. Erilist rõhku pannakse koostöö vajadusele, nii nagu kurjategijad moodustavad grupeeringuid peavad edukad küberkaitsjad olema valmis koostööks. Huvitava faktina tuli välja, et küberkurjategijate rahvusvaheline keel on just vene keel.[7]


IT ja turundus
Viimane loeng rõhutab üle kahe teema olulisuse. Need on analüüs ja enesemüügi oskus. Loengust saavad kasu eelkõige inimesed kelle tulevik hõlmab ettevõtlust ja startupe. Andmeanalüüs ja analüüsi tulemuste müümine võivad saada määravaks rolliks sinu edukuses.[8]


Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal?

Vastus

1) Õigus kordussoorituseks kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. [9]

2) Kordussooritus tuleb kokku leppida aine õppejõuga.

3) Kordussooritus tuleb registreerida ÕISis. Siinkohal tuleb meeles pidada, et registreerimise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva.[9]

4) Õigus kordussoorituseks kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. Juhul kui sooritus ebaõnnestus mitteilmumise tõttu siis on võimalik õppejõule edastada kirjalik tõend mitteilmumise põhjusest 7 tööpäeva.[9]

5) Riigi finantseeritaval (RF) õppekohal on kordussooritus tasuta.

6) Kordussoorituse tasu (REV ja OF tudengil) on 20 €. [10]


Küsimus 4

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad? Kas VÕTA kaudu saadud EAPd arvestatakse semestri õppekava täitmisesse ja aasta õppekoormusesse?


Vastus

1)
1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik esitab ÕIS-is hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohase taotluse koos vajalike lisadega. Taotleja lisab taotlusele oma pädevusi tõendavad materjalid (õpimapi), milleks võivad olla varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid:
a. tunnistus, väljavõte õpisooritustest, akadeemiline õiend, õpingute sisu kirjeldav dokument, töökogemuse olemasolu ja selle olemust kirjeldav dokument;
b. tehtud tööde näidised;
c. kolmandate osapoolte tagasiside jms. [11]

2. VÕTA komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsused taotluse rahuldamise või tagasilükkamise osas ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast. [12]

3. Taotluse läbivaatamine ja tunnustamisotsuse tegemine on tasuline. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlemisel tasutakse rektori käskkirjaga kehtestatud teenuse tasumäära alusel, mis koosneb menetlustasust ja ainepunkti tasust. Taotleja tasub taotluse menetlustasu ja ainepunktide arvestamise tasu enne VÕTA komisjoni istungit. [13]

2) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab ÕIS-is hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohase taotluse koos vajalike lisadega.). Taotleja tasub taotluse menetlustasu ja ainepunktide arvestamise tasu enne VÕTA komisjoni istungit. VÕTA komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsused taotluse rahuldamise või tagasilükkamise osas ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast [11]

3) Seoses kõrgharidusreformiga ei arvestata alates 2013/2014 õa.-st IT Kolledžis õpinguid alustanud tudengite puhul VÕTA tulemusi semestripõhisel õppekava täies mahus täitmise kontrollimisel (st. õppeteenustasuta õppimiseks peab täiskoormusega tudeng koguma semestri kohta kumulatiivselt vähemalt 27 EAP IT Kolledži õppesoorituste põhjal). Samas VÕTA kaudu arvestatud õppesooritused täidavad õppekoormust (täis- või osakoormus), mida kontrollitakse õppeaasta lõpus. [14]

Ülesanne

X = 25
Y = 26

Täiskoormusega õppimisel on nõue 27 EAP semestris.[15]
Esimesel semestril esitatakse tudengile arve 2 EAP eest.
Teisel semestril esitatakse tudengile arve 1 EAP ja eelmise semestri võlgnevus 2 EAP eest.
Arvestades, et 1 EAP maksumus on 50€.[15]
Aasta lõpuks tuleb tasuda arve 5 EAP * 50€ = 250€.

Viited