User:Uluuk

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Quest 4 - Bash

#!/bin/bash
#author: Urmas Luuk
#group: A22
#version: 0.1
echo ""

#kirjutan tĆ¼Ć¼p tekstid muutujasse:
textHowToUse="Skripti kƤivitamiseks toimi jƤrgnevalt: $(basename $0) <ketas>"
textSample="NƤide: trash.sh /dev/sdb"

#Kontrollib, kas kasutajal on juurkasutaja Ƶigused
if [ $UID -ne 0 ]; then
 echo "KƤivita antud skripti $(basename $0) juurkasutaja Ƶigustes"
 exit 1
fi

echo "Antud skript Ć¼hendab lahti etteantud kettajaod ja saalealad"
echo "ning kustutab kƵik partatsioonid!"
echo ""

#Kontrollib, kas on esimene parameeter mƤƤratud ja kui ei ole siis Ƶpetab kuidas mƤƤrata
#Kui on mƤƤratud siis kontrollib kas selline ketas on olemas
if [ -z $1 ]
then
 echo "$textHowToUse"
 echo "$textSample"
 exit 1
fi

#Informeerib kastuajat, et antud skript kasutab ainult Ć¼hte parameetrit 
#ja Ć¼lejƤƤnuid ignoreeritakse
if [ $# -gt 1 ]; then
 echo "Hoiatus! Ainult Ć¼hte parameetrit vajatakse, Ć¼lejƤƤnuid ignoreeritakse"
 echo ""
fi

#Kontrollib kas kasutaja sisestatud tekstile vastab ka ketast
if [ -z "$(fdisk -l | grep -w $1)" ]; then
 echo "Ei leitud $1 ketast"
 echo ""
 echo "$textHowToUse"
 echo "$textSample"
 echo ""
 exit 1
fi

#kirjutan kasutaja sisestatud vƤƤrtuse muutujasse
device=$1

#kontrollib kas kettal on tĆ¼hi
if [ "$(fdisk -l $device | grep -c $device)" -le 1 ]; then
 echo "$device ei ole Ć¼htegi partatsiooni"
 echo ""
 exit 1
fi

#Hoiatab mida antud skript teeb ja kĆ¼sib kasutajalt kas soovib jƤtkata
echo "HOIATUS! Ɯhnedatakse lahti $device kettajaod ja saalealad"
echo "     ning kustutatakse kƵik partatsioonid Ƥra"
echo ""
echo ""
read -p "Kas soovid jƤtkata (y - jah)?" -n 1
echo ""
if [[ $REPLY =~ ^[^Yy]$ ]]
then
 echo "Skripti protsess ketkestatud"
 echo ""
 exit 2;
fi

echo "Alustab kettajagude lahtiĆ¼hendamist:"

#Kontrollitakse mis ketta partatsioonid on kĆ¼lge Ć¼hendatud ja Ć¼hendab need lehti
for result in "$(mount -s | grep $device)"; do
 if [ -n "$result" ]; then
  set -- $result
  dev=$1
  shift
  echo "> unmount: $dev"
  umount $dev
  wait
 fi
done

echo "valmis!"
echo "Alustab swapide lahti Ć¼hendamist:"

#Kontrollib mis saale alad on kĆ¼lge Ć¼hendatud ja Ć¼hendab need lahti
for result in "$(swapon -s | grep $device)"; do
 if [ -n "$result" ]; then
  set -- $result
  dev=$1
  shift
  echo "> Swapoff: $dev"
  swapoff $dev
  wait
 fi
done

echo "valmis!"
echo ""

#Hoiatus enne ketta partatsioonide kustutamist
echo "Alustatakse partatsioonide kustutamisega"
echo ""
read -p "Kas soovid jƤtkata (y - jah)" -n 1
echo ""
if [[ $REPLY =~ ^[^Yy]$ ]]
then
 mount -a
 wait
 swapon -a
 wait
 echo "Skripti protsess katkestati"
 echo "Kettad Ć¼hendati tagasi kĆ¼lge"
 echo ""
 exit 2;
fi

if [ -n "$(fdisk -l $device | grep -w ${device}1)" ]; then
fdisk "$device" <<EOF1
d
1
w
EOF1
fi
if [ -n "$(fdisk -l $device | grep -w ${device}2)" ]; then
fdisk "$device" <<EOF2
d
2
w
EOF2
fi
if [ -n "$(fdisk -l $device | grep -w ${device}3)" ]; then
fdisk "$device" <<EOF3
d
3
w
EOF3
fi
if [ -n "$(fdisk -l $device | grep -w ${device}4)" ]; then
fdisk "$device" <<EOF4
d
4
w
EOF4
fi

echo "valmis!"
exit 0;

