Windows Imaging File Format (WIM)

From EIK wiki

MIS on WIM?

WIM on kettakujutisfaili formaat, mis võeti kasutusele operatsioonisüsteemi Microsoft Windows Vista juures. WIM on kasutusel ka operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 juures. Kujutisfailide puhul on tavaliselt tegemist sektoripõhiste failidega, aga WIM formaat on failipõhine kujutusfail. WIM formaadi kasutamisel on oluline, et kettaruum, kuhu kujutisfail paigaldatakse oleks eelnevalt vormindatud, sest WIM failis asuvad ainult failid ning info failide asukoha ning muu metaandmete kohta.

WIM faili struktruur.

WIM fail sisaldab kuni 6-te tüüpi sektsioone: päis(määrab faili sisu), andmed(varundatud andmed), metaandmed(failipuu, faili attribuudid), failipaigutustabel, kus kirjas, kus asuvad ressursid , XML andmed (lihtsalt lisaandmed kujutisfaili kohta), kontrolltabel- failide hash, et kontrollida kas failid ikka terved on.
Järgnev pilt kujutab WIM faili üldist jaotust ja paigutust.
WIM kirjeld.jpg

 • WIM Header- Määrab ära WIM faili sisu, sisaldades endas andmeid, kus asuvad failis muud tähtsad sektsiooni
  (metaandmed, failipaigutustabel, XML andmed) ja mõningad .WIM faili attribuudid (versioon, suurus ja pakkimise tüüp)
 • Metadata Resource- informatsioon varundatud andmete kohta- kus asusid, mis attribuudid failil olid. Iga kujutisfaili kohta on üks metaandmete kogum.
 • Lookup Table- siin on kirjas kus asuvad failis mingid ressursid(need ülal loetletud 6tüüpi)
 • XML Data- sisaldab täiendavaid andmeid kujutusfaili kohta;
 • Integrity Table- failide hash, et paigaldamisel kontrollida failide korrektsust.

WIM header (päis).

WIM päisesse salvestatakse üldine info .wim faili kohta, sealhulgas;
mitu kujutisfaili on failis, iga kujutise suurus, pakkimise tüüp ja sektsioonide asukohad failis.
Järgnev illustratsioon näitab päises salvestatud infot
WIM header.jpg

Kujutisfaili tekitamise protsess.

Alljärgnevad etapid kirjeldavad protsessi kuidas .wim fail tekitatakse kasutades ImageX /capture käsku.
Näiteks: imagex /capture c:\mydata c:\data.wim “My Data”.

 • Tekitatakse kettale (c:\data.wim) lähteandmetega WIM päis.
 • Mällu tekitatakse metaandmete sektsioon, kuhu kirjutatakse indekseerimise sisu.
 • Kasutades metaandmete sektsiooni kirjutatakse sisu 32k blokisuuruste tükkidena andmete sektsiooni.
  Samal ajal kirjutatakse failipaigutustabelisse iga tüki asukoht.
 • Kui kõik andmed on kirjutatud, kirjutatakse faili ka metadata andmed, failipaigutstabel, XML andmed.
 • WIM faili päis uuendatakse.
 • Faili tekitamise protsess on lõppenud.

Kujutusfaili taastamine.

Alljärgnevad etapid kirjeldavad protsessi kuidas .wim failist taastatakse (või siis eraldatakse) andmed, kasutades ImageX /apply käsku.
Näiteks: imagex /apply c:\data.wim 1 d:\

 • Wim faili päis avatakse ja loetakse sektsioonide asukohad.
 • Metaandmed loetakse mällu.
 • Metaandmete abil skännitakse failipaigutustabelit ja saadakse teada faili asukoht.
 • Tekitatakse kettale failipuu struktuur.
 • Failid kirjutatakse kettale vastavalt failipuule ning lisatakse faili attribuudid.
 • Korratakse eelmist etappi, kuni kõik failid on kettale kirjutatud.

WIM eelised.

