Xargs

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

xargs käsku kasutatakse juhtudeks, kus on vaja jaotada mingi käsu tegevused väiksemateks gruppideks. xargs sai loodud probleemi tõttu, kus käsul on liiga palju argumente ning kernel (kuni versioonini 2.6.23) ei ole võimeline käivitama käsku.

 • xargs loeb argumente standard sisendist
 • xargs standard sisendi argumendid on piiritletud tühikutega või reavahetustega
 • peale standard sisendi lugemist käivitatakse soovitud käsk üks või mitu korda standard sisendist saadud argumentidega.

Näide, kus käsu käivitamine ebaõnnestub liigsete argumentide hulga tõttu:

$ mv * /mingi/teine/kataloog/
bash: /bin/mv: Argument list too long

Toimiv näide, kuidas ümber tõsta suurt hulka faile/kaustu.

Süntaks

<argumendid> | xargs <võtmed> <käsk <võtmed>>

Põhilised võtmed

 • -a <failinimi> - argumendid loetakse failist standard sisendi asemel
 • -0 - määrab ära, et argumendid on eraldatud null karakteriga, vajalik selleks kui argument sisaldab tühikut või reavahetust
 • -n <argumentide arv> - määrab maksimaalse argumentide arvu, mis antakse soovitud käsu sisendiks.
 • -d <eraldaja> - võimalik määrata argumentide eraldaja käsitsi, vaikimisi tühik või reavahetus
 • -p - küsib kinnitust iga käsu rea käivitamise kohta.
 • -r - määrab ära, et käsku ei käivitata kui standard sisend on tühi, st sisaldab ainult tühikuid
 • -t - enne käsu käivitamist, trükitakse käsu rida standard vea väljundisse
 • -E <lõpu tähis> - võimalik määrata faili lõpu tähis, vajalik võtme -a kasutamisel
 • -e<lõpu tähis> - võtme -E sünonüüm, pole POSIX ühilduv
 • --help - kuvatakse käsu xargs abiinfo
 • --version - trükib käsu xargs versiooni numbri

Sekundaarsed võtmed

 • -I <asendus tekst>
 • -i<asendus tekst>
 • -L <ridade arv>
 • -l<ridade arv>
 • -s <maksimaalsete tähtede arv>
 • --show-limits
 • -x
 • -P <maksimaalsete protsesside arv>

Rohkem infot - http://www.softpanorama.org/Tools/xargs.shtml

Näited

Argumentide väljastamine kolme kaupa

$ echo 1 2 3 4 5 6 7 8 | xargs -n 3 echo

või

$ echo 1 2 3 4 5 6 7 8 | xargs -n 3

echo on xargs vaikimisi käsk, seega ei ole tarvis määrata käsku.

-n 3 määrab, et käsu standard sisendi tulemust kuvatakse kolme kaupa

$ echo 1 2 3 4 5 6 7 8 | xargs -n 3
1 2 3
4 5 6
7 8

Määratud laiendiga failide kustutamine avatud kataloogis

$ find . -name *.log | xargs rm

find võtmete selgitus:

 • . - otsitakse faile avatud kataloogis
 • -name *.log - failid on mistahes nimega kuid laiendiga .log

Määratud laiendiga failide kustutamine avatud kataloogis, kus faili nimedes on tühikud või reavahetused

$ find . -name *.log -print0 | xargs -0 rm

find võtmete selgitus:

 • . - otsitakse faile avatud kataloogis
 • -name *.log - failid on mistahes nimega kuid laiendiga .log
 • -print0 - leitud argumendid eraldatakse null karakteriga

xargs võtmete selgitus:

 • -0 määrab, et käsu standard sisendi tulemust eraldaja ei ole tühik ega reavahetus vaid null karakter. Vajalik selleks, kui faili nimed sisaldavad tühikuid või reavahetusi.

Kõikide arvuti kasutajate kuvamine viie kaupa

cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs -n 5

cut võtmete selgitus:

 • -d: - välja eraldajaks on ":"
 • -f1 - valitakse esimene väli

xargs võtmete selgitus:

 • -n 5 - standard sisendi argumente kuvatakse viie kaupa
$ cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs -n 5
avahi avahi-autoipd backup bin daemon
games gdm gnats hplip irc
kernoops libuuid list lp mail
man messagebus news nobody proxy
pulse root rtkit saned speech-dispatcher
sync sys syslog student usbmux
uucp www-data

Kõikide kaustas olevate peidetud failide ja kaustade ümbertõstmine

find . -path "./*" -name "[!.]*" -print0 | xargs -r0 mv --target="/mingi/teine/kataloog"

find võtmete selgitus:

 • . - otsitakse hetkel avatud kaustast
 • -path "./*" - määrab ära otsingu sügavuse, praegusel juhul ka alamfailid ja -kaustad
 • -name "[!.]*" - määrab ära, et otsitakse punktiga algavaid faile ning kaustu
 • -print0 - leitud argumendid eraldatakse null karakteriga

xargs võtmete selgitus:

 • -r0' - r määrab ära, et käsku mv ei käivitata kui standard sisend on tühi ning 0 määrab standard sisendi eraldajaks null karakteri

mv võtmete selgitus:

 • --target="/mingi/teine/kataloog" - kaustad ning failid tõstetakse ümber asukohta /mingi/teine/kataloog

Kokkuvõte

xargs vajadus tekkis kunagi Linuxi kerneli ARG_MAX parameetri tõttu, mis sätestas maksimaalsete argumentide hulga. Alates linux-2.6.23 kernelist on antud parameeter eemaldatud.

Kuid siiski on xargs senini kasulik töövahend, näiteks:

$ find -name "*~" -exec rm

sellise käsu käivitamisel luuakse iga faili kohta eraldi kustutamise protsess.

Kui aga:

$ find -name "*~" | xargs rm

siis ei käivitata iga kustutuse jaoks eraldi protsessi, vaid xargs kontrollib maksimaalsete argumentide hulka ning vastavalt sellele on ka käivitatud protsesside hulk väiksem.

Allikad/Allikad

Autor

Marko Valing, AK31, 2010/2011