Quest 5 - Python

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# author: Urmas Luuk
# group: A22
# version: 0.1

import sys
import os
import os.path
import subprocess as sp

print "Antud skript kontrollib faili olemasolu ja sellele antud õigusi"

#Kontrollin kas on sisestatud piisavalt parameetreid
if len(sys.argv) <= 2:
  print "Argumendid määramata"
  print "Õigused tuleb kirjutada tekstina nt. rw-r--rwx"
  print "%s <sisendfail> <õigused>" %(sys.argv[0])
  exit()

#Määran sisestatud parameetritele muutujad.
inputPermission = sys.argv[2]
inputFile = sys.argv[1]

#Kontrollin kas teine paramteer on tekst ja/või õige pikkusega, kui ei ole siis exit 0
if (inputPermission.isdigit()) or (len(inputPermission) != 9):
  print "Vigane argument: %s" % (inputPermission)
  print "Õigused tuleb kirjutada tekstina nt. \"rw-r--rwx\""
  print "%s <sisendfail> <õigused>" %(sys.argv[0])
  exit(0)

#Leian sisendfaili õigused
popen = sp.Popen(["ls", "-l", inputFile], stdout=sp.PIPE)
sout, serr = popen.communicate()
inputFilePermission = sout[:10][1:]

#Kontrollin kas sisestatud fail eksisteerib, kui ei siis exit 1
if (not os.path.exists(inputFile)) or (os.path.isdir(inputFile)):
  print "Ei leitud %s faili" % (inputFile)
  exit(1)

print "Sisestatud õigused:" + inputPermission
print "Faili õigused: " + inputFilePermission

#Kontrollin kas sisestatud õigused klapivad faili õigustega.
if inputFilePermission[0:3] != inputPermission[0:3]:
  print "2"
  exit(2)
elif inputFilePermission[3:6] != inputPermission[3:6]:
  print "3"
  exit(3)
elif inputFilePermission[6:9] != inputPermission[6:9]:
  print "4"
  exit(4)

Powershelli kodutöö

#Author: Urmas Luuk
#Group: A22
#Version: 0.3
#
#Skript kontrollib, kas eksisteerib antud kasutajat või mitte, 
#kui ei siis pakub võimalust seda luua(antud kasutajat lisatakse ka siis administraatori gruppi).

param ([string] $reqUser)

#Kontrollin, kas kausutaja on käivitanud skripti admini õigustega.
if(-NOT([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] "Administrator")) {
	Write-Warning "Sa pead olema administraatori õigustega, et käivitada antud skripti!"
	exit 1
}

#Vaatan kas parameetrisse on määratud kasutajanimi
if ($reqUser -eq "")
{
  Write-Host "Kasutaja nimi tuleb kirjutada parameetrisse. Näide: "$MyInvocation.MyCommand.Name" <kasutajanimi>"
  exit 1
}

$computer = [ADSI]("WinNT://"+ $env:COMPUTERNAME)
$Users = $computer.psbase.children | where{$_.psbase.schemaclassname -eq "User"}

#Kontrollin, kas eksisteerib antud kasutaja
foreach ($member in $Users.psbase.syncroot)
{
  if ($member.name -eq $reqUser)
  {
    Write-Host "Kasutaja ""$reqUser"" on olemas"
    exit 0
  }
}

#Küsin kasutaja käest, kas tahab luua uut kasutajat
Write-Host "Ei leitud kasutajat:"$reqUser
$confirm = Read-Host "Kas luua antud kastuaja? (jah - y)"

if ($confirm -ne "y")
{
  exit 1
}


#küsin kasutaja käest uue kasutaja parooli.
$match=0
do
{
  $password = Read-Host "Kirjuta parool: "
  $confirm = Read-Host "Korda parooli: "
  if ($password -eq $confirm)
  {
    $match=1
  }
  else
  {
	  Write-Host "Salasõnad ei kattu, proovi uuesti"
  }
}
while ($match -eq 0)

#loon uue kasutaja
$createUser = $computer.Create("User", $reqUser)
$createUser.SetPassword($password)
$createUser.SetInfo()

Write-Host "Loodi uus kasutaja ""$reqUser"""

#küsin kasutaja käest kas lisada ka kasutaja admini gruppi.
$confirm = Read-Host "Kas lisada antud kasutaja ka administratori gruppi? (jah - y)"

if ($confirm -ne "y")
{
  exit 1
}

#Lisan loodud kasutaja Administrator gruppi.
$group = [ADSI]("WinNT://" + $env:COMPUTERNAME + "/Administrators,group") 
$group.add("WinNT://" + $env:COMPUTERNAME + "/$reqUser")

Write-Host "Lisati kasutaja ""$reqUser"" Administratori gruppi"