Veebiserveri labor

From ICO wiki

Legend

Firmale on vaja luua kaks veebilehte:

 • www.firma.ee
 • sales.firma.ee

Mõlemal lehel saab kasutada php'd

Lisaks tuleb konfigureerida mysql ja phpMyAdmin andmebaaside seadistamiseks


Tulemuse kontroll

Tuleb luua test.php leht, mille vaatamisel kuvatakse phpinfo funktsiooni väljund.

Minnes links abil lehele www.firma.ee peab kuvatama leht sisuga "firma pealeht". Selle lehe log failid salvestada www.firma.ee.access.log ja www.firma.ee.error.log failidesse.

Minnes links abil lehele sales.firma.ee peab kuvatama leht sisuga "müügiosakond" Logfailid analoogselt eelnevaga (sales.firma.ee.access.log jne)

phpMyAdmin abil peab saama luua andmebaase ja tabeleid

Töö käik

Logime ennast root kasutajaks:

sudo -i

Enne installerimist tasub uuendada tarkvara nimekirja:

apt-get update

Testimiseks paigalda links veebisirvija

apt-get install links

Veebiserveri installeerimine

Installeerimine apt abil:

apt-get install apache2

Teenuse taaskäivitamine:

/etc/init.d/apache2 restart

MySQL installeerimine

MySQL installeerimiseks tuleb sisestada Shelli käsk:

apt-get install mysql-server

Installeerimisel küsitakse MySQL root parooli määramist.

phpMyAdmin installeerimine

Allpool toodud käsud tuleb sisestada root kasutaja alt. Root kasutajaks saab:

sudo -i

Paigaldamine

apt-get install phpmyadmin

Installeerimise käigus palutakse valida:
1) veebiserver, millele phpMyAdmin paigalda - vali apache2
2) administraatori parool
3) kas paigaldada vaikimisi seadistusega andmebaas - yes

Seadistamine

Muudame Apache konfiguratsioonifaili /etc/apache2/apache2.conf

nano /etc/apache2/apache2.conf

Lisa sinna rida:

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Apache teenus tuleb taaskäivitada:

/etc/init.d/apache2 restart

Kontroll

Kontrollida saab käsureaga:

links http://masinanimi_või_IP/phpmyadmin

Alternatiivne seadistamine

Include lause lisamise asemel võib lihtsalt linkida phpmyadmin konfiguratsioonifaili Apache seadistuste kataloogi:

ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

Nimelahenduse loomine

1) Uurida välja oma masina IP käsuga

ifconfig

2) Muuta 'hosts' faili käsuga

 nano /etc/hosts

3) Lisada read

<MasinaIP> www.firma.ee
<MasinaIP> sales.firma.ee

4) Testimiseks pingida www.firma.ee ja sales.firma.ee Kui ping vastab, on nimelahendus õigesti seadistatud

Nimepõhiste virtuaalserverite loomine

 • Loo kataloogid www ja sales /var/www kausta.
mkdir -p /var/www/www /var/www/sales
 • Kopeeri /etc/apache2/sites-available kaustas oleva default konfiguratsiooni faili ning loo koopiad www ja sales nimedega.
cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/sales
cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/www
 • Ava sales konfiguratsiooni faili nanoga.
nano /etc/apache2/sites-available/sales
 • Muudetud sales fail peaks välja nägema selline :
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName sales.firma.ee #Lisa see rida siia
    DocumentRoot /var/www/sales #Seda rida tuleb muuta
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/sales> #Seda rida tuleb muuta
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny        
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/sales.error.log #Seda rida tuleb muuta

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/sales.access.log combined #Seda rida tuleb muuta

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

 • Ava www konfiguratsiooni faili nanoga.
nano /etc/apache2/sites-available/www
 • Muudetud www fail peaks välja nägema selline :
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.firma.ee #Lisa see rida siia
    DocumentRoot /var/www/www #Seda rida tuleb muuta
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/www> #Seda rida tuleb muuta
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/www.error.log #Seda rida tuleb muuta

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/www.access.log combined #Seda rida tuleb muuta

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>


 • sales ja www virtualhostide kasutamiseks tuleb keelata default lehekülg ja lubada sales ning www, sisestades käsurealt järgmised käsud:

a2ensite sales
a2ensite www

a2dissite default

/etc/init.d/apache2 reload

 • Testimine

Testimiseks tuleb luua index.html fail nii www kui ka sales kataloogi. Selleks tegutse järgmiselt:

  • Loo fail www kataloogi
nano /var/www/www/index.html
   • Kirjuta faili
<h1>Firma pealeht</h1>
  • Loo fail sales kataloogi
nano /var/www/sales/index.html
   • Kirjuta faili
<h1>Myygiosakond</h1>
 • Kontrollimiseks mine veebilehitsejaga järgmistele aadressidele:
links http://www.firma.ee
links http://sales.firma.ee

phpinfo lehe loomine

Loo fail

nano /var/www/www/phpinfo.php

Kirjuta faili

<?php
phpinfo();
?>

Kontrollimiseks mine veebilehitsejaga aadressile

links http://www.firma.ee/phpinfo.php

Peaks nägema standartset phpinfo lehte.

