Revision history of "PowerShell: Silver Kullarand, newest events param.ps1"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:02, 29 May 2011Skullara (talk | contribs). . (1,411 bytes) (+1,411). . (Created page with '==Kirjeldus== Skript, võtab käsurealt kaasaantud nimega failist parameetrid, millega vormistatab päringu, väljastab soovitul hulgal uusimaid kirjeid otsitavate tüübide koht…')