Keskne logihaldus: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 January 2014

16 January 2014

12 January 2014

10 January 2014

9 January 2014

26 December 2013

12 December 2013

11 December 2013

  • curprev 22:0922:09, 11 December 2013Kliebert talk contribs 7,607 bytes +7,607 Created page with "= Eesmärk = Luua testkeskkonnas keskne logihalduse süsteem, kus klient saadab oma logid logiserverisse. Logid tuleb salvestada ning neid peab olema võimalik sirvida ja neist …"