Kuna WIM on failipõhine formaat, siis on tal ka olulisi eeliseid:

 • WIM fail on võimalik määrata alglaaditavaks. Arvutit saab alglaadida kujutisfaili abil;
 • WIM kujutisfailis ei pea kirjeldama tühja kettaruumi;
 • kujutisfaili on võimalik hiljem täiendusi teha, kujutisfaili on võimalik ühendada ka olemasoleva kataloogi külge jne;
 • kujutisfaili mahtu saab vähendada sisemise pakkimise võimaluse abil, ning võimalik on kasutada kahte tüüpi pakkimist Xpress ja LZX.
  Esimene on optimeeritud kiirusele ning LZX mahu vähendamisele;
 • WIM fail võib sisaldada mitut kettakujutist. Sellisel juhul säilitatakse korduvatest failidest ainult ühte koopiat, sellega hoitakse
  kujutisfaili hoiustamiseks vajaminevat kettaruumi olulisel määral kokku;
 • WIM faili abil on võimalik paigaldada operastioonisüsteem nii, et olemasolevad failid jäävad alles ja paigaldatavad failid lisatakse;
 • WIM failiformaat on riistvarast sõltumatu. See võimaldab kettakujutist paigaldada erineva riistvaraga arvutitele.
  Eraldi oleks vaja ainult 32 – ja 64 bitisele riistvarale.
 • WIM kujutisfaili saab salvestada ka samale kettale millest kujutisfail luuakse.
 • Kujutisfaili saab vajadusel tükeldada mitmeks väiksemaks failiks.

WIM kujutisfail säilitab nii failide asukoha kui ka kataloogistruktuuri kui ka faile iseloomustavad metaandmed.
Säilivad ka failide ligipääsuõigused.
Microsoft on WIM kujutisfailide haldamiseks ja paigaladamiseks ning ka kujutusfaili tekitamiseks loonud eraldi rakendusliidese millel nimeks ImageX.

Image X

WIM failiformaadis kujutisfaile saab luua ja paigaldada, samuti ka muuta töörista ImageX abil. ImageX on käsureal töötav.
Mõned näited ImageX käskudest:

 • imagex/capture c: d:\images\C.wim „D“ /verify
  Käsk verify kontrollib kujutisfaili lõpus võimalikke vigu ja kordusfailide esinemist.
 • Olemaslevas kujutusfailis sisalduvate failide ja kataloogide vaatamiseks:
  imagex /dir d:\images\C.wim
  Kuna WIM failis võib esineda mitu erinevat kettakujutist, siis tuleb käsu lõppu
  lisada kettakujutise järjekorra number. (näit: 1)
 • Kujutisfaili sisu paigaldamiseks C: kettale tuleb kirjutada käsureale järgmine käsk:
  imagex /apply d:\images\C.wim 1 C:\ /verify
  Selle käsuga kirjutatakse kõik C:\ kettal olevad failid üle. Kui seda ei soovi,
  siis tuleb kujuisfail paigaldada kuhugi alamkataloogi.
 • Kujutisfaili sisu ühendamiseks kataloogi C:\image:
  imagex /mountrw d:\images\C.wim 1 c:\image
  Nüüd on võimalik kujutisfaili sisu lugeda ja muuta kataloogist kuhu me ta ühendasime.
 • Siis kui soovime kujutisfaili lahti ühendada kasutame järgmist käsku.
  imagex /unmount /commit c:\mounted_images Kui me oleme teinud kujutisfaili muudatuse siis võti commit tagab, et muudatused saavad salvestatud,
  vastasel juhul jäävad muudatused salvestamata

Lingid

http://download.microsoft.com/download/f/e/f/fefdc36e-392d-4678-9e4e-771ffa2692ab/Windows%20Imaging%20File%20Format.rtf.

http://rileytech.net/post/2009/08/14/End-to-End-wim-image-creation-with-Windows-7-and-Windows-AIK.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Imaging_Format
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749478(WS.10).aspx