User:Trohumet

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Quest14

#!/bin/bash
#Autor: Toomas Rohumets A21
#Skript, mis loob Ubuntu serverile IP aliase
#Versioon 0.5
 
#Õiguste kontroll
if [ $UID -ne 0 ]; then
echo "Käivita skript $(basename $0) juurkasutaja õigustega"
exit 1
 
fi
 
#Kontroll kas IP on parameetrina antud 
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Käivita skript $(basename $0) koos IPga"
    exit 1
fi
 
IP=$1

#Aliaste kontroll
x=($(ifconfig | grep eth0: | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f1))

if [ ! -n "$x" ]; then
	nr=0
else
	nr=${#x[@]}
fi

#Ping, kontrollimaks kas IP on kasutuses
ping -c 3 $IP
 
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "IP on olemas"
    exit 1
else
    echo "IP on vaba"
#IP ja võrgumaski sisestus /etc/network/interfaces faili
    cat >> /etc/network/interfaces <<EOF
auto eth0:$nr
iface eth0:$nr inet static
  address $IP
  netmask $(ifconfig eth0 | grep Mask | cut -d ':' -f 4)
EOF
#Võrgule restart
/etc/init.d/networking stop
/etc/init.d/networking start 

#Tulemus
echo "Loodi alias IPga $IP"
fi

PowerShell

###############################################################
#Autor: Toomas Rohumets A21
#Skript, mis muudab võrgukaardi MAC aadressi.
#Versioon: 0.1
###############################################################

$NIMI = $args[0]
$MAC = $args[1]

#Argumentide olemasolu kontroll
IF ($args.Count -ne 2)
{
	echo "Käivita skript koos argumentidega nt: 'Local Area Connection' AA-BB-CC-DD-EE-FF"
	exit
}

#Võrgukaardi ID leidmine
Get-WmiObject -Query "select * from win32_networkadapter where NetConnectionId='$NIMI'" | % {
	$ID = $_.DeviceID
}

#Registris katoloog määramine
$pikkus = "$ID".Length
IF ($pikkus -eq 1)
{
	$kataloog = "000" + $ID
}
IF ($pikkus -eq 2)
{
	$kataloog = "00" + $ID
}
IF ($pikkus -eq 3)
{
	$kataloog = "0" + $ID
}
IF ($pikkus -eq 4)
{
	$kataloog = $ID
}

#Uue MAC aadressi kirjutamine registrisse.
$NetworkAddress = Remove-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\"{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"\$kataloog -Name NetworkAddress -ErrorAction "SilentlyContinue"
if(!$NetworkAddress)
{
	New-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\"{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"\$kataloog -Name NetworkAddress -PropertyType String -Value $MAC
}

#Võrgukaardi restart
$NIC = Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapter | Where-Object {$_.DeviceID -like "*$ID*"}
$NIC.Disable()
$NIC.Enable()

#Teavitus
echo "$NIMI'i MAC aadress muudeti $MAC"
###############################################################