SSL keskkonna loomine

Sertifikaadi genereerimine

Kõik allpool toodud käsud teha root kasutaja alt. Root kasutajaks saab käsuga:

sudo -i

Kõigepealt liikuda kataloogi /etc/apache2/ ja siis genereerida www.firma.ee võtmed

cd /etc/apache2/

Käivitada seal käsk:

openssl req -nodes -new -keyout www.firma.ee.key -newkey rsa:1024 > www.firma.ee.csr 

Küsimustele vastata nii nagu allpool näidatud.

Country Name (2 letter code) [AU]:EE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Tallinn
Locality Name (eg, city) []:Tallinn
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Firma
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:www.firma.ee
Email Address []:
A challenge password []:
An optional company name []:

Käivitada need käsud

openssl x509 -req -days 3650 -in www.firma.ee.csr -signkey www.firma.ee.key -out www.firma.ee.crt
openssl x509 -in www.firma.ee.crt -noout -text

Nüüd genereerime sales.firma.ee võtmed

cd /etc/apache2/

Käivitada seal käsk:

openssl req -nodes -new -keyout sales.firma.ee.key -newkey rsa:1024 > sales.firma.ee.csr 

Küsimustele vastata nii nagu allpool näidatud.

Country Name (2 letter code) [AU]:EE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Tallinn
Locality Name (eg, city) []:Tallinn
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Firma
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:sales.firma.ee
Email Address []:
A challenge password []:
An optional company name []:

Käivitada need käsud

openssl x509 -req -days 3650 -in sales.firma.ee.csr -signkey sales.firma.ee.key -out sales.firma.ee.crt
openssl x509 -in sales.firma.ee.crt -noout -text

SSL seadistamine

SSL mooduli lubamiseks järgmine käsk

a2enmod ssl

Seejärel restardime apache

/etc/init.d/apache2 restart

Seadistame apache2.

nano /etc/apache2/ports.conf

Failis ports.conf peab <IfModule mod_ssl.c> ja </IfModule> tagide vahel olema ainult järgmised read.

Listen 443
Listen 444

Järgnevalt muuta faili /etc/apache2/sites-enabled/www/

nano /etc/apache2/sites-enabled/www

Lisada faili lõppu peale viimast </VirtualHost> rida järgnev uus Virtualhosti sektsioon. Jälgida, et crt ja key failid oleks vastavates kataloogides.

  
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.firma.ee
    DocumentRoot /var/www/www
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/www>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/www.error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/www.access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>
  ErrorLog   /var/log/apache2/www.firma.ee-ssl-error.log
  TransferLog /var/log/apache2/www.firma.ee-ssl-access.log

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/www.firma.ee.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/www.firma.ee.key
  SSLOptions +StdEnvVars


 </VirtualHost>

Nüüd tuleb muuta sales faili

nano /etc/apache2/sites-enabled/sales

Lisada faili lõppu peale viimast </VirtualHost> rida järgnev uus Virtualhosti sektsioon. Jälgida, et crt ja key failid oleks vastavates kataloogides.

  
<VirtualHost *:444>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName sales.firma.ee
    DocumentRoot /var/www/sales
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/sales>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/sales.error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/sales.access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>
  ErrorLog   /var/log/apache2/sales.firma.ee-ssl-error.log
  TransferLog /var/log/apache2/sales.firma.ee-ssl-access.log

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/sales.firma.ee.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/sales.firma.ee.key
  SSLOptions +StdEnvVars


 </VirtualHost>

Seejärel restardime apache

/etc/init.d/apache2 restart

Testimiseks käivitame järgmised käsud

links http://www.firma.ee
links http://sales.firma.ee
links https://www.firma.ee:443
links https://sales.firma.ee:444

Kui tulevad õiged lehed ette ja erroreid ei viska, siis on kõik OK.

Teenuse start/stop/restart

Apache2

 /etc/init.d/apache2 {start | stop | restart}

Mysql-server

 /etc/init.d/mysql {start | stop | restart}

Varukoopiate tegemine

Veebide sisu backup siit

 /var/www/www 

Veebi sales.firma backup siit

 /var/www/sales
 

Apache2 konfiguratsiooni kausta backup siit

 /etc/apache2

Apache2 log failide backup teha siit

 /var/log/apache2

Taastamine

Veebi sisu andmed taasta kataloogi backupist

 /var/www

sales.firma andmed taasta kataloogi backupist

 /var/www/sales

Veebiserveri upgrades tulnud tõrked taasta varasem konfiguratsioon kataloogi backupist

 /etc/apache2

logifailid taasta kataloogi backupist

 /var/log/apache2

Lingid

Kuutõrvaja - Apache'i veebiserver - Siit saab abi