Erialatutvustus ISa ja ISd kaugõppele

From ICO wiki
Revision as of 13:35, 2 January 2017 by Kkarmo (talk | contribs) (→‎Järelarvestuse lisaülesanne)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


Aine info

Tegemist on aine I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus kodulehega IT süsteemide administreerimine (ISa-k) ja IT süsteemide arendus (ISd-k) kaugõppe õppekavadele.

Õppejõud on Kristjan Karmo.

Aine sissejuhatav loeng 1, algus ca 00:03:10 ja sissejuhatav loeng 2.

Soovitame vaadata ka aine päevaõppe õppekorralduse ja sisekorra loengut.

Aine päevaõppe versiooni viki leht: siit leiad loengud, mida kodutööna esitatavas essees analüüsida.

Arvestus

Arvestuse töö on jaotatud kahte ossa:
Õpingukorraldus

Erialatutvustus

 • Kirjalik töö, mille täpsem info tuleb loengus

Esitamine

Töö tuleb vormistada wiki.itcollege.ee viki keskkonnas. Sisene oma EIK kasutajanime ja parooliga viki keskkonda, kliki oma kasutajanimel ja vali Create

Avanenud lehel saad sisestada oma vastused õpingukorralduse küsimustele ja essee. Kristjan Karmo kasutaja leheküljel on toodud näidisvormistus, mille võite võtta oma vormistuse aluseks. Kui teil on kõik valmis, siis pange viki lehe koodi viide antud aine kategooriale "Erialatutvustus 2016 kaugõpe". Vikilehe koodi tuleb panna tekst [[Category:Erialatutvustus 2016 kaugõpe]]

Tähtaeg

Tööde esitamise tähtaeg on 26. oktoober kell 10.00. Selleks kellaks peavad essee ja vastused küsimustele valmis olema. Pärast töö esitamise tähtaega tehtud muudatusi ei arvestata.

Töö esitamiseks saada Kristjan Karmole (eesnimi.perenimi@itcollege.ee) e-kiri, mis sisaldab linki teie viki-lehele. Kirja teema (subject): "Erialatutvustus kaugõpe". Kindlasti peab kirjas olema välja toodud ka tudengi nimi ja õpperühm. Hiljemalt 19.10. kell 23:59 esitatud tööd saavad põhjalikumat tagasisidet. Pärast seda tähtaega piirdub tagasiside kommentaariga "arvestatud" või "mittearvestatud" ja viitega puudulikele töö osadele. Viimasel hetkel esitatud töödesse ei saa viia sisse parandusi (kui töö ei vasta nõuetele), mis tähendab, et peate võib-olla tegema kordussoorituse. Pärast tähtaega esitatud töö on automaatselt "mittearvestatud".

Kui on teada, et mõjuval põhjusel tähtajaks töö valmis ei saa, siis andke aine õppejõule (Kristjan Karmo) e-kirja teel sellest teada enne tähtaja saabumist.

Õpingukorralduse küsimused

Lisaks essee kirjutamisele tuleb arvestuse saamiseks ära lahendada 2 küsimust ja üks ülesanne. Üks lahendatavatest küsimustest on kas küsimus A või B. Tudengid, kelle viimane koodinumber on paarisarv lahendavad küsimuse A, kelle viimane koodinumber on paaritu arv, lahendavad küsimuse B. Teine lahendatav küsimus on üks küsimus küsimustest 1 kuni 5. Vastatava küsimuse numbrit vaadake allpool olevast tabelist. See sõltub koodi viimasest numbrist.

Koodi viimane number Küsimus
0 1
1 1
2 2
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 5
9 5


Küsimus A
Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?
Küsimus B
Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?


Küsimus 1
Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?
Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada? Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?
Küsimus 2
Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) võimalikku tegevust.
Eksamil on saadud positiivne hinne, kuid on soov seda hinnet parandada. Mitu korda on võimalik hinnet parandada ja milline hinne läheb akadeemisele õiendile lõpetamisel?
Küsimus 3
Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?
Küsimus 4
Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad? Kas VÕTA kaudu saadud EAPd arvestatakse semestri õppekava täitmisesse ja aasta õppekoormusesse?
Küsimus 5
Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?


Ülesanne
Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile.
Koodi number Ainepunkte
0 19
1 20
2 21
3 22
4 23
5 24
6 25
7 26
8 27
9 28

Järelarvestus

 1. Järelarvestuse sooritamiseks on 2016/17 õ.a. võimalik kahel ajal -- sügissemestril ja kevadsemestril. Kuupäevad on täpsustamisel.
 2. Järelarvestusele saab registreeruda ÕISis
 3. Järelarvestuse esitamise tähtaeg on ...
 4. Järelarvestuse sooritamiseks tuleb
  1. Esitada tagantjärele nõuetekohane töö nii, nagu on kirjeldatud peatükis Arvestus
  2. Täita LISAÜLESANNE

Järelarvestuse lisaülesanne

Peate tegelema IT-arheoloogiaga. Lisage oma nõuetekohasele wiki-lehele 1 standardiseeritud masinakirjalehekülje pikkune essee ühe allpool oleva teema kohta omal valikul. NB! "masinakirjalehkülg" on mõõtühik ja tähendab 1200 tähemärki ilma tühikuteta.

Vähemalt 2 originaalallikat. Wikipediat tohib kasutada referentsina originaalallikatele, aga mitte viitena.

NB! Väga tähtis: ülevaate juures tuua välja vähemalt ÜKS tehnoloogiline lahendus, mille poolest see süsteem oli uudne või vähemalt üks printsiip, mis on tänapäevani kasutuses moodsate arvutite juures. Samuti tuua välja vähemalt üks omadus/tehnoloogia või printsiip, mille poolest see süsteem on aegunud ja mida enam ei kasutata.

Lisaülesande teemad

Tähelepanuväärne riistvara
 • IBM/360
 • RAMAC
 • ILLIAC
 • Williams Tube
 • Acoustic delay line memory
 • Magnetostrictive delay line memory
 • Selectron tube
 • PDP 11
 • UNIVAC
 • Cray
 • Thinking Machines
 • Front Panel (varajane arvutikonsool, mitte esipaneel)
 • Magnetic Drum Memory
 • Core Memory
 • Whirlwind I
 • Z4
 • SAGE
 • TX-0
 • PDP 7
 • PDP 11
 • Acorn Archimedes
 • Apricot
Tarkvara
 • Spacewar
 • Altair BASIC
 • Tetris (või ka Totrus?)
 • WikiWikiWeb
Sündmused ja seltskonnad
 • The September That Never Ended
 • Morris worm
 • Chaos Computer Club
 • Razor 1911
 • Y2K bug
Võrgud
 • X.25
 • Tymnet
 • Compuserve
 • Fidonet

Ajalugu

Aine viki leht 2015. aastal

Aine viki leht 2014. aastal

Aine viki leht 2013. aastal

Aine viki leht 2011. aastal. 28. septembril 2012 toimunud loeng.

Kaugõppe 2014 infotunni salvestus.

Kaugõppe 2013 infotunni salvestus.

Kaugõppe 2012 infotunni salvestus.

Varasematel aastatel luges ainet Kalle Tammemäe ja materjalid on kättesaadavad tema kodulehelt.

Näiteid eelmiste aastate töödest

https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Jfeigenb