Revision history of "Töö arvuti-ikalduste tõrjerühmas"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:19, 6 October 2011Mernits (talk | contribs). . (1,136 bytes) (+1,136). . (Created page with '=CERT/CSIRT meeskonna töö on omapärane segu järgmistest pädevustest= # helpdeski töötaja - oskab inimestega suhelda ja ärritunud intsidendiohvritelt maksimaalselt asjali…')